Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для курсової роботи на тему "Стратегічна оцінка імовірності банкрутства підприємства". Дякую.

1. 65.012
Б17 Базілінська, О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Базілінська. – К. : ЦУЛ, 2009. – 328с. – [Рекомендовано МОН України].

2.
Бондар, М.І. Оцінка ймовірності фінансової неспроможності та банкрутства підприємства [Текст] / М. І. Бондар // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №5. – С. 21-26.

3. 657
О-17 Грищук, Н.О. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства [Текст] / Н. О. Грищук, П. О. Магдійчук // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 1. – С. 71-74.

4.
Донченко, Т.В. Методика оцінки фінансового стану та ймовірності банкрутства підприємств машинобудівної галузі [Текст] / Т. В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.3. – С. 125-129.

5.
Квасницька, Р.С. Етапність проведення діагностики кризового стану та ймовірності банкрутства підприємства [Текст] / Р. С. Квасницька, І. М. Кордонець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 130-135.

6.
Мержа, Н.В. Аналіз ймовірності банкрутства підприємств в економіці України [Текст] / Н. В. Мержа // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №9. – С. 65-69.

7.
Месюра, В.І. Метод комплексної оцінки ймовірності банкрутства на основі теорії нечіткої логіки [Текст] / В. І. Месюра, В. С. Іващенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №6,Т.1. – С. 122-127. – [Розроблено метод комплексної оцінки ймовірності банкрутства підприємства в сучасних умовах
української економіки шляхом формування набору незалежних змінних, побудови функцій належності,
створення нечіткої бази знань та застосування механізму логічного висновку. На відміну від існуючих моделей,
розроблена модель є стійкою у часі. Для забезпечення стійкості моделі запропоновано підхід, що полягає у
настроюванні системи нечіткого логічного висновку.].

8.
Москаленко, В.П. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства [Текст] / В. П. Москаленко, О. Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №6. – С. 180-191.

9.
Опачанський, Д. Методи експрес-оцінки ймовірності банкрутства підприємства [Текст] / Д. Опачанський // Економіст. – 2007. – №4. – С. 67-69.

10.
Оцінка моделей діагностики банкрутства [Текст] / В. П. Клочан, В. В. Клочан, Н. Костаневич, А. Костирко // Економіка АПК. – 2010. – №1. – С. 97-101.

11.
Рзаєва, Т.Г. Зарубіжні методики визначення ймовірності банкрутства підприємства [Текст] / Т. Г. Рзаєва, І. В. Стасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 177-181.

12.
Рзаєва, Т.Г. Механізм та напрями прогнозування ймовірності банкрутства підприємства [Текст] / Т. Г. Рзаєва, І. В. Стасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.2. – С. 89-94.

13.
Рзаєва, Т.Г. Порівняльна характеристика вітчизняної і зарубіжної методик визначення ймовірності банкрутства підприємства [Текст] / Т. Г. Рзаєва, І. В. Стасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.2. – С. 89-93.

14.
Рибалка, О. Формування системи показників фінансового стану підприємства для оцінки ймовірності банкрутства [Текст] / О. Рибалка // Економіст. – 2005. – №9. – С. 63--65.

15.
Чигринська, О.С. Фундаментальний аналіз ймовірності банкрутства підприємства з використанням багатофакторних моделей прогнозування [Текст] / О. С. Чигринська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2005. – №5,Т.2. – С. 101-102.

16.
Шапурова, О. Моделі оцінки банкрутства та кризового стану підприємств [Текст] / О. Шапурова // Економіка та держава. – 2009. – №4. – С. 59-64.

17. 65.012
Ш49 Шеремет, О.О. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / О. О. Шеремет. – К. : Кондор, 2010. – 196с.

18.
Шпак, М.М. Застосування методів оцінки ймовірності банкрутства в системі управління стратегічною стійкістю аграрних підприємств [Текст] / М. М. Шпак // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №11. – С. 155-161.

19.
Шпирко, В. Оцінювання ймовірності банкрутства страхових компаній у класичній моделі ризику зі змінною страховою надбавкою [Текст] / В. Шпирко // Держава та регіони. – 2011. – №4. – С. 74-77.

20.
Ящук, Д. Розробка моделей класифікації українських підприємств за ймовірністю банкрутства з використанням дискрімінального аналізу та методу дерев рішень [Текст] / Д. Ящук, О. Чернак, В. Монаков // Статистика України. – 2011. – №2. – С. 59-64.Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики «фінансовий аналіз», “ аналіз ймовірності банкрутства підприємства”, «банкрутство підприємства»