Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до реферату на тему `Методи статистичного дослідження відмінностей ринків праці різних регіонів`.Дякую!

1.


Лісогор, Л. Міжнародні стандарти в статистиці ринку праці України [Текст] / Л. Лісогор // Вісник ТАНГ. – 2001. – №18.Ч.3. – С.167-171.

2.


Бичікова, Л.А. Методичні аспекти оцінки збалансованості територіального ринку праці [Текст] / Л. А. Бичікова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 96-99. – [Стаття присвячена проблемі формування нового методологічного та методичного підходів до оцінки збалансованості територіального ринку праці. Проведено аналітичний огляд існуючих методологічних підходів щодо досліджуваної проблеми. Запропонований новий методичний підхід до оцінки збалансованості територіального ринку праці.].

3.


Євсєєнко, О. Деякі аспекти статистичного аналізу зайнятості та безробіття на ринку праці України [Текст] / О. Євсєєнко, Л. Волохова // Економіст. – 2005. – №9. – С. 37-39.

4.


Бараник, З. Методичні підходи до статистичної оцінки рівня заробітної плати на ринку праці України [Текст] / З. Бараник // Економіка та держава. – 2006. – №6. – С. 71-75.

5.


Захарченко, М.М. Статистичне забезпечення в дослідженні ринку праці [Текст] / М. М. Захарченко, А. І. Склабінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.1. – С. 100-103. – [Ринок праці є саморегульованою системою розподілу робочої сили, суспільно-економічною формою руху трудових ресурсів. Дослідження ефективності використання трудових ресурсів відбувається за допомогою інформації, яку надає статистика. Становлення ринкових відносин обумовило зміни в системі показників статистики ринку праці. Орієнтація України на ринкові принципи побудови економіки та інтеграцію у світову економічну систему спонукали необхідність переходу до міжнародних статистичних класифікацій. В статті характеризуються показники руху населення, зайнятості, безробіття, здійснюється аналіз відповідної статистичної інформації.].

6.


Михайлов, В.С. Підходи щодо статистичного моделювання вітчизняного ринку праці: сегмент молодих професіоналів та фахівців [Текст] / В. С. Михайлов, О. Г. Ханін // Статистика України. – 2013. – №4. – С. 24-31.

7.
31
М16
Макроэкономическая статистика [Текст] : учебно-метод. пособие / В. Н. Салин, В. Г. Медведев, С. И. Кудряшова, Е. П. Шпаковская. – М. : Дело, 2000. – 336с.

8.
31
Б24
Бараник, З.П. Статистика праці [Текст] : навч.-метод. посіб. / З. П. Бараник. – К. : КНЕУ, 2005. – 200с. – [Існує електронна копія]. 

9.
31
С78
Статистика ринку праці: міжнародні стандарти та національний досвід [Текст] : навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К. : ТОВ "Август Трейд", 2006. – 320с.

10.
31
Л83
Лугінін, О.Є. Статистика національної та міжнародної економіки [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. – Львів : Новий світ-2000, 2008. – 471с. – (Вища освіта в Україні). –
11.
31
Б42
Бек, В.А. Практикум з теорії статистики [Текст] : навч. посіб. / В. А. Бек, Г. В. Капленко. – 2-ге вид., доповн. та випр. – Львів : Новий світ-2000, 2007. – 320с. –

12.
31
В68
Волощук, Л.А. Статистика: теория и практика [Текст] : учеб.- метод. пособие / Л. А. Волощук. – Одесса : ВМВ, 2010. – 136с. –

13.
31
С79
Стегней, М.І. Статистика: кредитно-модульний курс [Текст] : навч. посіб. / М. І. Стегней, І. О. Іртищева. – К. : Кондор, 2012. – 306с. –

14.http://ubooks.com.ua/books/000215/inx40.php