Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової на тему:Внутріфірмове планування:значення, необхідність, основні принципи. Зарання дякую!!!
1.
336
Ф59
Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. /  за ред. Г.Г. Кірейцева. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К. : ЦНЛ, 2004. – 531с. 

2.


Планирование в управлении организацией [Текст] // Контроль. – 2011. – №7-8. – С. 60-74.

3.
334.75
А47
Алексеева, М.М. Планирование деятельности фирмы [Текст] : учеб.-метод. пособие / М. М. Алексеева. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 248с.

4.


Бетехтін, О.В. Особливості складання інвестиційного бізнес-плану консалтингової фірми [Текст] / О. В. Бетехтін // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №14. – С. 12-13.

5.
334.75
Б94
Бухалков, М.И. Внутрифирменное планирование [Текст] : учебник / М. И. Бухалков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 400с.

6.


Винслав, Ю. Планирование развития интегрированных корпоративных структур (материалы к лекциям и семинарам) [Текст] / Ю. Винслав // Российский экономический журнал. – 2003. – №8. – С. 72-80.

7.


Вільчинська, С.Б. Значення забезпечення гнучкого внутріфірмового планування діяльності малих підприємств [Текст] / С. Б. Вільчинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 155-157. – [В статті розглянуто питання значення забезпечення гнучкого внутріфірмового планування діяльності малих підприємств, окреслено напрями його забезпечення.
].

8.


Гольдштейн, Г. Процесс прогнозирования и планирования как функция менеджмента [Текст] / Г. Гольдштейн // Контроль. – 2011. – №11-12. – С. 50-62. – [Практика зарубежных фирм, в частности, фирм США и Японии].

9.


Гончар, О.І. Внутрішньофірмове планування на виробничому підприємстві [Текст] / О. І. Гончар, І. В. Білик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.3. – С. 39-41.

10.


Доманин, А.Б. Проблемы планирования внутри фирмы в современных условиях [Текст] / А. Б. Доманин // Вестник машиностроения. – 2004. – №4. – С. 57 - 62. – [Предложены методы и средства повышения эффективности плановой работы в организации с использованием нормативной модели].

11.
339.138
З-13
Завгородняя, А.В. Маркетинговое планирование. Анализ моделей управления. Конкурентная политика. Контроль над качеством [Текст] / А. В. Завгородняя, Д. О. Ямпольская. – СПб. : Питер, 2002. – 352с. – (Маркетинг для профессионалов).

12.


Капелюх, Л.О. Роль стратегічного планування у забезпеченні виживання на ринку новоствореної фірми [Текст] / Л. О. Капелюх // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 177-181. – [Розвиток малого та середнього бізнесу є важливим напрямком економічного розвитку України. Стратегічне планування є важливим аспектом у діяльності фірми, оскільки від нього залежить її майбутнє, про що свідчить досвід багатьох компаній зі світовим іменем.].

13.


Красильников, С. Планирование как инструмент управления: твердость или гибкость [Текст] / С. Красильников // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – №7. – С. 70-77.

14.
334.02
К95
Кучеренко, В.Р. Бізнес-планування фірми [Текст] : навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов, О. С. Маркітан. – К. : Знання, 2006. – 423с.

15.


Мурашов, О.В. О месте и роли бюджетирования в системе внутрифирменного планирования [Текст] / О. В. Мурашов, Ю. Д. Костин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 52-57. – [У статті викладені різноманітні підходи до розуміння ролі та міста бюджетування в системі внутріфірмового планування на підприємствах електроенергетики.].

16.
658.5.012.32
Н50
Нємцов, В.Д. Менеджмент організацій [Текст] : навч. посiб. / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань, Г. Ф. Сініок. – К. : УПВК "ЕксОб", 2001. – 392с. 

17.


Норкіна, О.М. Сучасні методичні підходи до формування системи внутріфірмового планування [Текст] / О. М. Норкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 41-45. – [У статті визначено та проаналізовано основні проблеми внутріфірмового планування, які постають перед українськими підприємствами на сучасному етапі розвитку економічних відносин. Розглядається ієрархічна структура
системи внутріфірмового планування: стратегічний, тактичний та оперативний рівні. Надано універсальні характеристики ієрархічних систем у сфері планування та механізм узгодження планів всіх рівнів.
].

18.


Позова, С. На пути к цели [Текст] / С. Позова // Управление компанией (укр.изд.). – 2009. – №12. – С. 44-49. – [Пример планирования и контроля выполнения плана в компании].

19.
658
С46
Скубій, О.Л. Організація і методи внутрішньофірмового планування беззбитковості діяльності підприємства (на прикладі підпр., що спеціалізуються) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка підприємництва і організація виробництва / О. Л. Скубій. – Тернопіль : Тернопільська академія нар. господарства, 2000. – 19с.

20.


Томашевская, М.В. Совершенствование внутрифирменного планирования на предприятиях [Текст] / М. В. Томашевская, Г. И. Архипов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 79-82.

21.


Хорошилова, О. Анализ и тенденции развития моделей внутрифирменного планирования [Текст] / О. Хорошилова // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – №10. – С. 70-78.

22.

http://reshebnik.rv.ua/biznes/vnutrifirmove-planuvannya-na-pidpryjemstvi/

Внутріфірмове планування на підприємстві

23.

http://www.paragononstate.com/sutnst--funkcz-planuvannya-v-upravlnn/3-princzipi-ta-metodi-planuvannya.html Принципи та методи планування

24.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Внутрішньофірмове планування...”

25.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету