Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу до курсової роботи на тему "Перспективи реалізації кластерних моделей і технологій в економіці України". Дякую.

1.


Банасько, Т. Проблеми та перспективи дослідження нематеріальних активів в Україні [Текст] / Т. Банасько // Економіст. – 2010. – №2. – С. 30-33.

2.


Баран, А. Інтелектуальна спеціалізація регіонів як інструмент підтримки інновацій [Текст] / А. Баран, С. Гайдук // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №8. – С. 202-211.

3.


Бастричев, B.C. Формування конкурентоздатності економіки України на засадах кластерів [Текст] / B. C. Бастричев, І. Є. Журба, Л. В. Жукович // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2012. – С. 187-193.

4.
331
А43
Боярко, І.М. Роль нематеріальних активів у створенні цінності компанії [Текст] / І. М. Боярко, Я. В. Самусевич // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №3. – С. 86-94.

5.


Бутенко, А.І. Феномен кластера у формуванні інноваційної моделі економіки регіону [Текст] / А. І. Бутенко, Є. В. Лазарєва // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №2. – С. 25-28.

6.


Василюк, А. Взаємна довіра між компаніями в процесі формування та розвитку кластерів [Текст] / А. Василюк // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №9. – С. 255-263.

7.


Вишневская, М.К. Адаптация кластерной концепции к проектной методологии [Текст] / М. К. Вишневская // Економіка та держава. – 2014. – №5. – С. 30-34.

8.


Войнаренко, М. Кластерні об`єднання: міжнародний досвід та українські реалії [Текст] / М. Войнаренко, А. Береза // Економіст. – 2013. – №10. – С. 27-30.

9.


Герасимов, А.Н. Развитие пространственно локализованных экономических систем в традиционно аграрных регионах Российской Федерации [Текст] / А. Н. Герасимов, Е. Н. Громов, Ю. С. Скрипниченко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 264-276.

10.


Гетьман, О.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К. : ЦНЛ, 2010. – 488с. – [ В навчальному посібнику розглянуто закономірності та проблеми розвитку вітчизняних підприємств в конкурентному ринковому середовищі. Охарактеризовано нормативно-правові засади їх функціонування та здійснення всіх виробничо-господарських процесів як в межах внутрішнього економічного механізму, так і при формуванні інтеграційних зв`язків із суб`єктами зовнішнього по відношенню до конкретного підприємства середовища. Докладно розглянуто питання ресурсного забезпечення, напрямки ефективної організації, управління, планування і регулювання діяльності підприємств. Визначено передумови застосування прогресивних методик щодо визначення результативності господарювання вітчизняних підприємств. Наведено конкретні приклади та розглянуто практичні ситуації в діяльності вітчизняних підприємств.
Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, викладачів, підприємців та читачів, яких цікавлять проблеми функціонування вітчизняних підприємств в ринкових умовах господарювання.

Рекомендовано МОН України
].

11.
658
Г44
Головінов, О.М. Особливості становлення національної інноваційної системи в Україні [Текст] / О. М. Головінов // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №3. – С. 82-90.

12.


Гончаров, В.М. Визначення економічної сутності кластерів та дослідження їх здатності до адаптації в сфері АПК [Текст] / В. М. Гончаров, Л. В. Мартинова, А. Ю. Рудова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.3. – С. 7-13.

13.


Григорьев, С.Н. Рост стоимости технологического капитала как критерии и результат инновационного развития предприятий [Текст] / С. Н. Григорьев, Ю. Я. Еленева, В. Н. Андреев // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №1. – С. 150-162.

14.


Гриценко, С.И. Механизм кластерной трансформации экономики Украины [Текст] / С. И. Гриценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.4. – С. 280-283.

15.


Груздова, Т.В. Проблеми комерціалізації результатів науково-технічної діяльності та їх вплив на інноваційний розвиток промислових підприємств [Текст] / Т. В. Груздова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 59-62.

16.


Данилко, В.К. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / В. К. Данилко, О. М. Кушніренко, К. С. Марченко. – К. : Каравела, 2012. – 216с.

17.
658.14/.17
Д18
Дерев`янко, О.Г. Репутація підприємства як категорія сучасної економічної науки [Текст] / О. Г. Дерев`янко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №21. – С. 16-19.

18.


Дерун, І.А. Проблеми оцінювання інтелектуального капіталу та його відображення у фінансовій звітності [Текст] / І. А. Дерун // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №6. – С. 103-113.

19.


Єршова, Г.В. Нематеріальні активи промислових підприємств України [Текст] / Г. В. Єршова // Фінанси України. – 2011. – №11. – С. 104-112.

