Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Порадьте будь-ласка літературу на бакалаврську роботу на тему: "Удосконалення товарної політики підприємства"

1.


Малиш, О.М. Аналіз попиту й оптимізація товарно-цінових рішень підприємства [Текст] / О. М. Малиш // Маркетинг в Україні. – 2002. – №5. – С. 42-47.

2.


Эсперты о проблемах маркетинговой товарной политики предприятия [Текст] // Маркетинг и реклама. – 2006. – №1. – С. 12-15.

3.


Крамська, А.О. Удосконалення маркетингової структури управління товарною політикою підприємства [Текст] / А. О. Крамська // Легка промисловість. – 2007. – №2. – С. 48-49.

4.


Сербіненко, Н. Маркетингова товарна політика виробничого підприємства України [Текст] / Н. Сербіненко, М. Гєргєль // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 220-224.

5.


Крамська, А.О. Удосконалення механізму управління товарною політикою підприємства за допомогою функціонально-вартісного аналізу (ФВА) [Текст] / А. О. Крамська // Легка промисловість. – 2007. – №3. – С. 48-49.

6.


Герасимяк, Н.В. Основні аспекти формування маркетингової товарної політики підприємств [Текст] / Н. В. Герасимяк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.1. – С. 60-62. – [У статті проведено аналіз підходів науковців щодо трактування категорії «маркетингова товарна політика». Автором запропоновано схематичну модель впливу чинників на маркетингову товарну політику
підприємства та схему формування товарної політики підприємства.].

7.


Васютинська, Ю.О. Товарна політика підприємства та проблеми її формування [Текст] / Ю. О. Васютинська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №3. – С. 138-142.

8.


Красовська, Т.В. Споживчий попит як основа формування товарної політики промислових підприємств [Текст] / Т. В. Красовська // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №4. – С. 36-39.

9.


Степаненко, Н.І. Стратегічні детермінанти інноваційності товарної політики аграрних підприємств [Текст] / Н. І. Степаненко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 25-28. – [В статті визначено роль і місце інноваційної складової у забезпеченні ефективності товарної політики сільськогосподарських підприємств. В результаті соціологічного опитування виявлено основні детермінанти адаптації
товарного асортименту аграрних підприємств до мінливих умов цільових ринків.


10.


Орлов, В.В. Концептуальні основи управління інноваціями у маркетинговій товарній політиці підприємств [Текст] / В. В. Орлов // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – С. 153-159.

11.


Шарко, В.В. Формування товарної політики підприємства: методичний аспект [Текст] / В. В. Шарко, А. В. Головащенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 191-198. – [Викладено маркетинговий підхід до формування товарного асортименту. Значне місце відводиться розробленню стратегічного набору товару на промисловому підприємстві.

12.
334
О-75
Основи бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Я. С. Ларіна, С. В. Мочерний, В. М. Фомішина, С. І. Чеботар. – К. : Академія, 2009. – 384с. – (Альма-матер). –

13.
334
М86
Мочерний, С.В. Основи підприємницької діяльності [Текст] : посібник / С. В. Мочерний, О. А. Устенко, С. І. Чеботар. – К. : Академія, 2001. – 280с. – (Альма-матер).

14.
339.138
Х73
Холодний, Г.О. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Холодний. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 324с. 

15.
339.138
І-44
Ілляшенко, С.М. Маркетингова торгова політика [Текст] : підручник / С. М. Ілляшенко. – Суми : "Університетська книга", 2005. – 234с. –

16.
339.138
А83
Армстронг, Г. Маркетинг. Загальний курс [Текст] : навч. посіб. / Г. Армстронг, Ф. Котлер. – 5-те вид. – М. : Вільямс, 2001. – 608с.

17.
339.138
Б93
Бутенко, Н.В. Маркетинг [Текст] : підручник / Н. В. Бутенко. – К. : Атіка, 2008. – 300с. 

18.
339.138
І-44
Ілляшенко, С.М. Маркетингова товарна політика промислового підприємства : управління стратегіями диверсифікації [Текст] : монографія / С. М. Ілляшенко, Г. О. Пересадько. – Суми : Університетська книга, 2012. – 328с. 

19.
339.9
Д44
Дідківський, М.І. Зовнішньо-економічна діяльність підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. І. Дідківський. – К. : Знання, 2006. – 463с. 

20.
63
Н34
Формування товарного асортименту – засіб підвищення ефективності товарної політики [Текст] / Л. А. Злупко, Х. Ю. Дида, І. С. Білан, О. -. Косяченко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.4. – С. 210-214.

21.
658
Е45
Економіка підприємства [Текст] : практикум до самост. вивчення дисц. /  уклад.: В.М. Полозова, А.Б. Грушевицька; відп. за вип. О.О. Орлов. – Х. : ХНУ, 2008. – 195с.

22.
658.8
О-75
Оснач, О.Ф. Промисловий маркетинг [Текст] : підручник / О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 364с. 

23.
658.8
П81
Промисловий маркетинг. Формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів [Текст] : підручник / М. В. Вачевський, В. М. Мадзігон, І. Ф. Прокопенко, Г. Є. Левченко за ред. М.В.Вачевського. – К. : Кондор, 2011. – 486с. 

24.
658.8
Б20
Балабанова, Л.В. Маркетинг підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. – К. : ЦУЛ, 2012. – 612с.