Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на КР "Макрооточення підприємства та його стратегічна оцінка". Дякую.


1.
658
Д70
Бакало, Н.В. Процедура організаційного забезпечення аналізу впливу факторів макросередовища на діяльність малих підприємств [Текст] / Н. В. Бакало // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.1. – С. 84-86. – [В статті розглянуто впливу факторів макросередовища на розвиток малих підприємств регіону.].

2.


Білик, М.Д. Грошові потоки підприємств у мікро- та макроекономічному аспекті [Текст] / М. Д. Білик, С. І. Надточій // Фінанси України. – 2007. – №6. – С. 133-147.

3.


Василенко, В.О. Антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посiб. / В. О. Василенко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 504с.

4.
65
В19
Войнаренко, М.П. Ділова активність підприємств: проблеми аналізу та оцінки [Текст] : монографія / М. П. Войнаренко, Т. Г. Рзаєва. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 284с.

5.
658
В65
Гавва, В.Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання [Текст] : навч. посіб. / В. Н. Гавва, Є. А. Божко. – К. : ЦНЛ, 2004. – 224с. – [ Представлено теоретичні відомості, методичні матеріали і рекомендації з формування іі оцінки потенціалу підприємства як іформаційної основи для розробки його ринкової стратегії, оцінки перснектив і напрямку розвитку, доцільності його інвестування і забезпечення відповідними ресурсами.
Для студентів економічних спеціальностей денної і заочної форми навчання при вивченні дисципліни, виконанні контрольних робіт, курсових і дипломних проектів. Може використовуватися фахівцями підприємств.
].

6.
658
Г12
Дослідження макро- та мікроекономічних проблем розвитку підприємств, організацій та фінансових установ за умов трансформаційної економіки : звіт з НДР /  кер. теми М.П. Войнаренко. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 148с.

7.


Дрига, С.Г. Макроекономічні чинники становлення та розвитку системи інноваційного підприємництва [Текст] / С. Г. Дрига // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.2. – С. 120-125. – [Розглянуто проблеми розбудови національної моделі ринкового господарювання. Виділено основні
макроекономічні передумови щодо створення ефективної системи підприємництва. Особлива увага приділена інноваційним
складовим зростання економіки.
The problems of alteration of national model of market management have been considered. Basic macroeconomic preconditions
in relation to creation of the effective system of enterprise have been selected. The special attention has been spared to
the innovative constituents of the economy growth.].

8.


Дрига, С.Г. Становлення парадигми інноваційного розвитку вітчизняного підприємництва: макроекономічні передумови [Текст] / С. Г. Дрига // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 269-275. – [В статті розкрита об’єктивна необхідність побудови вітчизняної системи підприємництва на основі
фундаментальних положень економічної теорії еволюційного розвитку суспільства, в центрі якого знаходиться
підприємництво. Доведено, що основні параметри сучасної економіки України свідчать про рецесивний стан підприємництва,
яке відображає стійкі тенденції зниження ентропії економічної системи. Зроблено висновок, що кардинальна зміна
економічних координат розвитку підприємництва можлива лише на принципах інноваційної імперативності й автократичниих
механізмів у економічній політиці держави.
The objective necessity of construction of the domestic system of enterprise on the basis of fundamental positions of
economic theory of evolutional development of society in the centre of which there is an enterprise was exposed in the article. It is
proved that the basic parameters of modern economy of Ukraine testify to the recession state of enterprise which represents the
proof tendencies of decline of entropy of the economic system. A conclusion was done, that cardinal changes of economic
coordinates of development of enterprise possible only on principles of innovative imperativeness and autocratic mechanisms in the
economic policy of the state.].

9.


Дубинська, О.С. Сутність і особливості поняття "криза" в організаційно-виробничій сфері підприємства [Текст] / О. С. Дубинська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №4. – С. 102-108.

10.
658
З-14
Загорна, Т.О. Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Загорна. – К. : ЦУЛ, 2007. – 400с. – [У посібнику розглянуто основні методи діагностики зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, питання оцінки його конкурентних позицій та внутрішніх можливостей з урахуванням міжнародного і вітчизняного досвіду. Викладено основні етапи конкурентної діагностики та діагностики стратегічних зон господарювання, дано аналіз специфіки мікродіагностики підприємства як нової управлінської технології.
Методика фінансової діагностики розглядається у взаємозв`язку з підходами до оцінки вартості бізнесу та ризиків.
Посібник містить контрольні запитання для самоперевірки та практичні завдання.

Рекомендовано МОН України
].

11.


Зборовська, О.М. Взаємозв`язок логістичних витрат підприємства і факторів макросередовища [Текст] / О. М. Зборовська // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №11. – С. 29-31. – [На прикладі металургійних підприємств].

12.
658
К72
Косянчук, Т.Ф. Комплексне оцінювання економічної стабільності промислових підприємств [Текст] : монографія / Т. Ф. Косянчук, Н. Л. Любченко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 218с. – [Існує електронна копія]. – [Системно подана сутність економічної стабільності, її види, вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на неї в умовах конкуренції. Особливу увагу приділено діагностиці стабільності машинобудівних підприємств Хмельниччини у ринкових умовах та запропоновано механізм її комплексної оцінки.
Призначено науковим працівникам, аспірантам, викладачам і студентам економічних спеціальностей ВНЗ та для практичного застосування фахівцями з економіки та фінансів, а також всім, хто бажає ознайомитись з проблемами економічної стабільності.].

13.


Кудлаєнко, С.В. Особливості прояву кризових явищ на вітчизняних підприємствах [Текст] / С. В. Кудлаєнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.1. – С. 83-86. – [У статті розглянуто сутність криз, які виникають на мікрорівні. На основі аналізу наукових праць розроблено класифікацію криз на підприємствах і обґрунтовано їх прояв з врахування економічного розвитку в Україні.
Essence of crises which arise up on a microlevel is considered in the article. On the basis of analysis of scientific labours classification of crises is developed on enterprises and grounded their display from the account of economic development in Ukraine.
Ключові слова: життєвий цикл підприємства, управлінська криза, мікроаналіз криз.].

14.
658
М21
Малярець, Л.М. Збалансована система показників в оцінці діяльності підприємства [Текст] : монографія / Л. М. Малярець, А. В. Штереверя. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 180с.

15.


Мігай, Н.Б. Макроекономічні передумови розвитку інноваційного підприємництва [Текст] / Н. Б. Мігай // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 72-78.

16.


Мігай, Н.Б. Управління виробничим потенціалом машинобудівних підприємств в умовах макроекономічної нестабільності [Текст] / Н. Б. Мігай // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №7. – С. 121-128.

17.


Окунєва, О.В. Сегментація працівників як внутрішніх клієнтів підприємства (макропідхід на прикладі галузі виробництва та обслуговування) [Текст] / О. В. Окунєва // Маркетинг в Україні. – 2011. – №2. – С. 14-21.

18.
658
О-82
Отенко, І.П. Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства [Текст] / І. П. Отенко, Л. М. Малярець, Г. А. Іващенко. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 348с.

19.


Павловський, С. Макроекономічні впливи на фінансову діяльність українських підприємств [Текст] / С. Павловський // Ринок цінних паперів України. – 2002. – №9-10. – С.13-17. – [Фінансова діяльність підприємств].

20.


Пивоваров, М. Макроекономічні проблеми розвитку малих підприємств у аграрному комплексі [Текст] / М. Пивоваров, П. Сироватка // Держава та регіони. – 2011. – №3. – С. 258-263.

21.


Скребень, І.В. Вплив економічної безпеки на стратегічну захищеність підприємства на макрорівні [Текст] / І. В. Скребень // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №12. – С. 56-63.

22.


Таряник, О. Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності підприємств в Україні: макроекономічний та регіональний аспекти [Текст] / О. Таряник, О. Глухова, С. Глухова // Статистика України. – 2008. – №2. – С. 63-67.

23.


Фединець, Н.І. Визначення чинників макросередовища внутрішньої торгівлі в менеджменті торговельного підприємства [Текст] / Н. І. Фединець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.2. – С. 194-197.

24.
658
Ф32
Федонін, О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка [Текст] : навч. посіб. / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 316с. – [Рекомендовано МОН України].

25.


Чорновіл, І.А. Сутнісна характеристика кризи підприємства та причини її виникнення [Текст] / І. А. Чорновіл // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 10-13. – [В статті наведено різні точки зору науковців щодо визначення та сутності понять „криза” та „криза на підприємстві”. Наведено характерні особливості кризи, а також фактори, які можуть спричинити її виникнення.
The article shows different views of scholars on the definition and nature, notions of "crisis" and "crisis in the enterprise." Given the characteristic features of the crisis, as well as factors that could cause its occurrence.
Ключові слова: криза, криза підприємства, екзогенні кризові фактори, ендогенні кризові фактори.].

26.


Штефанич, Д. Аналіз впливу зміни макросередовища на маркетингову діяльність підприємства [Текст] / Д. Штефанич, О. Дячун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – №2. – С. 44-54.

27.


Щурик, М. Стратегія розвитку підприємництва та її вплив на відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону [Текст] / М. Щурик // Статистика України. – 2007. – №1. – С. 58-62.

Радимо також додатково переглянути в разі потреби більш детально розділ ЕК "Економіка підпримства", а також БД "Навігатор інтернет-ресурсів за профілем університету" (розділи "Економіка підприємства" та "Макро-мікроекономіка" на сайті НБ ХНУ.