Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Знайдіть будь-ласка літературу, на тему:
>>> Прогнозування обсягів реалізації продукції
1.


Вітлінський, В.В. Планування обсягу реалізації продукції та дебіторської заборгованості підприємства в умовах невизначеності [Текст] / В. В. Вітлінський, В. І. Скіцько // Фінанси України. – 2006. – №5. – С. 127-133. – [Запропоновано економіко-математичну модель планування обсягів реалізації продукції і відповідного рівня дебіторської заборгованості].

2.


Матрос, Є.О. Впровадження системного підходу до прогнозування обсягів втрат внаслідок реалізації банківських ризиків [Текст] / Є. О. Матрос // Наукові вісті Національного технічного університету України. – 2006. – №3. – С. 37-44.

3.


Чорна, Л. Обсяги товаробороту та цінова політика учасників системи реалізації продукції підприємств харчової промисловості [Текст] / Л. Чорна // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – №12. – С. 18-24.

4.


Головкова, Л.С. Технологія управління в системі реалізації на функціональному рівні [Текст] / Л. С. Головкова, Л. О. Добрик // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №20. – С. 31-33. – [Управління реалізаційним (збутовим) процесом на машинобудівному підприємстві].

5.


Нижник, В.М. Удосконалення планування продажу та реалізації продукції в системі управління підприємством [Текст] / В. М. Нижник, Н. А. Яковишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.2. – С. 21-25. – [Узагальнивши існуючі підходи, запропоновано: доповнити концепцію маркетингу соціальною та екологічною складовою при визначенні ціни товару; інноваційну систему управління матеріальними та інформаційними потоками, а також шляху удосконалення планування продажу та реалізації продукції машинобудівних підприємств.].

6.


Кодацький, В.П. Прогнозування обсягів реалізації продукції підприємств АПК [Текст] / В. П. Кодацький // Економіка АПК. – 2008. – №6. – С. 113-116.

7.


Товста, Т. Аналіз та прогнозування обсягів реалізації харчової продукції [Текст] / Т. Товста // Економіка АПК. – 2008. – №8. – С. 134-139.

8.


Рзаєва, Т.Г. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств: обліковий та аналітичний аспекти [Текст] / Т. Г. Рзаєва, Л. В. Джулій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5,Т.2. – С. 32-35. – [Розглянуто особливості обліку і оподаткування обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств та проведено аналіз основних показників розвитку малих підприємств регіону.].

9.


Яковишина, Н.А. Розробка механізму управління виробництвом і реалізацією продукції підприємств легкої промисловості [Текст] / Н. А. Яковишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5,Т.2. – С. 77-80. – [Обґрунтована необхідність розробки механізму управління реалізацією продукції та формування перспективної товарної політики підприємств легкої промисловості, запропонована вдосконалена система реалізації продукції та організація мережі збутових і розподільчих центрів підприємства.].

10.


Калінська, Т.А. Аналіз реалізації продукції [Текст] / Т. А. Калінська, Т. А. Пінчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 219-223. – [У статті запропоновано підхід, що забезпечує системне комплексне вивчення процесу реалізації продукції й узгодження методики економічного аналізу і методики бухгалтерського обліку і звітності.].

11.


Притула, Є. Визначення податкових зобов`язань щодо податку з доходів фізичних осіб у разі перевищення платником єдиного податку обмеження обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік [Текст] / Є. Притула, С. Коновалов, О. Оселедько // Вісник податкової служби України. – 2010. – №25. – С. 34-35. – [ Вкладка].

12.


Розмош, В. Оподаткування доходів, що перевищують граничний обсяг виручки від реалізації продукції суб`єкта малого підприємництва [Текст] / В. Розмош, О. Сиротіна // Вісник податкової служби України. – 2010. – №43. – С. 35-37. – [Вкладка].

13.


Рижакова, Г.М. Моделювання процесу формування обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) малих підприємств у промисловості України [Текст] / Г. М. Рижакова // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №23. – С. 62-66.

14.


Рижакова, Г. Вплив факторів на обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) малих підприємств у освіті [Текст] / Г. Рижакова // Економіка та держава. – 2011. – №1. – С. 68-70.

15.


Грабовецький, Б.Є. Оцінка пріоритетності факторів, що впливають на зростання обсягів реалізації автомобілів, запасних частин, доходу від надання послуг на основі методу експертних оцінок Дельфі [Текст] / Б. Є. Грабовецький, Л. А. Прицюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 258-264. – [За допомогою методу Дельфі визначені, досліджені та прораховані фактори впливу, які обумовлюють зростання обсягів реалізації товарів і послуг на автомобільних дилерських підприємствах.

].

16.


Солодовник, Л.М. Планування асортименту продукції, що підлягає реалізації [Текст] / Л. М. Солодовник, В. В. Цихмистро, Н. О. Черненко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №4. – С. 119-125.

17.


Волошин, В.С. Використання комбінованого підходу в процесі прогнозування обсягів продажів продукції [Текст] / В. С. Волошин, М. А. Меремінський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т4. – С. 182-184. – [Розглянуто використання комбінованого підходу в процесі прогнозування продажу продукції, що дозволить підвищити точність та адекватність моделей. Встановлено, що даний підхід передбачає поєднання якісних та кількісних методів прогнозування. Зосереджено увагу на використанні коефіцієнтів комбінування в процесі розрахунку прогнозного значення реалізації. Запропоновано етапи прогнозування обсягу продажу продукції на основі комбінованого підходу. Визначено створення інформаційної системи як перспективу подальших досліджень
].

18.


Гриценко, О. Модель впливу основних чинників на сукупний обсяг реалізації на ринку консалтингових послуг України [Текст] / О. Гриценко, Ю. Рак // Банківська справа. – 2012. – №2. – С. 28-42.

19.


Васєчко, О.О. Застосування техніки вибіркових досліджень для оцінки обсягів виробництва та обсягів реалізації малих підприємств [Текст] / О. О. Васєчко, О. І. Черняк, Є. М. Жуйкова // Статистика України. – 2003. – №3. – С. 4-9. – [Теорія та метологія статистики].

20.
65.012
Ц58
Цигилик, І.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. (Теорія і практика використання економічного аналізу у системі підприємницької діяльності) [Текст] : опорний конспект лекцій / І. І. Цигилик, С. О. Кропельницька, О. І. Мозіль. – К. : ЦНЛ, 2004. – 99с.

21.
65.012
Г70
Городня, Т.А. Економічна та фінансова діагностика [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Городня, І. П. Мойсеєнко. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 282с. – (Вища освіта в Україні).
22.
658
О-66
Орлов, О.О. Планування діяльності промислового підприємства [Текст] : підручник / О. О. Орлов. – К. : Вид. дім "Скарби", 2002. – 336с.

23.
658
П76
Примак, Т.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посiбник / Т. О. Примак. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : "ВІКАР", 2003. – 219с. – (Вища освіта XXI століття). 

24.

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=8627 СУШКО Т.В.Прогнозування обсягів виробництва і реалізації продукції на підприємстві

25.

http://studentbooks.com.ua/content/view/171/39/1/2/11.2. Аналіз реалізації продукції

26.

http://www.investadviser.com.ua/ukr/publications/912.html Методи прогнозування продаж компанії

27.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Аналіз реалізації продукції, план реалізації продукції..”
28.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Маркетинг”