Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Аналіз грошових потоків у довгостроковій перспективі" Дякую.


1.
Барабаш, Н.С. Аналіз грошових потоків в системі фінансового менеджменту підприємства [Текст] / Н. С. Барабаш, М. О. Никонович // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 164-167.

2.
Варавка, В.В. Аналіз ділової активності як інструмент управління грошовими потоками підприємства [Текст] / В. В. Варавка // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №2. – С. 184-191.

3.
Кащенко, О.І. Аналіз грошових потоків і розрахунків підприємства на основі когнітивного моделювання [Текст] / О. І. Кащенко // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №5-6. – С. 75-78.

4.
Кемарська, Л.Г. Аналіз і моделювання грошових потоків підприємства [Текст] / Л. Г. Кемарська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.2. – С. 132-138.

5.
Колузанов, К. Аналіз структури руху грошових потоків для прийняття довгострокових управлінських рішень [Текст] / К. Колузанов, Н. Колузанова // Економіка АПК. – 2006. – №12. – С. 80-85.

6. 65.012
Л64 Литвин, Б.М. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах. – К. : Хай-Тек Прес, 2008. – 336с.

7.
Орєхова, К.В. Морфологічний аналіз визначення поняття "грошові потоки підприємства" [Текст] / К. В. Орєхова, Ю. В. Кірієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2,Т.1. – С. 67-70.

8. 657
П30 Петряєва, З.Ф. Аналіз фінансової звітності підприємства [Текст] : навч. посіб. / З. Ф. Петряєва, О. О. Петряєв. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 248с. –

9. 65.012
П44 Подольська, В.О. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К. : ЦНЛ, 2007. – 488с. – [Рекомендовано МОН України].

10.
Строгаль, Д. Теоретичні підходи до аналізу грошових потоків у міжнародних компаніях [Текст] / Д. Строгаль // Економіка та держава. – 2013. – №4. – С. 79-83.

11.
Тян, Р.Б. Структурний аналіз грошових потоків із метою підвищення надійності їх прогнозування [Текст] / Р. Б. Тян, О. В. Лисенко // Фінанси України. – 2012. – №5. – С. 110-120.

12. 65.012
Ц14 Цал-Цалко, Ю.С. Фінансовий аналіз [Текст] : підручник / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 566с.

13. 65.012
Ш49 Шеремет, О.О. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / О. О. Шеремет. – К. : Кондор, 2010. – 196с. –

14. 65.012
Ш65 Шиян, Д.В. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Шиян, Н. І. Строченко. – К. : А.С.К., 2005. – 240с. – (Університетська бібліотека).

15. 65.012
Ш74 Шморгун, Н.П. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Шморгун. – К. : ЦНЛ, 2006. – 528с.

16. Мельничук Т. А.
Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства [Електронний ресурс] / Т. А. Мельничук // Управління розвитком . - 2013. - № 16. - С. 73-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2013_16_30.pdf

17. Іллічова Н. Ю.
Теоретичні аспекти аналізу та управління грошовими потоками на підприємстві [Електронний ресурс] / Н. Ю. Іллічова // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління . - 2012. - Вип. 21-22(2). - С. 190-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpdetut_eiu_2012_21-22(2)__27.pdf

18. Тацій І. В.
Аналіз грошових потоків підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Тацій // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля . - 2014. - № 1. - С. 150-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VSUNU_2014_1_32.pdf

19. Гаркуша Н. М.
Методика аналізу грошових потоків підприємства [Електронний ресурс] / Н. М. Гаркуша, О. О. Горошанська // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг . - 2011. - Вип. 2. - С. 90-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/esprstp_2011_2_16.pdf


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “ аналіз грошових потоків підприємства”, «фінансовий аналіз»

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету