Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть, будь-ласка підібрати літературу до курсової роботи за темою "Технологія лізингу". Дякую.

1.


Амелін, С. Теоретико-методологічні підходи до класифікації лізингу [Текст] / С. Амелін // Світ фінансів. – 2010. – №3. – С. 88-95.

2.


Бадзим, О.С. Удосконалення функціонування ринку лізингових послуг [Текст] / О. С. Бадзим, А. Р. Древуш // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №9. – С. 182-190.

3.


Бакай, В.Й. Фінансовий лізинг як ефективний механізм оновлення основних фондів на промислових підприємствах [Текст] / В. Й. Бакай, В. І. Дячишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 115-119.

4.


Бєлоусова, О.С. Особливості лізингових відносин в умовах формування розвинутої економіки [Текст] / О. С. Бєлоусова // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №24. – С. 29-32.

5.
336.77
Х73
Бородій, І. Необхідність лізингових відносин для розвитку національної економіки [Текст] / І. Бородій // Регіональна економіка. – 2005. – №2. – С.295-302.

6.


Буряков, А. Фінлізинг: правові основи [Текст] / А. Буряков // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №57. – С. 9-14.

7.


Валюта и финансы. Состояние рынка финансового лизинга Украины [Текст] // Діловий вісник. – 2006. – №8. – С. 12-13.

8.


Газман, В. Инновационное финансирование лизинга [Текст] / В. Газман // Вопросы экономики. – 2011. – №9. – С. 108-120.

9.


Горемыкин, В.А. Лизинг [Текст] : учебник / В. А. Горемыкин. – М. : Дашков и К, 2003. – 944с.

10.
336
Р98
Грищенко, І.М. Дослідження становлення лізінгового посередництва [Текст] / І. М. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №8. – С. 61-66.

11.


Дергалюк, Б. Проблеми вибору критеріїв ефективності механізму державного регулювання лізингової діяльності [Текст] / Б. Дергалюк // Економіка та держава. – 2011. – №9. – С. 61-65.

12.


Дергалюк, Б.В. Особливості інституційного забезпечення державного регулювання лізингових відносин в Україні [Текст] / Б. В. Дергалюк, А. В. Гречко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №17. – С. 48-52.

13.


Дергалюк, Б.В. Особливості формування та реалізації механізму державного регулювання лізингу в Україні [Текст] / Б. В. Дергалюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №22. – С. 102-105.

14.


Другова, В.Т. Формування і розвиток ринку лізингу в Україні [Текст] / В. Т. Другова // Регіональна економіка. – 2012. – №3. – С. 113-120.

15.


Економічний аналіз [Текст] : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Тернопіл. нац. екон. ун-ту. Вип. 7. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 524с. – [Збірник наукових праць "Економічний аналіз" містить статті теоретичного та прикладного характеру з актуальних проблем економіки, фінансів, обліку, аналізу й аудиту тощо.].

16.


Жолнерчик, Г. Причини, що гальмують розвиток лізингової діяльності в Україні [Текст] / Г. Жолнерчик // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №10. – С. 85-88.

17.


Заблоцька, Р.О. Світовий ринок лізингових послуг [Текст] / Р. О. Заблоцька // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №1,Вип.48. – С. 212-216.

18.
336
М35
Іванілов, О.С. Економіка підприємства [Текст] : підручник / О. С. Іванілов. – К. : ЦУЛ, 2009. – 728с. – [Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Економіка підприємства» і містить систематизований виклад питань теорії та практики формування і розвитку підприємств України в умовах ринкової економіки.
Особлива увага приділена висвітленню питань організації сучасних форм підприємництва, використання ресурсного і виробничого потенціалу підприємств, економіці інноваційної та інвестиційної діяльності.
Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів магістерських програм з економіки і менеджменту, а також аспірантів, викладачів, наукових співробітників, економістів підприємств.


Затверджено МОН України].

19.


К, о.Л. (К, ондрацька Л.) Традиційні та нові сфери використання лізингу в Україні [Текст] / о. Л. К // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №1. – С. 127-133.

20.


Камінська, Н.О. Стан та перспективи розширення лізингових відносин в Україні [Текст] / Н. О. Камінська, В. Г. Лопатовський // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 1. – С. 111-114.

21.


Квасницька, Р.С. Актуальні питання розвитку лізингового бізнесу в Україні [Текст] / Р. С. Квасницька, Г. А. Штефанюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.2. – С. 152-160. – [В статті дано змістову характеристику поняття «лізинг», наведено його основні види та форми.
Досліджено основні переваги лізингу та виокремлено основні аспекти проблемного розвитку даної форми
інвестування у межах українського лізингового ринку та окреслено напрями їх вирішення].

22.
336.7
Л14
Комерційна діяльність [Текст] : підручник /  за ред. В.В. Апопія. – 2-ге вид., переробл., доповн. – К. : Знання, 2008. – 558с. – [Допущено МОН України].

23.


