Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до питань:
>>> 1)вдосконалення обліку основних засобів
>>> 2)вдосконалення аудиту основних засобів
>>> Дякую!


Вдосконалення обліку основних засобів
1. 657
Б94 Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика [Текст] : навч.-практ. посіб. / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. І. Кисла. – К. : ЦУЛ, 2010. – 536с.

2. 657
В25 Вдосконалення обліку відтворення та поліпшення основних засобів на промислових підприємствах Хмельницької області (заключний) : звіт про НДР / кер. НДР М.П. Войнаренко. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 134с.

3.
Власюк, Г. Облік основних засобів та рекомеендації щодо його вдосконалення [Текст] / Г. Власюк // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №5. – С. 126-129.

4. 657
Г94 Гуменюк, А.Ф. Бухгалтерський облік та аудит відтворення основних засобів: теорія і практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон.. наук; спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / А. Ф. Гуменюк. – К. : ДАСОА, 2010. – 20с.

5.
Канєва, Т. Облік основних засобів державного сектора України: стан і перспективи [Текст] / Т. Канєва, С. Шевченко // Казна України. – 2011. – №1. – С. 3-7.

6.
Кіпчинська, С. Облік основних засобів у сучасних умовах господарювання: основні аспекти вдосконалення [Текст] / С. Кіпчинська // Персонал. – 2011. – №2. – С. 50-55.

7. 657
К88 Кужельний, М.В. Організація обліку [Текст] : підручник / М. В. Кужельний, С. О. Левицька. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с.

8. 657
Н37 Нашкерська, Г.В. Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Нашкерська. – К. : Кондор, 2009. – 503с.

9.
Облік основних засобів [Текст] // Баланс-бюджет. – 2008. – №41. – С. 4-15.

10. 657
О-66 Орлова, В.К. Основи бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / В. К. Орлова. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2008. – 296с. – [Рекомендовано МОН України].

11.
Основні засоби: облік без помилок і санкцій [Текст] // Баланс. Бібліотека. Методичний посібник. – 2010. – №9. – С. 4-89.

12.
Пархоменко, В. Бухгалтерський облік основних засобів [Текст] / В. Пархоменко // Вісник податкової служби України. – 2012. – №14. – С. 36-42. – [Вкладка].

13.
Рибченко, М. Проблеми та шляхи вдосконалення обліку основних засобів [Текст] / М. Рибченко, В. Кириленко // Держава та регіони. – 2007. – №6. – С. 134-137.

14. 657
С22 Сахарцева, І.І. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. з викон. практ. завдань / І. І. Сахарцева, Г. А. Семенов, Г. М. Бескоста за ред. І.І.Сахарцевої. – К. : Кондор, 2010. – 554с. –

15.
Смоліна, О. Облік основних засобів [Текст] / О. Смоліна // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №106. – С. 9-18.

16.
Тема 1. Облік основних засобів [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №66. – С. 5-40. – [Первинні документи].

17. 657
Т48 Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність [Текст] : підручник / Н. М. Ткаченко. – 5-те вид., доп. і перероб. – К. : Алерта, 2011. – 976с. – [Існує електронна копія]. –

18. 657
Ф59 Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / В. К. Орлова, Л. А. Костецька, М. С. Орлів [та ін.] за ред.: В.К.Орловой, М.С. Орлів, С.В.Хоми. – К. : ЦУЛ, 2010. – 510с.

19. 657
Ф59 Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами [Текст] : підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова [та ін.] за ред. М.Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2011. – 1042с.

20.
Шаповал, А. Облік основних засобів у бюджетних установах [Текст] / А. Шаповал // Казна України. – 2012. – №2. – С. 15-18.


Вдосконалення аудиту основних засобів

1.
Андросова, О.Ф. Методика аудиту основних засобів і нематеріальних активів та її вплив на якість аудита [Текст] / О. Ф. Андросова, К. А. Калугіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 250-255.

2. 657
Г94 Гуменюк, А.Ф. Бухгалтерський облік та аудит відтворення основних засобів: теорія і практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон.. наук; спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / А. Ф. Гуменюк. – К. : ДАСОА, 2010. – 20с.

3. 657.6
Д53 Дмитренко, І.М. Аудит (за міжнародними стандартами) [Текст] : навч. посіб. / І. М. Дмитренко. – К. : Кондор, 2013. – 398с.
4.
Лищенко, О. Методика аудиту надходження основних засобів [Текст] / О. Лищенко, О. Назаренко // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 133-137.

5. 657.63
Л72 Лозовицький, С.П. Аудит [Текст] : навч. посіб. / С. П. Лозовицький. – Львів : Магнолія, 2011. – 466с. – (Вища освіта в Україні).

6. 657
М48 Мельник, Т.Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Мельник. – К. : Кондор, 2009. – 412с. –

7. 657.63
М90 Мултанівська, Т.В. Аудит [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Мултанівська, Т. С. Воінова, О. О. Вороніна. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 336с.

8. 657
О-17 Облік, аналіз та аудит [Текст] : навч. посіб. / М. С. Білик, А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька, М. В. Корягін. – К. : Кондор, 2008. – 618с.

9. 657.63
О-36 Огійчук, М.Ф. Аудит : організація і методика [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новійчук, І. І. Рагуліна. – К. : Алерта, 2010. – 584с.

10. 657.63
Ш50 Шерстюк, О.Л. Аудит державних фінансів [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Шерстюк. – К. : Нац. торг.-екон. університет, 2010. – 340с.

11. Аудит основних засобів C. 119-121.
http://old.zntu.edu.ua/base/nis/Tom_2.pdf#page=119

12. Пересічанська А. С. Визначення завдань аудиту основних засобів на підприємстві / А. С. Пересічанська // Управління розвитком. - 2013. - № 8. - С. 159-161.
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3560

13. Кузнєцова О.М. Методика аудиту основних засобів / О.М. Кузнєцова // Управління розвитком. - 2012. - №7. - С. 111 - 113
http://repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/857


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “облік основних засобів” – 554 документа, «аудит»- 445 джерел.
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету