Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему: "Типи функціональної стратегії підприємства – фактори вибору та організації". Дякую
1.


Андибур, А.П. Визначення пріоритетів інноваційних стратегій підприємств як передумова ефективного управління [Текст] / А. П. Андибур // Проблеми науки. – 2006. – №2. – С. 9-15.

2.


Мордвінцева, Т.В. Управління підприємством в умовах ринку на основі маркетингової стратегії [Текст] / Т. В. Мордвінцева // Держава та регіони. – 2006. – №4. – С. 237-241.

3.


Загородній, А.Г. Вплив економічного розвитку регіону на фінансування реалізації інноваційних стратегій підприємств [Текст] / А. Г. Загородній, В. М. Чубай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №3. – С. 148-153.

4.


Пожуєва, Т. Вибір та реалізація інвестиційної стратегії підприємства [Текст] / Т. Пожуєва, О. Іванченко // Держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 407-409.

5.


Чубай, В.М. Управління реалізацією інноваційної стратегії підприємства [Текст] / В. М. Чубай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №2 (552). – С. 321-329.

6.


Жилінська, Л.О. Обгрунтування структури і змісту стратегічного плану підприємства [Текст] / Л. О. Жилінська // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №4. – С. 32-35.

7.


Хрущ, Н.А. Визначення пріоритетів інноваційних стратегій підприємств: підходи до формування, вибору та реалізації [Текст] / Н. А. Хрущ, Р. В. Скалюк, Н. Л. Кшевінская // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №2. – С. 24-28. – [Проаналізовано різноманітні наукові підходи до визначення особливостей формування та вибору інноваційної стратегії підприємства. Розглянуто головні характеристики інноваційних стратегій, а також встановлено взаємозалежність між висвітленими видами стратегій та особливостями їх впровадження та реалізації у відповідних підприємницьких структурах.].

8.


Каткова, Т.І. Організаційні основи застосування маркетингових стратегій виходу на міжнародні ринки промислових підприємств [Текст] / Т. І. Каткова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.2. – С. 92-97. – [Визначено основні складові застосування маркетингових стратегій виходу промислових підприємств на міжнародні ринки. Встановлено типи базових конкурентних стратегій, рівні конкурентної активності компаній, положення концепції кількісної оцінки ефективності маркетингових програм, стадії вдосконалення маркетингової культури та способи виходу підприємств на зовнішні ринки.].

9.


Ковальчук, С.В. Проблеми питання формування й оцінки маркетингової стратегії підприємства [Текст] / С. В. Ковальчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.1. – С. 149-154. – [Формування в Україні конкурентного середовища, створення адекватної ринкової інфраструктури ставлять перед підприємствами і корпораціями завдання щодо орієнтації на маркетингові підходи при здійсненні своєї діяльності. Однією з складових конкурентних переваг бізнесу є корпоративна культура підприємства, яка все частіше виступає об’єктом маркетингового управління.].

10.


Дикий, О.В. Формування базової стратегії конкуренції підприємства в умовах глобалізації бізнесу [Текст] / О. В. Дикий // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №1,Вип.47. – С. 204-207.

11.


Костюк, О. Конкурентні стратегії підприємства в маркетинговій і логістичній інтерпретації [Текст] / О. Костюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №3. – С. 152-161.

12.


Домбровський, Р. Поняття та структура інвестиційної стратегії підприємства [Текст] / Р. Домбровський // Наукові записки. – 2003. – №2,вип.12. – С. 86-89.

13.


Пухальський, В.В. Методологія побудови інвестиційної стратегії підприємства [Текст] / В. В. Пухальський // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №6,Ч.2. – С. 151-155.

14.


Селіверстова, Л.С. Шляхи формування ефективної стратегії підприємства [Текст] / Л. С. Селіверстова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №7. – С. 133-136.

15.


Фролова, Т. Особливості та перспективи корпоратизації підприємств [Текст] / Т. Фролова, Т. Римар // Економіка України. – 2009. – №6. – С. 39-52.

16.


Дейнека, О. Зміна орієнтирів маркетингової стратегії роздрібного підприємства у кризовий період [Текст] / О. Дейнека // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 863-869.

17.


Пожуєва, Т. Інноваційна стратегія підприємства в сучасних умовах [Текст] / Т. Пожуєва // Вісник економічної науки України. – 2010. – №1. – С. 163-167.

18.


Казачков, І.О. Особливості формування стратегічного набору на промисловому підприємстві [Текст] / І. О. Казачков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 181-185.

19.


Загородній, А.Г. Методичний підхід до вибору інноваційної стратегії підприємства [Текст] / А. Г. Загородній, В. М. Чубай // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 95-100.

20.


Олійник, Г.Ю. Основні концептуальні питання корпоративної стратегії розвитку управління підприємствами залізничного транспорту [Текст] / Г. Ю. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.1. – С. 123-129.

21.


Бойчук, І.В. Маркетингові стратегії підприємства: особливості реалізації з використанням інтернету [Текст] / І. В. Бойчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т4. – С. 7-11. – [Визначено особливості реалізації маркетингових стратегій підприємства шляхом врахування можливостей використанням мережі Інтернет. На основі традиційної структури маркетингового комплексу запропоновано напрями реалізації маркетингових стратегій фірм в середовищі мережі, які в цілому об’єднають товарну, цінову, розподільчо-збутову та комунікаційну політику підприємства.
].

22.


Пересадько, Г.О. Маркетингова товарно- цінова стратегія підприємства [Текст] / Г. О. Пересадько, І. О. Лисютін, Д. О. Рябченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – №1. – С.114-122.

23.


Крикавський, Є.В. Формування стратегічної моделі розвитку вузькоспеціалізованих машинобудівних підприємств [Текст] / Є. В. Крикавський, В. Й. Бица // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 55-63.

24.


Ільчук, П.Г. Модель маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств [Текст] / П. Г. Ільчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.1. – С. 137-145.

25.
338(477)
П78
Поліщук, В. Інноваційна стратегія та інноваційна діяльність вітчизняних підприємств [Текст] / В. Поліщук, Л. Бабич // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 20--24.

26.
65
С29
Селезньова, Г.О. Стратегія підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Селезньова. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 240с.

27.
65
С83
Сумець, О.М. Стратегія підприємства. Теорія, ситуації, приклади [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сумець. – К. : ВД "Професіонал", 2005. – 320с.

28.
65
К49
Клівець, П.Г. Стратегія підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. Г. Клівець. – К. : Академвидав, 2007. – 320с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

29.
658
Р64
Розробка та формування інноваційної маркетингової стратегії промислових підприємств : звіт про НДР /  кер. НДР С.В. Ковальчук. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 46с.

30.
658.7/.8
Ч-88
Чукурна, О.П. Маркетингова стратегія підприємства споживчої кооперації в умовах трансформаційної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / О. П. Чукурна. – Одеса : Одеський держ. економічний ун-т, 2004. – 20с.


31.

Павлова, В. Стратегічні типи підприємств- виробників споживчих товарів [Текст] / В. Павлова // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 170-173.
32.

http://www.be5.biz/ekonomika/e008/07.htm Стратегия развития предприятия

33.

http://www.vuzlib.org/strat_upr/374.htm Функціональні стратегії
34.

http://ebooktime.net/book_135_glava_52_.html Вибір стратегії фірми

35.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “/інвестиційна стратегія, інноваційна стратегія, Економічні науки//комерційна стратегія, конкурентні стратегії фірм.....”
36.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету