Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до реферату на тему `Нематеріальні ресурси підприємства, її формування та ефективність використання.`.Дякую!

1.


Банасько, Т. Проблеми та перспективи дослідження нематеріальних активів в Україні [Текст] / Т. Банасько // Економіст. – 2010. – №2. – С. 30-33.

2.


Боярко, І.М. Роль нематеріальних активів у створенні цінності компанії [Текст] / І. М. Боярко, Я. В. Самусевич // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №3. – С. 86-94.

3.


Гетьман, О.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К. : ЦНЛ, 2010. – 488с. – [ В навчальному посібнику розглянуто закономірності та проблеми розвитку вітчизняних підприємств в конкурентному ринковому середовищі. Охарактеризовано нормативно-правові засади їх функціонування та здійснення всіх виробничо-господарських процесів як в межах внутрішнього економічного механізму, так і при формуванні інтеграційних зв`язків із суб`єктами зовнішнього по відношенню до конкретного підприємства середовища. Докладно розглянуто питання ресурсного забезпечення, напрямки ефективної організації, управління, планування і регулювання діяльності підприємств. Визначено передумови застосування прогресивних методик щодо визначення результативності господарювання вітчизняних підприємств. Наведено конкретні приклади та розглянуто практичні ситуації в діяльності вітчизняних підприємств.
Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, викладачів, підприємців та читачів, яких цікавлять проблеми функціонування вітчизняних підприємств в ринкових умовах господарювання.

Рекомендовано МОН України
].

4.
658
Г44
Григорьев, С.Н. Рост стоимости технологического капитала как критерии и результат инновационного развития предприятий [Текст] / С. Н. Григорьев, Ю. Я. Еленева, В. Н. Андреев // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №1. – С. 150-162.

5.


Груздова, Т.В. Проблеми комерціалізації результатів науково-технічної діяльності та їх вплив на інноваційний розвиток промислових підприємств [Текст] / Т. В. Груздова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 59-62.

6.


Данилко, В.К. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / В. К. Данилко, О. М. Кушніренко, К. С. Марченко. – К. : Каравела, 2012. – 216с.

7.
658.14/.17
Д18
Дерев`янко, О.Г. Репутація підприємства як категорія сучасної економічної науки [Текст] / О. Г. Дерев`янко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №21. – С. 16-19.

8.


Дерун, І.А. Проблеми оцінювання інтелектуального капіталу та його відображення у фінансовій звітності [Текст] / І. А. Дерун // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №6. – С. 103-113.

9.


Єршова, Г.В. Нематеріальні активи промислових підприємств України [Текст] / Г. В. Єршова // Фінанси України. – 2011. – №11. – С. 104-112.

10.


Іванов, В.Б. Потенціал підприємства [Текст] : наук.-метод. посіб. / В. Б. Іванов, О. М. Кохась, С. М. Хмелевський. – К. : Кондор, 2009. – 300с. – [Сучасна категорія в економіці - потенціал підприємства. Це додатковий рівень кількісної та якісної оцінки підприємства. Він є необхідним та вагомим важелем в сучасних тенденціях розвитку економіки, її інтеграції та глобалізації.
Науково-методичний посібник призначений для менеджерів, економістів та інженерів відділів підприємств. Рекомендується студентам при курсовому та дипломному проектуванні.
].

11.
658
І-20
Інтелектуальний капітал підприємства як об`єкт [Текст] : монографія / К. Г. Сердюков, Н. Л. Гавкалова, М. П. Хохлов [та ін.]. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 324с. – [Досліджено теоретичні і практичні питання оцінки інтелектуального капіталу підприємства Розглянуто теоретичні основи формування інтелектуального капіталу підприємства та підходи до його оцінювання. Наведено приклади реалізації цих підходів у практиці
Рекомендовано як для науковців, що спеціалізуються у напряму оцінювання нематеріальних активів, так і для фахівців у практичній діяльності.].

12.
658
К17
Калініченко, О.В. Економіка підприємства [Текст] : практикум : навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600с. – [Навчальний посібник відповідає типовій програмі навчальної дисципліні "Економіка підприємства". У ньому запропоновано основні теоретичні підходи, приклади розв`язку задач, задачі, словник економічних показників, словник основних термінів, а також список рекомендованої літератури.
Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів і спеціалістів аграрних підприємств. Видання також буде корисним при виконанні дипломних та дисертаційних робіт.].

13.


Килівник, І.С. Державне регулювання економічних відносин управління нематеріальними активами [Текст] / І. С. Килівник // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 102-108.

14.


Корнілова, О.В. Інтелектуальний капітал як вагомий ресурс економічного розвитку [Текст] / О. В. Корнілова, О. Ю. Кліменко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №4. – С. 165-171.

15.


Крикун, В. Концептуальні засади сутності нематеріальних активів як системи та об`єкту управління [Текст] / В. Крикун // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №2,Вип.105. – С. 75-80.

16.


Майорова, Т.В. Інтелектуальний капітал як чинник активізації інвестиційного процесу [Текст] / Т. В. Майорова, В. М. Диба // Фінанси України. – 2011. – №12. – С. 41-50.

