Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу за темою "Моделювання господарської діяльності виробничого підприємства". Дякую.
1.


Кондрашов, О. Сучасні форми і методи впливу органів державного управління на господарську діяльність підприємств промисловості [Текст] / О. Кондрашов // Економіка та держава. – 2007. – №9. – С. 64-66.

2.


Бортнік, А.М. Формування ефективної системи бізнес-процесів підприємства в сучасних умовах господарювання (за матеріалами меблевої промисловості) [Текст] / А. М. Бортнік // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №18. – С. 56-59.

3.


Попова, О.Ю. Оцінка впливу інвестиційної діяльності на підсумкові результати господарювання промислового підприємства [Текст] / О. Ю. Попова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 144-147. – [Надана загальна характеристика інвестиційної діяльності промислових підприємств Донецької області. Запропоновано методичний підхід, який дозволяє оцінити вплив різних за рівнем очікуваних економічних результатів інвестицій на фінансовий результат промислового підприємства.].

4.


Левицька, С. Організація обліку господарської діяльності підприємства [Текст] / С. Левицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №6. – С. 6-13.

5.


Чехов, Р. Ефективність господарської діяльності підприємства науково-дослідного спрямування [Текст] / Р. Чехов // Економіка АПК. – 2010. – №8. – С. 133-136.

6.


Губарик, О.М. Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства на підставі фінансової звітності та бухгалтерського балансу [Текст] / О. М. Губарик // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №23. – С. 38-41.

7.


Скалюк, Р.В. Теоретичні засади управління фінансовими результатами господарської діяльності промислових підприємств [Текст] / Р. В. Скалюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.1. – С. 148-152.

8.


Тарасюк, Г.М. Деякі методичні підходи в плануванні діяльності підприємства у сучасних умовах господарювання [Текст] / Г. М. Тарасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.1. – С. 71-75.

9.


Кривов`язюк, І. Діагностика фінансово-господарської діяльності промислового підприємства [Текст] / І. Кривов`язюк, Я. Кость // Економіст. – 2011. – №9. – С. 39-42.

10.


Понеділко, О.В. Фінансовий результат як узагальнюючий показник фінансово-господарської діяльності підприємства [Текст] / О. В. Понеділко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №20. – С. 59-62.

11.


Кулаков, В.І. Еволюція поглядів на управління виробничо-господарською діяльністю підприємства [Текст] / В. І. Кулаков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 212-216. – [Проаналізовано закономірності, форми та напрям еволюції виробничо-господарських систем, управління ними, підходи до формування систем адаптованих до кон’юнктури цільових збутових ринків, макроекономічних процесів, середовища функціонування суб`єктів господарювання.
Analyzed the patterns of form and direction of evolution of industrial and economic systems, management, approaches to systems adapted to the situation of target sales markets, macroeconomic processes, and environment functioning entities.
Ключові слова: управління підприємством, господарська діяльність, виробничі системи, цільові ринки, кон’юнктура збутових ринків.].

12.


Салига, С. Податкове планування господарської діяльності підприємства з метою посилення фінансової безпеки [Текст] / С. Салига, Т. Меліхова // Держава та регіони. – 2011. – №5. – С. 163-166.

13.


Грешко, Р.І. Внутрішні та зовнішні чинники впливу на фінансово-господарську діяльність промислових підприємств [Текст] / Р. І. Грешко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 126-130. – [У статті розглянуто основні екзогенні та ендогенні чинники впливу на фінансово-господарську діяльність промислових підприємств. Здійснено їх систематизацію та класифікацію за певними ознаками. Визначено місце чинників у системі економічних відносин промисловості України. Розкрито шляхи підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності згаданих підприємств.

].

14.


Колісник, Г.М. Сутність суб`єктів та видів господарської діяльності [Текст] / Г. М. Колісник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т4. – C. 207-214. 

15.


Шура, Н. Моделювання залежності ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств від стану та ефективності відтворення основних фондів [Текст] / Н. Шура // Економіст. – 2012. – №4. – С. 50-55.