20.


Журба, І.Є. Формування інноваційного простору Центральної і Східної Європи у системі транскордонного співробітництва [Текст] / І. Є. Журба // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 79-84. – [Анотація В статті представлено доцільність застосування інноваційноінвестиційної
моделі просторового розвитку країн Центральної та Східної Європи в системі транскордонного співробітництва. На основі якісного аналізу визначено сучасний стан та тенденції соціальноекономічного розвитку регіонів Центральної та
Східної Європи. Дозволяють проводити комплексну оцінку кластеризації транскордонних регіонів, а також аналіз змін, що відбуваються на основі побудови структурної моделі механізму трансформації системи транскордонного
співробітництва.
Ключові слова: транскордонне співробітництво, євроінтеграція, механізм трансформації, кластери, інноваційний потенціал, рівні транскордонної інтеграції.
This paper presents the feasibility of innovative investment model of spatial development in Central and Eastern Europe in the system of cross.border cooperation. Based on qualitative analysis the current state and trends of socioeconomic development of Central and Eastern Europe. Allows for a comprehensive assessment of clustering border regions as well as analysis of the changes occurring on the basis of constructing a structural model of the mechanism of transformation of cross.border cooperation.
Keywords: crossborder cooperation, European integration, the mechanism of transformation, clusters, innovation potential, the level of crossborder integration.
].

21.


Іванов, В.Б. Потенціал підприємства [Текст] : наук.-метод. посіб. / В. Б. Іванов, О. М. Кохась, С. М. Хмелевський. – К. : Кондор, 2009. – 300с. – [Сучасна категорія в економіці - потенціал підприємства. Це додатковий рівень кількісної та якісної оцінки підприємства. Він є необхідним та вагомим важелем в сучасних тенденціях розвитку економіки, її інтеграції та глобалізації.
Науково-методичний посібник призначений для менеджерів, економістів та інженерів відділів підприємств. Рекомендується студентам при курсовому та дипломному проектуванні.
].

22.
658
І-20
Інтелектуальний капітал підприємства як об`єкт [Текст] : монографія / К. Г. Сердюков, Н. Л. Гавкалова, М. П. Хохлов [та ін.]. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 324с. – [Досліджено теоретичні і практичні питання оцінки інтелектуального капіталу підприємства Розглянуто теоретичні основи формування інтелектуального капіталу підприємства та підходи до його оцінювання. Наведено приклади реалізації цих підходів у практиці
Рекомендовано як для науковців, що спеціалізуються у напряму оцінювання нематеріальних активів, так і для фахівців у практичній діяльності.].

23.


Кайгородцев, О. Swot-аналіз можливості створення інноваційного кластера у Східному Казахстані [Текст] / О. Кайгородцев, І. Бордіяну // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 284-291.

24.
658
К17
Калініченко, О.В. Економіка підприємства [Текст] : практикум : навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600с. – [Навчальний посібник відповідає типовій програмі навчальної дисципліні "Економіка підприємства". У ньому запропоновано основні теоретичні підходи, приклади розв`язку задач, задачі, словник економічних показників, словник основних термінів, а також список рекомендованої літератури.
Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів і спеціалістів аграрних підприємств. Видання також буде корисним при виконанні дипломних та дисертаційних робіт.].

25.


Карпенко, О.О. Інтеграція як імператив розвитку сучасної економіки [Текст] : [рекомендовано використання кластерного підходу як одного з найбільш ефективних шляхів інтеграції в контексті глобалізації] / О. О. Карпенко, О. Є. Бабина // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №3. – С. 22-30.

26.


Карпенко, О.О. Концептуальні засади формування та функціонування інноваційних кластерів [Текст] / О. О. Карпенко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №12. – С. 71-77.

27.


Килівник, І.С. Державне регулювання економічних відносин управління нематеріальними активами [Текст] / І. С. Килівник // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 102-108.

28.


Кластери і технологічні платформи як механізми розвитку економіки України [Текст] / П. С. Смертенко, Л. І. Чернышев, І. І. Білан [та ін.] // Вісник НАН України. – 2014. – №3. – С. 67-77.

29.


Кластери у світовій та європейській економіці [Текст] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – №4. – С. 131-143.

30.


Коваленко, С.І. Механізм формування та розвитку транскордонних інноваційних кластерів [Текст] / С. І. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.3. – С. 63-69. – [У статті розглянуто проблеми створення транскордонних кластерів у контексті перспектив євроінтеграції України. Визначено роль і особливості кластерних утворень як нової форми просторового розвитку єврорегіонів у структурі транскордонного ринку, досліджено механізм формування їх конкурентних переваг у процесі розширення ЄС.
Ключові слова: глобалізація, європейська інтеграція, транскордонний ринок, транскордонний кластер, єврорегіон, конкурентоспроможність.
Abstract The article is devoted to the problems of creation of crossborder
clusters in the context of the prospects of Ukraine`s European integration.
The role and peculiarities of cluster formations as a new form of spatial development of euroregions in the structure of crossborder market are defined. The mechanism of formation of the competitive advantages in the process of EU enlargement is studied. Forms, methods and development’s instruments of transboundary cooperation in the process of forming of transboundary markets are investigated in the article. The strategic priorities of the spatial development of new forms of crossborder cooperation at a time when the economic development of the regions of Ukraine is possible by the most efficient use of its economic, geographic, labour potential in attracting investment in new crossborder cooperation in the context of the ongoing integration process.
Proposed cluster’s strategy of crossborder regionalism in the context of EU enlargement. Reasonably, that crossborder cluster association in accordance with international experience are the new forms of innovative development of Euroregions.
Keywords: globalization, eurointegration, transboundary market, transbounder cluster, European region, competitiveness.
].

31.


Корнілова, О.В. Інтелектуальний капітал як вагомий ресурс економічного розвитку [Текст] / О. В. Корнілова, О. Ю. Кліменко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №4. – С. 165-171.

32.


Крикун, В. Концептуальні засади сутності нематеріальних активів як системи та об`єкту управління [Текст] / В. Крикун // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №2,Вип.105. – С. 75-80.

33.


Лютак, О.М. Економіко-математичне моделювання розвитку туристично-рекреаційної сфери транскордонного регіону [Текст] / О. М. Лютак, Л. В. Савош, О. Я. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №11. – С. 230-238.

34.


Магай, Т. Концептуальні підходи до стратегічного управління розвитком компанії в умовах формування інноваційної економіки [Текст] : [на прикладі Республіки Казахстан] / Т. Магай // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №3. – С. 201-207.

35.


Майорова, Т.В. Інтелектуальний капітал як чинник активізації інвестиційного процесу [Текст] / Т. В. Майорова, В. М. Диба // Фінанси України. – 2011. – №12. – С. 41-50.

36.


Мамонтова, Н.А. Методологічні підходи до визначення вартості нематеріальних активів та знаннєвого ресурсу в умовах постіндустріальної економіки [Текст] / Н. А. Мамонтова // Проблеми науки. – 2009. – №8. – С. 22-29.

37.


Мамонтова, Н.А. Новітні підходи до визначення вартості нематеріальних активів [Текст] / Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 228-235.

38.
658
М36
Матвєєв, П. Правові проблеми визначення та комерціалізації нематеріальних активів у сучасних умовах розвитку інноваційної економіки України (теоретико-правовий аспект) [Текст] / П. Матвєєв // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №8. – С. 85-88.

39.


Махова, Г.В. Проблеми управління нематеріальними активами в стратегічних альянсах підприємств [Текст] / Г. В. Махова, О. В. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.4. – С. 64-66.

40.


Мацибора, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2008. – 312с. – (Вища освіта в Україні). – [У навчальному посібнику викладено теоретичні, методичні та практичні питання функціонування економіки підприємства, обґрунтовано сучасний економічний механізм ефективного господарювання в умовах ринку та конкуренції. Висвітлено питання формування і використання ресурсів підприємства, його інноваційно-інвестиційної діяльності, визначення фінансово-економічних результатів та ефективності виробництва.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів економічних фахових спрямувань. Посібник може бути корисним для слухачів інститутів перенавчання та підвищення кваліфікації працівників підприємств, а також для аспірантів, викладачів та спеціалістів, які вирішують питання господарської діяльності підприємства.


Рекомендовано МОН України].

41.


Мельник, О. Методичні та прикладні аспекти впровадження стратегічно- орієнтованого управління нематеріальними активами промислових підприємств [Текст] / О. Мельник // Журнал Європейської економіки. – 2013. – №4,Т.12. – С. 519-527.

42.


Михайлова, Л. Нематеріальні активи в складі ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств [Текст] / Л. Михайлова, О. Киричок // Економіка АПК. – 2012. – №2. – С. 76-81.

43.


Мицюк, С.В. Аналіз властивості кластерів та позитивний ефект кластерної взаємодії [Текст] / С. В. Мицюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип101. – С. 79-84.

