Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть, будь-ласка підібрати літературу до курсової роботи за темою "Моделювання прибутку промислового підприємства" (що таке прибуток, механізм його формування і розподілу, методи аналізу і моделювання тощо). Буду дуже вам вдячна.
1.


Синицький, А.А. Аналіз методів побудови загальної математичної моделі оптимізації прибутку підприємства [Текст] / А. А. Синицький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.3. – С. 148-151. – [Побудовано загальну математичну модель оптимізації прибутку. Розглянуто методи пошуку екстремуму в задачах багатофакторної нелінійної оптимізації. Запропоновано метод еволюційного програмування для оптимізації прибутку підприємства.].

2.


Погорелов, Ю.С. Моделювання розвитку підприємства [Текст] / Ю. С. Погорелов // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №10. – С. 51-59.

3.


Синицький, А.А. Побудова багатофакторної оптимізаційної моделі прибутку промислового підприємства [Текст] / А. А. Синицький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.3. – С. 29-32.

4.


Мацола, С.М. Модель планування і управління прибутком підприємства [Текст] / С. М. Мацола // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.3. – С. 48-51.

5.


Іщук, Є. Модель розрахунку операційного прибутку промислових підприємств [Текст] / Є. Іщук // Економіка і прогнозування. – 2009. – №3. – С. 134-143.

6.


Ширягіна, О.Є. Автоматизація моделей прогнозування прибутків [Текст] / О. Є. Ширягіна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №11. – С. 251-263.

7.


Костіна, Н.І. Концепція автоматного моделювання прибутку підприємств [Текст] / Н. І. Костіна, Л. М. Перехрест // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 201-204. – [В статті розглядається концепція автоматного моделювання діяльності підприємств. Модель побудована методом імітаційно-автоматного моделювання і будується за допомогою 5 об’єктів: матриці абеток, вектора початкових станів, системи функцій виходів, таблиці умовних функціоналів переходів, системи розподілу незалежних величин, які фігурують в таблиці умовних функціоналах переходу. Авторами наводяться результати моделювання на умовному прикладі.].

8.


Проскурович, О.В. Моделювання адаптивного управління прибутком підприємства [Текст] / О. В. Проскурович, В. А. Бойчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.2. – С. 71-76.

9.


Узагальнена модель оптимального планування прибутку при розширенні виробництва [Текст] / Ю. Є. Мегель, А. П. Руденко, І. В. Данілко, А. І. Рибалка // Энергосбережение. Энегретика. Энергоаудит. – 2010. – №7. – С. 31-38.

10.


Залогіна, К.І. Матриця фінансової рівноваги на базі моделі економічного прибутку та ефекту фінансового важеля в рамках системи антикризового управління підприємством [Текст] / К. І. Залогіна // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2.Т.1. – С. 143-147.

11.


Афанасьєв, Є.В. Моделювання фінансового ризику багатоцільових рішень в управлінні прибутковістю промислового підприємства [Текст] / Є. В. Афанасьєв // Фінанси України. – 2006. – №3. – С. 46-55.

12.


Калянов, Г. Методы и инструменты моделирования архитектуры предприятия [Текст] / Г. Калянов // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – №5. – С. 79-91.

13.


Мінухін, С.В. Моделювання управління бізнес-процесами підприємства: стратегічний аспект [Текст] / С. В. Мінухін // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №10. – С. 156-164.

14.


Ляшенко, О. Максимізація прибутку винахідника в процесі комерціалізації винаходу на основі моделі Нордхауза [Текст] / О. Ляшенко // Журнал Європейської економіки. – 2007. – №4, Т.6. – С. 476-487.

15.


Лондар, С.Л. Моделювання надходжень із податку на прибуток підприємств в умовах українського економічного середовища [Текст] / С. Л. Лондар // Фінанси України. – 2010. – №12. – С. 12-20.

16.


Костенко, О. Модель оцінювання маркетингового потенціалу підприємства [Текст] / О. Костенко, Т. Адєєва // Держава та регіони. – 2011. – №3. – С. 87-91.

17.


Юрчишена, Л.В. Моделювання прибутку на підприємстві [Текст] / Л. В. Юрчишена // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 88-93.

18.


Христенко, Л.М. Модель економічної стійкості промислового підприємства [Текст] / Л. М. Христенко, Н. Є. Буткова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 131-134.

19.


Чеглатонєв, В.І. Методичний підхід до аналізу бізнес-моделі підприємства [Текст] / В. І. Чеглатонєв // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 267-270.

20.


Лисогор, В.М. Застосування методів прогнозування в процесі моделювання економічної діяльності підприємства [Текст] / В. М. Лисогор, С. А. Яремко, О. В. Ольшевська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 21-25.
21.


Манталюк, О.В. Моделювання залежності прибутку підприємства від витрат на рекламу методами теорії катастроф [Текст] / О. В. Манталюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.4. – С. 102-104.

22.


Тужик, К.Л. Механізм підвищення та реалізації економічного потенціалу підприємства шляхом забезпечення його гармонійного розвитку [Текст] / К. Л. Тужик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.3. – С. 227-231. 

23.


Іванченко, Н.О. Міварні технології моделювання техніко-технологічного потенціалу підприємства [Текст] / Н. О. Іванченко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №1. – С. 505-510.

24.
330.4
В54
Вітлінський, В.В. Моделювання економіки [Текст] : навч. посіб. / В. В. Вітлінський. – К. : КНЕУ, 2003. – 408с.

25.
658
О-82
Отенко, І.П. Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства [Текст] / І. П. Отенко, Л. М. Малярець, Г. А. Іващенко. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 348с.
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_2_3/088-093.pdfЛ. В. ЮРЧИШЕНА

МОДЕЛЮВАННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
26.

http://www.dissercat.com/content/modelirovanie-i-prognozirovanie-pribyli-promyshlennykh-predpriyatii Моделирование и прогнозирование прибыли промышленных предприятий

27.

http://intkonf.org/sinitskiy-aa-analiz-metodiv-planuvannya-operatsiynogo-pributku-promislovogo-pidpriemstva/Синицький А.А.
Хмельницький національний університет
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ПРИБУТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

28.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Моделювання економічного потенціалу підприємства.....”
29.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка підприємства ...”