Корбут, А.А. Лізинг в системі підвищення ефективності використання обігових коштів та активів [Текст] / А. А. Корбут // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 56-59. – [Визначено місце лізингу в системі ефективного управління обіговими коштами підприємств. Проаналізовано особливості здійснення операцій пайового та непрямого лізингу. Запропоновано підходи до класифікації видів та форм
лізингу. Обґрунтовано перспективи застосування лізингу виробниками технічних засобів
The place of leasing in the effective management of working capital. The features of the operations unit and indirect leasing. Approaches to the classification of species and forms of leasing. The perspectives of application of leasing hardware manufacturers
Ключові слова: лізинг, обігові кошти, активи, управління ефективністю підприємства.].

24.


Корінєв, В. Сутність та види лізингу для підприємства [Текст] / В. Корінєв // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2011. – №1. – С. 108-112.

25.


Кудряшов, В.П. Курс фінансів [Текст] : навч. посіб. / В. П. Кудряшов. – К. : Знання, 2008. – 431с. – [У навчальному посібнику розкрито основні положення теорії фінансів та особливості їх реалізації у практичній діяльності. Посібник устаткований необхідними схемами (78) і таблицями (18). Для поглибленого засвоєння матеріалу до кожної теми розроблено навчальні тренінги, до складу яких входять задачі, приклади розрахунків найважливіших показників фінансової діяльності, тести, контрольні запитання. В кінці книги наведено список рекомендованої літератури і перелік нормативних документів, що регламентують фінансову діяльність в Україні. За змістом посібник відповідає програмі нормативної дисципліни "Фінанси" для студентів, що навчаються за напрямом "Економіка і підприємництво".
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації, державних службовців, бізнесменів, усіх, хто вивчає курс "Фінанси".


Рекомендовано МОН України].

26.
336
К88
Кузьмін, О.Є. Розроблення поліпараметричної моделі вибору заходів мінімізації ризиків лізингової діяльності [Текст] / О. Є. Кузьмін, І. Я. Кулиняк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 280-288.

27.


Кулиняк, І. Проблеми розвитку ринку лізингових послуг в Україні [Текст] / І. Кулиняк // Держава та регіони. – 2011. – №4. – С. 164-167.

28.


Куліш, Г.П. Лізинг основного капіталу та перспективи його розвитку в національній економіці [Текст] / Г. П. Куліш, К. В. Кравченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №3. – С. 17-20.

29.


Лагутін, В.Д. Кредитування: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Лагутін. – 4-те вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2004. – 215с. – (Вища освіта ХХI століття). – [У посібнику розкриваються зміст, форми й економічна роль кредиту, викладено основи банківського кредитування. Значну увагу приділено проблемі вдосконалення технології кредитного процесу: представлена сучасна організація кредитної справи у вітчизняній економіці. Теорію і зміст кредитування викладено у безпосередньому зв`язку з чинним законодавством і нормативними документами України. ].

30.
657
О-17
Лісовська, Н. Фінансово-економічна сутність лізингової діяльності [Текст] / Н. Лісовська // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2010. – №1. – С. 92-101.

31.


Ляхова, О.О. Особливості визначення вартості лізингової послуги [Текст] / О. О. Ляхова // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №10. – С. 29-30.

32.
658
І-19
Мартовой, П. Современный лизинг : что это такое? [Текст] / П. Мартовой // Мир техники и технологий. – 2006. – №11. – С. 72-73.

33.


Матюшенко, І.Ю. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Матюшенко. – К. : ЦНЛ, 2003. – 220с. – [ Викладено основи фінансового менеджменту з обліком міжнародної і вітчизняної практики. Розглянуто такі основні складові фінансів, як вартість грошей у часі, аналіз співвідношення ризику і доходу від вкладень в акції й облігації, методи оцінки капіталовкладень, робота фірми з урахуванням дивідендної політики, а також вартості і структури капіталу, фінансове планування й управління робочим капіталом, основи фінансового аналізу.
Для студентів інженерно-менеджерського факультету й інженерно-менеджерських спеціальностей інших факультетів Державного аерокосмічного університету «ХАІ». Можуть бути використані також фахівцями будь-якого економічного профілю].

34.


Ментух, Н. Види учасників лізингової діяльності та їх особливості [Текст] / Н. Ментух // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №1. – С. 84-87.

35.


Науковий вісник [Текст] : зб. науково-техн. праць. Вип. 15.5 /  голов. ред. Д.Л. Дудюк. – Львів : УкрДЛТУ, 2005. – 416с. – [ Збірник публікує науково-технічні праці співробітників вищих навчальних закладів України, науковців з-за кордону, а також спеціалістів лісового і деревообробного комплексу, присвячених різним аспектам освітянських проблем та наукових досліджень, передового досвіду і впровадження у виробництво здобутих результатів.
Призначений для наукових працівників, аспірантів, інженерів галузі, викладачів вузів коледжів і технікумів, студентів старших курсів.
Рекомендовано до друку Вченою Радою НЛТУУ (протокол № 5 від 29.12.2005 р.). У збірнику розглядаються проблеми лісового та садово-паркового господарства, лісоексплуатації, технологи та устаткування деревообробних підприємств і економіки, планування і управління в лісовиробничому комплексі, інформаційних технологій галузі а також освітянські проблеми вищої школи.
].