44.


Мірзодаєва, Т.В. Трансформаційні вектори просторово-територіальної структури господарської системи регіону (на прикладі Сумської області) [Текст] / Т. В. Мірзодаєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 88-92. – [Досліджено теоретичні та прикладні аспекти трансформаційних векторів сучасної регіональної політики, вивчається зарубіжний досвід, аналізується вітчизняний доробок та пропонується новий вектор просторовотериторіального
розвитку на основі реіндустріалізації господарської системи регіону.
Ключові слова: просторовотериторіальна структура, реіндустріалізація, кластер, технополіс, промисловий вузол, індустріальний (промисловий) парк.
The article studies the theoretical and applied aspects of transformation vectors modern regional policy study foreign experience, analyzed national achievements and proposes a new vector space and territorial development through reindustrialization
economic systems of the region. Focused on the necessity to develop the same territorial and economic structures such as industrial sites, the average industrial
development centers, industrial parks, technology clusters. The formation and improvement of the spatial elements of the territorial structure have been identified as a vector of development in the new scheme of planning of Sumy region, presented in August of 2013.
Keywords: spaceterritorial structure, reindustrialization, cluster, techno polis, industrial hub, industrial park.
].

45.


Могилевская, О.Ю. Маркетинговая концепция управления стоимостью промышленного предприятия [Текст] / О. Ю. Могилевская // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №7. – С. 47-49.

46.
37
А43
Новодон, О.Ю. Методи оцінки знаного розвитку на мікрорівні для українських підприємств машинобудування [Текст] / О. Ю. Новодон // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 22-27.

47.


Онишко, С.В. (Онишко, Св.В.) Державне регулювання кластеризації економіки як напрямок розбудови національної інноваційної моделі [Текст] / С. В. Онишко, С. В. Онишко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №11. – С. 55-61.

48.


Паламар, І. Управління інтелектуальними активами підприємства в контексті міжнародної конкурентоспроможності [Текст] / І. Паламар, Л. П. Теляча // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.2 Вип.5.-Вип.5. – С. 91-93.

49.


Паливода, P.M.П.В.П.Л.В.В. (Паливода, P.M.. Плавай В.П.. Ліщук В.В.) Перспективи створення та напрями державної підтримки регіональних кластерних ініціатив [Текст] / P. M. Паливода // Легка промисловість. – 2013. – №3. – С. 22-24.

50.


Пинда, Р.В. Концепція розвитку регіональних будівельних кластерів [Текст] / Р. В. Пинда // Проблеми науки. – 2013. – №12. – С. 39-49.

51.


Пітіч, Г. Вплив потужности та спеціалізації кластерів на інноваційність регіонів: порівняльний аналіз Угорщини, Болгарії, Греції, Румунії та Сербії [Текст] / Г. Пітіч, Н. Савіч, М. Дзуніч // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №1. – С. 281-288.

52.


Порохня, В. Моделювання конкурентоспроможності підприємств високотехнологічного кластера в умовах інтелектуальної економіки [Текст] / В. Порохня, С. Ільченко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2008. – №5. – С. 145-149.

53.


Потапова, Н.А. Кластеризация економічних регіонів України за показниками інноваційної та наукової діяльності [Текст] / Н. А. Потапова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №24(684). – С. 33-39.

54.


Присяжнюк, А.Ю. Бюджете стимулювання кластеризації інноваційної моделі розвитку економіки [Текст] / А. Ю. Присяжнюк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №10. – С. 108-112.

55.


Пудичева, Г.О. Формування конкурентного середовища в енергетичному господарстві за допомогою кластерного підходу [Текст] / Г. О. Пудичева // Економіка та держава. – 2014. – №3. – С. 75-80.

56.
005
І-73
Рибак, Ю. Кластерна політика країн Скандинавського регіону у формуванні та ефективному функціонуванні конкурентоспроможних кластерів [Текст] / Ю. Рибак // Економіст. – 2013. – №9. – С. 40-44.

57.


Родіонов, О.В. Нематеріальні ресурси та активи: поняття, сутність, складові [Текст] / О. В. Родіонов, Ю. С. Погорелов // Науковий вісник національного гірничого університету. – 2005. – №10. – С. 100-105.

58.


Січкаренко, К.О. Управлінські аспекти співпраці високотехнологічних компаній в інноваційному кластері [Текст] / К. О. Січкаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 98-101.

59.


Слободянюк, Н.А. Варианты коммерциализации интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов предприятия [Текст] / Н. А. Слободянюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №9. – С. 159-166.