16.


Войнаренко, М.П. Аналіз стану управління фінансовими результатами господарської діяльності промислових підприємств [Текст] / М. П. Войнаренко, Р. В. Скалюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 98-101.

17.


Параска, І.П. Чинники управління фінансовим забезпеченням господарської діяльності промислових підприємств [Текст] / І. П. Параска // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 129-131. – [Проаналізовано чинники забезпечення фінансової стійкості промислових підприємств. Визначено їх перелік, наслідки дії, взаємодію на рівні взаємного доповнення, отримання синергічних ефектів. Визначено загальні підходи до
управління активами промислових підприємств на основі критеріїв дотримання фінансової стійкості та збільшення господарських ефектів.

].

18.


Войнаренко, М.П. Аналіз стану управління фінансовими результатами господарської діяльності промислових підприємств [Текст] / М. П. Войнаренко, Р. В. Скалюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 98-101.

19.


Белевят, О. Диверсифікація виробничо-господарської діяльності підприємств сільських територій [Текст] / О. Белевят // Економіка та держава. – 2013. – №3. – С. 10-12.

20.


Кондратюк, O.I. Вплив ризиків на господарську діяльність підприємства [Текст] / O. I. Кондратюк // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №3. – С. 78-82.

21.


Пашутіна, В. Зловживання акціонером правом на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства [Текст] / В. Пашутіна // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №8. – С. 13-16.

22.


Малярець, Л.М.Ж.А.В. (Малярець, Л. М.. Жуков А. В.) Математико-статистичні інструменти діагностики ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства [Текст] / Л. М. Малярець // Економіка розвитку. – 2013. – №3. – С. 121-125.

23.
331
А43
Кравчук, С.Й. Проблемні аспекти власності у господарській діяльності України та заходи щодо їх вирішення [Текст] / С. Й. Кравчук // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2012. – С. 237-240.

24.
331.108
У67
Управління виробничо-господарською діяльністю та фінансовими результатами машинобудівних підприємств на основі сучасних інформаційних систем : звіт про НДР (заключний) : 20-2011 /  кер. Войнаренко М.П. ; викон.: Скалюк Р. [та інш.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 132с.

25.
378
А43
Хмелевська, А.В. Облікове забезпечення управління господарською діяльністю підприємств [Текст] / А. В. Хмелевська, К. Л. Семенов // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів. – 2011. – С. 175-178.

26.
65
Ч-49
Черната, Т.М. Комплексна оцінка та аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Т. М. Черната. – Дніпропетровськ : Національна металургійна академія України, 2004. – 20с.

27.
65.012
А64
Аналіз господарської діяльності [Текст] : метод. вказівки до вивч. курсу для студ. напряму підготовки "Облік та аудит" /  уклад.: Т.Г. Рзаєва, Г.І. Рзаєв. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 111с.

28.
658.14/.17
С42
Скалюк, Р.В. Економічний механізм управління фінансовими результатами господарської діяльності промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Р. В. Скалюк. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 20с.

29.
658.14/.17
С42
Скалюк, Р.В. Економічний механізм управління фінансовими результатами господарської діяльності промислових підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Р. В. Скалюк. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 285с.

30.
658.14/.17
Д39
Дехтяр, Н.А. Фінансовий механізм діяльності суб`єктів господарювання [Текст] : монографія / Н. А. Дехтяр, О. В. Люта, Н. Г. Пігуль. – Суми : Університетська книга, 2011. – 182с. 

31.
658.8
П81
Промисловий маркетинг. Теорiя та господарськi ситуацii [Текст] : пiдручник /  пiд ред. А.О.Старостiноi. – К. : "Iван Федоров", 1997. – 474с.

32.

http://eprints.kname.edu.ua/2542/1/%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E_%D0%9C.%D0%9E..pdf М.О. НАУМЕНКО

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА33.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Економіка підприємства.....”
34.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “.Економіка підприємства ..”