Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Вплив групових процесів на результати роботи трудового колективу.
1.


Гапоненко, А. Притирка, ближний бой, консенсус: этапы построения коллектива [Текст] / А. Гапоненко // Менеджмент и менеджер. – 2007. – №4. – С. 43-49.

2.


Шмелева, А. Программа создания коллектива [Текст] / А. Шмелева // Менеджмент и менеджер. – 2011. – №1. – С. 29-36.

3.


Мошек, Г.Є. Трудовий колектив як основний найактивніший елемент внутрішнього середовища підприємства [Текст] / Г. Є. Мошек // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №25(720). – С. 52-55.

4.


Огородник, О. Трудовий колектив як суб`єкт трудового права і соціального діалогу [Текст] / О. Огородник // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – 2012. – №9-10. – С. 19-21.

5.


Коллектив как высшая стадия развития персонала [Текст] // Управление персоналом библиотеки. – 2011. – С.129-137. – [Особенности трудового коллектива; формальные и неформальные группы; социально-психологический климат коллектива].

6.


Садовська, Н.С. Формування трудового потенціалу організації в системі критеріїв ефективного функціонування [Текст] / Н. С. Садовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 250-253.

7.


Карякин, А.М. Управление персоналом [Електронний ресурс] : электронное учеб. пособие / А. М. Карякин. – 3-я ред. – Иваново : ИГЭИ, 2005. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

8.


Мнишенко, О.О. Економічне оцінювання ефективності використання трудових ресурсів [Текст] : [на підставі даних Південно-Західної залізниці] / О. О. Мнишенко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №9. – С. 108-112.

9.
316
В14
Вакуленко, С.М. Соціологія праці [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. М. Вакуленко. – К. : Знання, 2008. – 262с.

10.
330.342.146
Ф79
Сердюк, О.Ю. Вплив ставлення працівників до праці на кінцеві результати діяльності трудових колективів [Текст] / О. Ю. Сердюк // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 3. – С. 485-491.

11.
331.108
В49
Виноградський, М.Д. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – К. : ЦУЛ, 2009. – 502с. – [Рекомендовано МОН України].

12.
331.108
М69
Михайлова, Л.І. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Михайлова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 248с. 

13.
331.108
Б20
Балабанова, Л.В. Стратегічне управління персоналом підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Стельмашенко. – К. : Знання, 2011. – 236с. – [Рекомендовано МОН України].

14.
331.108
У67
Управління розвитком персоналу [Текст] : метод. вказівки до самостійного вивч. дисц. для студ. спец. " Управління персоналом та економіка праці" /  уклад.: В.А. Літинська. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 59с.

15.
331.108
Г85
Гриньова, В.М. Управління кадровим потенціалом підприємства [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, Г. І. Писаревська. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 228с.

16.
331.108
Я85
Ястремська, О.М. Оцінювання результатів діяльності управлінського персоналу : теоретичні та практичні аспекти [Текст] : монографія / О. М. Ястремська. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 196с.

17.
331.5
К30
Качан, Є.П. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Д. Г. Шушпанов. – Екатеринбург : Юридична книга, 2005. – 358с. 

18.
331.5
Г85
Грішнова, О.А. Трудовий потенціал України : оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку [Текст] : монографія / О. А. Грішнова, С. Р. Пасєка, А. С. Пасєка. – Черкаси : Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2011. – 360с. 


19.
338(477)
П78
Матус, А. Розробка і впровадження соціальних технологій у трудових колективах [Текст] / А. Матус, О. Хитра // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 170-172.

20.
63
Н34
Ільчук, О.О. Вдосконалення оцінки ефективності використання трудового потенціалу підприємства як передумова оптимального управління ним [Текст] / О. О. Ільчук, Д. С. Драгініч // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 170-174.

21.
63
Н34
Гринкевич, С.С. Вплив мотивації праці на ефективність використання трудового потенціалу: соціологічний аспект [Текст] / С. С. Гринкевич, Н. О. Циб // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.5. – С. 378-383.

22.

http://sesia.com.ua/book/36/2442.htmlФормування і розвиток колективу
23.

http://libfree.comУправління трудовою адаптацією, Управління персоналом - Балабанова Л. В. Бібліотека українських підручників

24.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “менеджмент персоналу=кадровий менеджмент=управління персоналом=управління кадрами=управління трудовим колективом.....”
25.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка праці ...”