60.


Слободянюк, Н.А. Нематериальные активы предприятия как объект управления [Текст] / Н. А. Слободянюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 205-207.

61.


Федоркіна, М.С. Чинники, що впливають на якість резервів нематеріальних ресурсів підприємства [Текст] / М. С. Федоркіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 155-160.

62.


Хмара, М.П. Класифікація кластерних утворень в системі глобального поділу праці [Текст] / М. П. Хмара // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №2,Вип.111. – С. 154-165.

63.
658
Х76
Хомяков, В.І. Потенціал і розвиток підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Хомяков, В. М. Бєлінська, О. В. Федоренко. – К. : Кондор, 2012. – 432с. – [У посібнику вперше сформульоване поняття потенціалу як здатності збалансованого використання усіх наявних резервів та можливостей для задоволення потреб споживачів шляхом виробництва конкурентоспроможних товарів та послуг. Представлено результати досліджень резервів розвитку потенціалу підприємств різних галузей промисловості. Запропонована методика кількісної оцінки технологічного та структурного впливів на зміну ефективності використання ресурсів підприємствами з урахуванням цінового фактору, наведені приклади оцінки таких впливів.
Для студентів, аспірантів та викладачів економічних факультетів та практичних працівників, які відчувають потребу вдосконалення знань про сучасні ринкові механізми управління економікою.].

64.


Ціхановська, О.М. Кластеризація як інноваційна модель соціально-економічного розвитку сільських територій [Текст] / О. М. Ціхановська, О. М. Лисюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.1. – С. 93-96. – [У статті розглядаються методологічні принципи організації соціально-економічного розвитку регіону, обґрунтовано необхідність впровадження концептуальнонових підходів щодо перспективних
механізмів організації агропромислових формувань на засадах кластерних технологій.].

65.


Чуприна, Н.М. Формування кластерів як інструмент підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств [Текст] / Н. М. Чуприна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.3. – С. 95-99. – [В статті проаналізовано основні наукові розробки в області побудови кластерів підприємствами промисловості, розглянута еволюція визначення ознак кластеру. Визначені особливості проведення SWOTаналізу в системі кластеру промислових підприємств. Визначені оснівні етапи створення промислового кластеру в
Україні. Розглянуті основні проблеми на макро та на мікрорівні, з якими стикаються промислові підприємства України, які хочуть утворити кластер. Застосування GAPаналізу та SWOTаналізу при формуванні промислового
кластеру підвищить ефективність об’єднання підприємств та дозволяє дослідити сучасний стан, проблеми та перспективи існування кластеру.
Ключові слова: кластер, промислові підприємства, ефективність, конкурентоспроможність, оптимізація.
The main scientific developments in the area of clusters construction by industrial enterprises and also considered evolution of determination of signs a cluster were analyzed in the article. Features of carrying out of the SWOTanalysis
in the system of the cluster’s industry enterprises were determined. The basic stages of the industrial cluster in Ukraine were determined. The main problems on the macro and micro levels with which faced industrial enterprises who wants to create cluster were considered. Application of the GAPanalysis and SWOTanalysis
in the formation of industrial cluster allows to increase efficiency of the enterprises’ combination and permits to investigate the current status, problems and perspective of the cluster’s existence.
Keywords: cluster, industrial enterprises, efficiency, competitiveness, optimization.
].

66.


Шапуров, О.О. Легалізація латентних об`єднань підприємств та розвиток кластерних інтеграціно-асоціативних процесів [Текст] / О. О. Шапуров // Економіка та держава. – 2014. – №2. – С. 20-26.

67.


Шеіна, Г. Нематеріальні активи - нерозглянуті аспекти [Текст] : [оцінка вартості нематеріальних активів] / Г. Шеіна // Фінансовий контроль. – 2012. – №4. – С. 18-20.

68.


Шилкіна, К.О. Створення функціональної моделі вітчизняного туристичного кластера в умовах діючого законодавства України [Текст] / К. О. Шилкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.3. – С. 311-314.

69.


Ямненко, Г.Є. Нематеріальні активи як один із ключових чинників вартості підприємства [Текст] / Г. Є. Ямненко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 80-86.

70.


Яцишина, Ж.В. Компетентнісно-орієнтований підхід до управління нематеріальними ресурсами машинобудівного підприємства [Текст] / Ж. В. Яцишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 209-213.

Радимо також в разі потреби переглянути самостійно розділи БД "Електронний каталог" на сайті НБ ХНУ - "інвестиційні кластери", "інноваційно-технологічні кластери", "кластери".