Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу для курсової.
>>> 1. Економічна суть та значення оплати праці працівників підприємства.
>>> 2. Характеристика форм та видів оплати праці.
>>> 3. Економічний механізм мотивації та оплати праці.
>>> Дуже дякую.
1.


Глушко, О. Система индивидуальных тарифных соглашений [Текст] / О. Глушко // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №10. – С. 18-23.

2.


Оплата труда в условиях кризиса [Текст] // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2012. – №10. – С. 24-37.

3.


Монастирська, Г.В. Багаторівневість системи мотивації українського працівника [Текст] / Г. В. Монастирська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 115-118. – [Розглянута багаторівнева система мотивації і стимулювання українського працівника. Для кожного рівня визначені відповідні суб`єкти, об`єкти, фактори та інструменти впливу на його мотивацію.
].

4.


Костишина, Т.А. Сучасні проблеми оплати праці в контексті конкурентоспроможності національної економіки [Текст] / Т. А. Костишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 65-69. 

5.


Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. /  за ред. Є.П. Качана. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

6.


Любохинець, Л.С. Теоретичні аспекти використання ефективних систем мотивації праці [Текст] / Л. С. Любохинець, Є. М. Поплавський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 35-40.

7.


Ільєнко, Н. Застосування прогресивних форм і систем оплати праці відповідно до сучасних вимог економічного розвитку України [Текст] / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці. – 2013. – №3. – С. 32-37.

8.


Назаришин, Р. Фундаментальні поняття мотиватики як науки про мотивацію праці [Текст] / Р. Назаришин // Україна: аспекти праці. – 2013. – №3. – С. 38-42.

9.


Кушнерик, О. Сучасні методи мотивації праці персоналу та їх вплив на діяльність підприємства [Текст] / О. Кушнерик // Ринок цінних паперів України. – 2013. – №3-4. – С. 33-37.

10.


Усатенко, О.В. Інноваційна методика обчислення заробітної плати персоналу виробничих підприємств [Текст] / О. В. Усатенко, Д. А. Скрипкіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №24(684). – С. 268-273.

11.


Баксалова, О.М. Мотиваційна функція тарифної системи оплати праці [Текст] / О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 30-32.

12.


Хоменко, І.М. Особливості визначення рівня мотивації праці персоналу машинобудівних підприємств [Текст] / І. М. Хоменко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №2. – С. 340-344.

13.


Попадюк, О.О. Типологія систем матеріального мотивування працівників на вітчизняних і зарубіжних малих підприємствах [Текст] / О. О. Попадюк // Економіка та держава. – 2014. – №3. – С. 71-75.

14.
331
Г85
Грішнова, О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2004. – 559с. – (Вища освіта ХХІ століття).

15.
331.108
Н60
Нижник, В.М. Механізм мотивації високопродуктивної праці персоналу підприємств [Текст] : монографія / В. М. Нижник, О. А. Харун. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 210с. – [Існує електронна копія]. – [Досліджені особливості мотивації праці персоналу промислових підприємств за умов розвитку ринкових соціально-трудових відносин. Запропонована інтегральна оцінка якості, результативності та своєчасності виконання робіт. Побудовано структурологічну модель механізму мотивації високопродуктивної праці, визначено взаємодію його складових елементів та практичне застосування.
].

16.
338(477)
П78
Мельник, О. Комплексна оцінка керівників в системі мотивації праці [Текст] / О. Мельник, Р. Атаманюк // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 71-74.

17.
338(477)
П78
Монастирська, М. Удосконалення оплати праці управлінського персоналу [Текст] / М. Монастирська, О. Чернушкіна // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 174-176.

18.
338(477)
П78
Дейчук, О. Планування і організація оплати праці [Текст] / О. Дейчук, О. Чернушкіна // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 213-215.

19.
338(477)
П78
Кісіль, Г. Вплив мотивації праці на ефективність використання трудових ресурсів [Текст] / Г. Кісіль, А. Черномазюк // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 217-218.

20.
63
Н34
Свидрук, І.І. Управління мотивацією творчого розвитку працівників підприємств [Текст] / І. І. Свидрук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.5. – С. 395-401.

21.
658
Т19
Тарасюк, Г.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, А. І. Шваб. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2005. – 312с. – (Вища освіта в Україні). 

22.
658
К90
Кулішов, В.В. Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посiб. / В. В. Кулішов. – 2-ге вид, перероб. і доп. – Львів : Магнолія, 2008. – 208с. – (Вища освіта в Україні).

23.
658
К17
Калініченко, О.В. Економіка підприємства [Текст] : практикум : навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600с. 

24.

http://pidruchniki.ws/1754090647552/ekonomika/motivatsiya_oplata_pratsi Мотивація та оплата праці

25.

http://www.aup.ru/books/m170/6_2.htmОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

26.

http://oa.elibukr.org/bitstream/.pdfpc
Т.П. ЗБРИЦЬКА
М.С. ТАТАРЕВСЬКА
О.В. СОРОКА
Економіка праці
та
соціально-трудові відносини
27.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Оплата праці, мотивація праці....”
28.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “.Економіка праці ..”