36.


Павлова, А.М. Особливості тінізації лізингових операцій в аграрному секторі економіки України [Текст] / А. М. Павлова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 184-187.

37.


Палєхова, Л.Л. Роль інноваційного лізингу в активізації розвитку промислового регіону [Текст] / Л. Л. Палєхова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 47-50.

38.


Писаренко, М. Розвиток лізингу в контексті європейських тенденцій [Текст] / М. Писаренко, К. Нетудихата // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №6. – С. 57-60.

39.


Подольчак, Н.Ю. Метод комплексного оцінювання рівня ризиків підприємств-лізингодавців [Текст] / Н. Ю. Подольчак, І. Я. Кулиняк // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №4. – С. 144-157.

40.
336.77
Г68
Проскуріна, Н.М. Інфраструктура лізингу в Україні та взаємодія суб`єктів лізингової діяльності [Текст] / Н. М. Проскуріна, Г. В. Верескун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.3. – С. 88-90.

41.


Прутська, О.О. Механізм управління лізинговими відносинами в АПК [Текст] / О. О. Прутська, К. В. Лозінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 37-40.

42.


Рясних, Є.Г. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Є. Г. Рясних. – К. : Академвидав, 2010. – 336с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

43.


Семен, Н. Організаційно-економічні аспекти діяльності банківських установ на ринку лізингових послуг [Текст] / Н. Семен // Регіональна економіка. – 2006. – №4. – С. 165-172.

44.


Сідун, В.А. Лізинг як засіб інвестиційного фінансування [Текст] / В. А. Сідун // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2.Т.1. – С. 117-120. – [Обґрунтовано необхідність розвитку лізингу як важливої передумови пожвавлення відтворювальних процесів, поліпшення інвестиційного клімату в Україні; розроблено періодизацію розвитку лізингових операцій у країнах з розвинутою ринковою економікою; уточнено визначення категорії “лізинг” в умовах формування економічної стабільності підприємства; розроблено класифікацію видів лізингових операцій.].

45.


Ульянченко, О. Актуальні проблеми лізингу як фінансового механізму формування та розвитку ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки [Текст] / О. Ульянченко // Держава та регіони. – 2009. – №4. – С. 189-194.

46.


Фридель, В. Аналіз тенденцій розвитку сучасного лізиногового ринку України [Текст] / В. Фридель // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №10. – С. 16-19.

47.


Холодний, Г.О. Лізинг в інвестиційному механізмі інноваційного розвитку підприємств [Текст] / Г. О. Холодний. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 196с. – [ Теоретично узагальнено й розроблено організаційно-методичні засади щодо можливості використання механізму лізингового інвестування для фінансування відтворювальних процесів на вітчизняних підприємствах, орієнтованих на інноваційний розвиток.
У науковому дослідженні простежується також зв`язок теоретичних напрацювань з практичними рекомендаціями, що зробить його затребуваним і корисним для науковців, працівників сфери лізингових послуг, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.
].

48.
65.012
Е45
Чевганова, В.Я. Фінансове забезпечення малого підприємництва [Текст] / В. Я. Чевганова, В. В. Чеверда // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 164-168. – [У статті висвітлено основні проблеми фінансового забезпечення малого підприємництва, проаналізовано нормативно-правову базу, а також державні та регіональні програми підтримки малого підприємництва. Розроблено
комплекс науково-практичних рекомендацій щодо розв’язання даних проблем, запропоновано напрями активізації діяльності суб’єктів малого бізнесу.
The basic problems of the financial providing of small enterprise are reflected in the article, it is analysed normativelylegal base, and also government and regional programs of support of small enterprise. A complex is developed scientificallypractical
recommendations in relation to the decision of these problems, directions of activation of activity of subjects of small business are offered.
Ключові слова: мікрокредитування, Європейський банк реконструкції та розвитку, Німецько-український фонд, агрокредитування, лізинг.].

49.
339.3
К63
Черненко, В. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку лізингу в Україні [Текст] / В. Черненко // Економіка та держава. – 2010. – №11. – С. 88-89.

50.


Чернобай, Л.І. Причини виникнення ризиків лізингової діяльності машинобудівних підприємств [Текст] / Л. І. Чернобай, І. Я. Кулиняк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №1. – С. 171-174.

51.
63
Н34
Юхина, Е.А. Особенности экономического анализа лизинговой сделки [Текст] / Е. А. Юхина, О. С. Юхина // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленностиИзвестия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2006. – №1. – С. 14-19.

Радимо також самостійно в разі потреби переглянути розділ "Лізинг" БД "Електронний каталог" на сайті НБ ХНУ.