17.


Мамонтова, Н.А. Методологічні підходи до визначення вартості нематеріальних активів та знаннєвого ресурсу в умовах постіндустріальної економіки [Текст] / Н. А. Мамонтова // Проблеми науки. – 2009. – №8. – С. 22-29.

18.


Мамонтова, Н.А. Новітні підходи до визначення вартості нематеріальних активів [Текст] / Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 228-235.

19.


Матвєєв, П. Правові проблеми визначення та комерціалізації нематеріальних активів у сучасних умовах розвитку інноваційної економіки України (теоретико-правовий аспект) [Текст] / П. Матвєєв // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №8. – С. 85-88.

20.


Махова, Г.В. Проблеми управління нематеріальними активами в стратегічних альянсах підприємств [Текст] / Г. В. Махова, О. В. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.4. – С. 64-66.

21.
658
М36
Мацибора, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2008. – 312с. – (Вища освіта в Україні). – [У навчальному посібнику викладено теоретичні, методичні та практичні питання функціонування економіки підприємства, обґрунтовано сучасний економічний механізм ефективного господарювання в умовах ринку та конкуренції. Висвітлено питання формування і використання ресурсів підприємства, його інноваційно-інвестиційної діяльності, визначення фінансово-економічних результатів та ефективності виробництва.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів економічних фахових спрямувань. Посібник може бути корисним для слухачів інститутів перенавчання та підвищення кваліфікації працівників підприємств, а також для аспірантів, викладачів та спеціалістів, які вирішують питання господарської діяльності підприємства.


Рекомендовано МОН України].

22.


Мельник, О. Методичні та прикладні аспекти впровадження стратегічно- орієнтованого управління нематеріальними активами промислових підприємств [Текст] / О. Мельник // Журнал Європейської економіки. – 2013. – №4,Т.12. – С. 519-527.

23.


Михайлова, Л. Нематеріальні активи в складі ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств [Текст] / Л. Михайлова, О. Киричок // Економіка АПК. – 2012. – №2. – С. 76-81.

24.


Могилевская, О.Ю. Маркетинговая концепция управления стоимостью промышленного предприятия [Текст] / О. Ю. Могилевская // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №7. – С. 47-49.

25.


Нематеріальні активи: нюанси класифікації, оформлення та обліку [Текст] // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2011. – №16. – С. 6-91.

26.
37
А43
Новодон, О.Ю. Методи оцінки знаного розвитку на мікрорівні для українських підприємств машинобудування [Текст] / О. Ю. Новодон // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 22-27.

27.


Паламар, І. Управління інтелектуальними активами підприємства в контексті міжнародної конкурентоспроможності [Текст] / І. Паламар, Л. П. Теляча // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.2 Вип.5.-Вип.5. – С. 91-93.

28.
005
І-73
Родіонов, О.В. Нематеріальні ресурси та активи: поняття, сутність, складові [Текст] / О. В. Родіонов, Ю. С. Погорелов // Науковий вісник національного гірничого університету. – 2005. – №10. – С. 100-105.

29.


Слободянюк, Н.А. Варианты коммерциализации интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов предприятия [Текст] / Н. А. Слободянюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №9. – С. 159-166.

30.


Слободянюк, Н.А. Нематериальные активы предприятия как объект управления [Текст] / Н. А. Слободянюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 205-207.

31.


Федоркіна, М.С. Чинники, що впливають на якість резервів нематеріальних ресурсів підприємства [Текст] / М. С. Федоркіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 155-160.

32.
658
Х76
Хомяков, В.І. Потенціал і розвиток підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Хомяков, В. М. Бєлінська, О. В. Федоренко. – К. : Кондор, 2012. – 432с. – [У посібнику вперше сформульоване поняття потенціалу як здатності збалансованого використання усіх наявних резервів та можливостей для задоволення потреб споживачів шляхом виробництва конкурентоспроможних товарів та послуг. Представлено результати досліджень резервів розвитку потенціалу підприємств різних галузей промисловості. Запропонована методика кількісної оцінки технологічного та структурного впливів на зміну ефективності використання ресурсів підприємствами з урахуванням цінового фактору, наведені приклади оцінки таких впливів.
Для студентів, аспірантів та викладачів економічних факультетів та практичних працівників, які відчувають потребу вдосконалення знань про сучасні ринкові механізми управління економікою.].

33.


Шеіна, Г. Нематеріальні активи - нерозглянуті аспекти [Текст] : [оцінка вартості нематеріальних активів] / Г. Шеіна // Фінансовий контроль. – 2012. – №4. – С. 18-20.

34.


Ямненко, Г.Є. Нематеріальні активи як один із ключових чинників вартості підприємства [Текст] / Г. Є. Ямненко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 80-86.

35.


Яцишина, Ж.В. Компетентнісно-орієнтований підхід до управління нематеріальними ресурсами машинобудівного підприємства [Текст] / Ж. В. Яцишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 209-213.

В разі потреби додатково радимо самостійно переглянути розділ БД "Електронний каталог* - "нематеріальні активи=гудвіл" (204 джерела)