Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Знайдіть, будь ласка, матеріал, що розкрити суть такого питання: "Модель екологічно збалансованої національної економіки"

1.


Скиба, Г.В. Екологіізація економіки України за умови переходу країни на модель сталого розвитку та євроінтеграційної інтеграції [Текст] / Г. В. Скиба // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.2. – С. 30-35. – [В статті розглядаються залежності між розвитком економіки України, удосконаленням її структури та екологічною ситуацією держави і планети в цілому в світлі концептуальних засад Стратегії сталого розвитку та євроантлантичної інтеграції].

2.


Тадеєв, Ю. До питання про існування магістральної траєкторії нелінійної моделі міжгалузевого еколого-економічного балансу [Текст] / Ю. Тадеєв // Журнал Європейської економіки. – 2008. – №4, Т.7. – С. 403-411.

3.


В`юн, Н.І. Особливості моделювання еколого-економічного розвитку агроекосистем [Текст] / Н. І. В`юн // Екологічний вісник. – 2003. – №11-12. – С. 10-12.

4.


Бойчук, М.В. Моделирование обобщенного эколого-экономического межотраслевого баланса с запаздыванием [Текст] / М. В. Бойчук, Н. М. Шмурыгина // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – №5. – С. 164-174.

5.


Проніна, О.В. Засади еколого-орієнтованого розвитку з використанням ринкових механізмів та ситуативного державного регулювання [Текст] / О. В. Проніна // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №7. – С. 76-78.

6.


Мовчан, Я.І. Методологія інноваційної трансформації економіки в контексті екосистемного підходу [Текст] / Я. І. Мовчан // Екологічний вісник. – 2010. – №4. – С. 14-15.

7.


Скрипчук, П. Екологічна сертифікація сфери природокористування в Україні: концептуальні положення, економічна доцільність, модель і механізм реалізації [Текст] / П. Скрипчук // Економіка та держава. – 2010. – №10. – С. 81-85.

8.


Онищенко, A.M. Моделювання еволюції технологічної структури виробництва еколого-економічної системи [Текст] / A. M. Онищенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №5(55). – С. 217-221.

9.


Гуліч, О.І. Концептуальна модель екологічно збалансованого рекреаційного природокористування та ринкові механізми: шляхи інтеграції [Текст] / О. І. Гуліч // Регіональна економіка. – 2010. – №3. – С. 122-131.

10.


Іванова, Т. Екологізація природокористування та політика ресурсозбереження в сучасних умовах [Текст] / Т. Іванова // Економіка та держава. – 2011. – №4. – С. 123-125.

11.


Іванова, Т.В. Теоретичні засади організації еколого-економічної безпеки [Текст] / Т. В. Іванова // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №6. – С. 86-88.

12.


Іванова, Т.В. Науково обгрунтована економіко-екологічна політика держави [Текст] / Т. В. Іванова // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №7. – С. 95-98.

13.


Туниця, Ю. Екологізація економіки: теоретико-методологічний аспект [Текст] / Ю. Туниця, Е. Семенюк, Т. Туниця // Економічна теорія. – 2011. – №2. – С. 5-15.

14.


Ляшенко, І. Оптимальна траєкторія міжгалузевої моделі еколого-економічного розвитку [Текст] / І. Ляшенко, Ю. Тадеєв // Журнал Європейської економіки. – 2005. – №1, Т.4. – С. 21-31.

15.


Аніщенко, В.О. Створення моделі стану соціо-еколого-економічної системи регіону: теоретичні та методологічні аспекти [Текст] / В. О. Аніщенко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №9. – С. 133-144.

16.


Шнипко, О.С. Інноваційна модель економічного розвитку України: екологічна детермінованість [Текст] / О. С. Шнипко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №20. – С. 4-6.

17.


Сабадаш, В. Економіко-екологічні моделі розвитку національної економіки [Текст] / В. Сабадаш, О. Тур // Економіст. – 2011. – №10. – С. 59-63.

18.


Сагайдак, Ю. Екологізація економіки України [Текст] / Ю. Сагайдак, Н. Скопенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №5-2. – С. 250-261.

19.


Синякевич, І.М. Екологізація суспільного розвитку як інструмент подолання екологічних загроз [Текст] / І. М. Синякевич // Регіональна економіка. – 2011. – №4. – С. 14-20.

20.


Хумарова, Н.І. Теоретичні засади стратегічного екологоорієнтованого планування [Текст] / Н. І. Хумарова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т3. – С. 68-71. – [У статті розглянуто доцільність використання стратегічного підходу до вирішення проблем екологізації економіки. На основі аналізу сучасного стану нормативно-законодавчого забезпечення соціально-економічного розвитку, екологічної та природоресурсної сфери обгрунтовано необхідність використання
стратегічного екологоорієнтованого планування.

21.


Іванков, Р.Ш. Оптимізація екологічного управління як чинник підвищення ефективності вирішення питань охорони довкілля [Текст] / Р. Ш. Іванков // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №10. – С. 108-110.

22.


Штуца, В.М. Проблеми взаємодії економіки та довкілля [Текст] / В. М. Штуца // Екологічний вісник. – 2012. – №5. – С. 25-26.

23.


Манталюк, О.В. Математичне моделювання еколого-економічних систем в умовах інноваційного розвитку економіки [Текст] / О. В. Манталюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 145-148.

24.


Буковинський, В. Формування економічного механізму охорони навколишнього природного середовища [Текст] / В. Буковинський // Світ фінансів. – 2012. – №3. – С. 31-36.

25.


Тараненко, Ю.К. Моделювання динамічних змін капіталу в еколого-економічних системах [Текст] / Ю. К. Тараненко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.2. – С. 64-67.

26.


Карташов, Є.Г. Методологічні засади формування регуляторних механізмів забезпечення стійкості еколого-економічних систем на основі суспільного партнерства [Текст] / Є. Г. Карташов // Економіка та держава. – 2013. – №10. – С. 102-105.

27.


Федунь, Ю.Б. Економіко-правові аспекти забезпечення збалансованого еколого-економічного розвитку України з урахуванням досвіду ЄС [Текст] / Ю. Б. Федунь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №11(748). – С. 338-343.

28.
330.4
Т12
Тадеєв, Ю.П. Економіко-математичне моделювання еколого-економічних систем в умовах сталого розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н; спец. 08.03.02 - економіко-математичне моделювання / Ю. П. Тадеєв. – К. : НАН України, 2006. – 18с.

29.
330.4
К89
Кузубов, М.В. Моделювання економічних і еколого-економічних процесів [Текст] : монографія / М. В. Кузубов, О. М. Єдинак, Н. Л. Овандер. – К. : КСУ, 2010. – 170с. –

30.
504
Ф33
Федоренко, О.І. Основи екології [Текст] = Fundamentals of Ecology : підручник / О. І. Федоренко, О. І. Бондар, А. В. Кудін. – К. : Знання, 2006. – 543с. – [Затверджено МОН України].

31.
504
М74
Моделювання і прогнозування стану довкілля [Текст] : підручник /  за ред. В.І. Лаврика. – К. : Академія, 2010. – 400с. – (Альма-матер). 

32.
519
Б61
Білоскурський, Р.Р. Економіко-математичне моделювання еколого-економічних систем в умовах невизначеності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.03.02 - економіко-математичне моделювання / Р. Р. Білоскурський. – К. : Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем, 2005. – 21с.

33.
63
Н34
Онишкевич, В.М. Урахування стохастичності в глобальних еколого-економічних математичних моделях [Текст] / В. М. Онишкевич, Х. О. Гапаляк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 360-365.