Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу на тему курсової `Регулювання оплати праці управлінського персоналу`.Дуже вдячна!

1. 331
А39 Акіліна, О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. – К. : Алерта, 2010. – 734с.

2. 331.108
Б20 Балабанова, Л.В. Організація праці менеджера [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К. : Вид. Дім "Професіонал", 2004. – 304с.

3. 658.5.012.32
В49 Виноградський, М.Д. Менеджмент в організації [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – 3-є вид., випр. – К. : Кондор, 2007. – 598с.

4. 331.2
Г13 Гадзевич, О.І. Оплата праці в умовах ринку: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / О. І. Гадзевич. – К. : Кондор, 2008. – 400с. – [Рекомендовано МОН України].

5. 331.2
Г20 Гарват, О.А. Регулювання оплати праці управлінського персоналу на промислових підприємствах у сучасних умовах господарювання [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / О. А. Гарват. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 211с.

6. 331.2
Г20 Гарват, О.А. Регулювання оплати праці управлінського персоналу на промислових підприємствах у сучасних умовах господарювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / О. А. Гарват. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 21с.

7. 331
Г85 Грішнова, О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова. – 4-те вид., оновлене. – К. : Знання, 2009. – 390с

8. 338(477)
П78 Дейчук, О. Організація оплати праці управлінського персоналу [Текст] / О. Дейчук, О. Чернушкына // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 153-154.

9. 331.108
Д56 Доброзорова, О.В. Організація праці менеджера [Текст] : навч. посіб. / О. В. Доброзорова, І. В. Осадчук. – К. : Кондор, 2009. – 452с.

10. 331
Е45 Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869с. – (Вища освіта в Україні).

11. 331
Е45 Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов за ред. Є.П. Качана. – К. : Знання, 2008. – 407с.

12. 331
Є83 Єсінова, Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Єсінова. – К. : Кондор, 2006. – 432с. – [Рекомендовано МОН України].

13. 331.108
К61 Колпаков, В.М. Організація праці менеджера [Текст] : навч. посіб. / В. М. Колпаков. – К. : Персонал, 2008. – 432с.

14.
Кузьменко, В.В. Зарубіжний досвід регулювання оплати праці управлінських кадрів [Текст] / В. В. Кузьменко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №2. – С. 92-96. – [У статті розглянуто деякі аспекти досвіду матеріального стимулювання управлінських кадрів підприємств виробничої сфери у деяких країнах з розвинутою ринковою економікою (США, ФРН, Франція). Особлива увага приділяється прикладам, в яких простежується зв`язок винагороди з досягненням підприємствами довготермінових цілей.].

15. 331
Л84 Лукашевич, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 424с. –

16. 338(477)
П78 Монастирська, М. Удосконалення оплати праці управлінського персоналу [Текст] / М. Монастирська, О. Чернушкіна // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 174-176.

17. 331.2
О-61 Оплата праці у виробничій сфері: проблеми та методологія збільшення заробітної плати в умовах ресурсозбереження [Текст] : монографія / В. М. Гончаров, О. В. Додонов, В. Ю. Припотень, В. С. Радомська під заг. ред. В.М. Гончарова. – Донецьк : ТОВ "Альматео", 2006. – 246с.

18. 331.103
О-64 Організація праці [Текст] : навч. посіб. / В. М. Данюк, А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова [та ін.] за заг. ред. Данюка В.М. – К. : КНЕУ, 2009. – 332с. –

19.
Приголовко, Г.А. Особенности организации оплаты труда руководителей управляющей компании промышленного концерна [Текст] / Г. А. Приголовко // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – №1. – С. 113-119.

20.
Соловей, Н. Еволюція теорії та практики регулювання оплати праці управлінського персоналу [Текст] / Н. Соловей, І. Кругляк // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – №6. – С. 16-21.

21. 331.2
У31 Удосконалення регулювання оплати праці управлінського персоналу в умовах ринкової економіки : звіт з НДР; заключний / кер. НДР М.Д. Ведерніков. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 53с.

22. 331.108
Ч-15 Чайка, Г.Л. Праця менеджера в системі управління [Текст] : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – К. : Знання, 2011. – 469с. –

23. 65.012.32
Я83 Ястремська, О.М. Організаційне забезпечення якості трудової діяльності керівників промислових підприємств [Текст] : монографія / О. М. Ястремська, К. В. Яковенко, В. В. Томах. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 328с.
24. Черкашина Т. С.
Сучасні моделі оплати праці управлінського персоналу промислових підприємств [Електронний ресурс] / Т. С. Черкашина // Вісник Міжнародного слов`янського університету. Сер. : Економічні науки . - 2012. - Т. 15, № 2. - С. 94-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VMSU_econ_2012_15_2_16.pdf


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету
Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “оплата праці”, «управлінська праця», «управлінський менеджмент»