Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Підскажіть,будь ласка, літературу до теми курсової " Технологія діяльності туристичних агенств"

1. 338.48
Г70 Городня, Т.А. Економіка туризму: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – К. : Кондор, 2012. – 436с.

2. 338.48
Д99 Дядечко, Л.П. Економіка туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Дядечко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 224с.

3.
Єсіпова, К. Інтернет-технології в діяльності туристичних підприємств [Текст] / К. Єсіпова, С. Мельниченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2010. – №6. – С. 35-47.

4. 338.48
К45 Кифяк, В.Ф. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-XXI, 2008. – 344с.

5. 338.48
К52 Кляп, М.П. Сучасні різновиди туризму [Текст] : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334с. – (Вища освіта ХХI).

6.
Кожухівська, Р. Застосування інтернету як засобу інформаційних технологій у структурі комунікаційної моделі туристичної галузі [Текст] / Р. Кожухівська // Економіка та держава. – 2012. – №4. – С. 61-63.

7. 338.48
К64 Кононыхин, С.В. Техника и технология услуг туристического бизнеса [Текст] : конспект лекций. Ч. 1 / С. В. Кононыхин. – Донецк : Донецкий ин-т бизнеса, 2002. – 229с.

8. 001
С56 Кравчук, О.А. Використання інформаційних технологій у міжнародному туризмі [Текст] / О. А. Кравчук // Современные достижения в науке и образовании. – 2007. – С. 177-184.

9. 338.48
М21 Мальська, М. Основи туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / М. Мальська, В. Худо, В. Цибух. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім.І .Франка, 2003. – 360с.

10. 338.48
М21 Мальська, М.П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – К. : ЦУЛ, 2012. – 248с.

11.
Мельниченко, С. Вплив інформаційних технологій на маркетинг туристичних підприємств [Текст] / С. Мельниченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – №5. – С. 68-74.

12.
Мельниченко, С. Інформаційні технології в управлінні суб`єктами туристичної діяльності [Текст] / С. Мельниченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2010. – №2. – С. 131-143.

13.
Мельниченко, С. Сучасні інформаційні технології в діяльності підприємств туристичної індустрії [Текст] / С. Мельниченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2004. – №1. – С. 70-76.

14. 338.48
М90 Мунін, Г.Б. Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти [Текст] : підручник / Г. Б. Мунін, В. О. Лук`янов, В. В. Гарагович під заг. ред. О.В. Лук`янова. – К. : Кондор, 2011. – 430с.

15. 339.138
С44 Скопень, М.М. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі [Текст] : навч. посіб. / М. М. Скопень, М. К. Сукач. – К. : Каравела, 2010. – 336с.

16. 338.48
Ч-43 Чен, Р.М. Інформаційно-комунікаційне забезпечення туристичної діяльності [Текст] : навч.-практ. посіб. / Р. М. Чен, С. В. Кавун, Г. О. Плеханова. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 364с.

17. 338.48
Ш90 Штереверя, А.В. Організація туристичних послуг [Текст] : конспект лекцій / А. В. Штереверя, Н. А. Дехтяр. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 224с.

18. Мархонос С. М. Механізм розробки маркетингової стратегії просування нового туристичного продукту для туристичного агента [Електронний ресурс] / С. М. Мархонос, Н. П. Турло // Формування ринкових відносин в Україні . - 2012. - Вип. 1. - С. 113-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/frvu_2012_1_27.pdf19. http://tourlib.net/
На сайті "Все о туризме — туристическая библиотека" розташована різна інформація для студентів: підручники, статті, методичні матеріали, закони, матеріали для підготовки до семінарських і практичних занять, для написання рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт з туризму.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики з підрубриками “економіка туризму”, «організація туризму», «туристичні підприємства» тощо.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Технологія та економіка туризму” http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator5.htm#teh_tur