Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть знайти літературу на тему курсової "Розробка системи стратегічного менеджменту на підприємстві (за методикою SWOT-аналізу)".
>>> Дякую!!!
1.


Шубін, О. Стратегічне управління як основна частина системи менеджменту підприємства [Текст] / О. Шубін // Журнал Європейської економіки. – 2003. – №4, Т.2. – С. 467-485.

2.


Варецька, О.М. Вибір стратегії управління персоналом з використанням методики swot-аналізу [Текст] / О. М. Варецька, С. А. Романенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.2. – С. 23-29. – [В статті пропонується оптимальна стратегія менеджменту персоналу на основі використання методики SWOT-аналізу.Вибір і розробку оптимальної стратегії проведено для реально діючої на ринку праці компанії.].

3.


Швид, В.В. SWOT-аналіз в системі бізнес-інжинірингу [Текст] / В. В. Швид, Т. В. Головач, А. Б. Грушевицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.2. – С. 82-87.

4.


Кармазіна, Н.В. Інноваційний менеджмент у системі стратегічного управління підприємством [Текст] / Н. В. Кармазіна // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №17. – С. 17-19.

5.


Рудченко, І. Стратегії маркетингового менеджменту на підприємстві [Текст] / І. Рудченко // Держава та регіони. – 2007. – №6. – С. 137-142. – [автор розглядає сутність маркетингового менеджменту , маркетингову діяльність підприємств в аграрній сфері ].

6.


Кузнецова, С. SWOT-анализ: практика применения [Текст] / С. Кузнецова, В. Маркова // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №5. – С. 86-91. – [SWOT-анализ - стратегический анализ, состоящий в комплексном рассмотрении внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность компании...].

7.


Перфілова, О. Проблеми та особливості впровадження SWOT-аналізу в практику стратегічного управління вітчизняних підприємств [Текст] / О. Перфілова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №33(624). – С. 77-84.

8.


Цобер, І.Ю. SWOT-аналіз підприємств олійно-жирової промисловості України [Текст] / І. Ю. Цобер // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.2. – С. 225-228. – [Проведений аналіз конкурентоспроможності підприємств олійно-жирової промисловості України, зокрема: аналіз
сильних та слабких сторін, можливостей та загроз, вивчення зовнішнього та внутрішнього середовища. Представлено
рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності та перелік заходів для подолання існуючих загроз.

].

9.


Згуровський, М.З. Методика побудови сценаріїв розвитку України з використанням SWOT-аналізу [Текст] / М. З. Згуровський, К. В. Переверза // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2009. – №2. – С. 7-17.

10.


Дубоделова, А.Г. SWOT-аналіз конкурентних можливостей підприємства [Текст] / А. Г. Дубоделова, М. В. Гербут // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №22(657). – С. 15-19.

11.


Васильева, Е.Ю. Возможности и ограничения SWOT-анализа кафедр при разработке стратегии вуза [Текст] / Е. Ю. Васильева, М. В. Шестакова // Alma mater. – 2010. – №8. – С. 41-47.

12.


Гнатюк, М. Переваги стратегії приєднання України до Європейського Союзу: SWOT аналіз [Текст] / М. Гнатюк // Політичний менеджмент. – 2010. – №3(42). – С. 147-153.

13.


Тимейчук, А.А. Розвиток стратегічного менеджменту у діяльності іноземних та вітчизняних підприємств [Текст] / А. А. Тимейчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 99-104.

14.


Соломенко, О.Є. SWOT-аналіз як інструмент визначення маркетингових стратегій [Текст] / О. Є. Соломенко, Ю. В. Чернюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №2. – С. 7-11. – [Сучасний стан галузі легкої промисловості ].

15.


Жигірь, А.А. Концептуальні основи стратегічного менеджменту розвитку підприємництва [Текст] / А. А. Жигірь // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №9. – С. 60-63.

16.


Радецька, Л.П. Застосування SWOT-аналізу у системі стратегічного обліку [Текст] / Л. П. Радецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 191-196.

17.


Синельник, Л. SWOT- аналіз як один із можливих інструментів оцінки факторів впливу на платоспроможність підприємства [Текст] / Л. Синельник // Економіка та держава. – 2012. – №10. – С. 62-64.

18.


Нестеренко, Т.С. SWOT-анализ и мотивация персонала [Текст] / Т. С. Нестеренко. – С.122-128. – [Рассматривается важнейшая управленческая функция мотивации и направления ее реализации в библиотеке].

19.
005
О-75
Осовська, Г.В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. Л. Фіщук, І. В. Жалінська. – К. : Кондор, 2011. – 196с. 


20.
005
Т21
Тарнавська, Н. Стратегічний менеджмент [Текст] : практикум; навч. посіб. / Н. Тарнавська, О. Напора. – К. : Кондор, 2008. – 287с. 


21.
005
М26
Маркова, В.Д. Стратегический менеджмент [Текст] : курс лекций / В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. – М. : ИНФРА-М, Сибирское соглашение, 2000. – 288с. – (Высшее образование).

22.
005
О-75
Осовська, Г.В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. Л. Фіщук, І. В. Жалінська. – К. : Кондор, 2003. – 196с.

23.
338.48
К32
Квартальнов, В.А. Стратегический менеджмент в туризме. (Современный опыт управления) [Текст] / В. А. Квартальнов. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 496с.

24.

http://pidruchniki.ws/1974070454048/menedzhment/strategichniy_analiz_pidpriyemstva Стратегічний аналіз підприємства

25.

http://buklib.net/books/24337/ Складання стратегічного балансу та сутність SWOT-аналізу

26.

http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87_%D0%BF%D0%BE%D1%81_%D0%BF_35%D0%9D_2010.pdf

Кайлюк , В. М.
Андрє`єва, В. В. Гриненко
СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Навчальний посібник

27.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Cтратегічний менеджмент=стратегічне управління.....”
28.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Менеджмент ...”