Відповідь на запитання

Кількість запитів: 2

>>> Підскажіть,будь ласка,літературу до курсової роботи на тему "Класифікація управлінських рішень та процес їх прийняття".
1.
65.012.32
М54
Методи прийняття управлінських рішень [Текст] : метод. вказівки та завдання контрол. роботи для студ. спец. "Менеджмент організацій" /  уклад. Л.В. Григор`єва. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 81с.

2.
330
О-75
Основи економічної теорії [Текст] : підручник /  за заг. ред. О.О. Мамалуя. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 480с. –

3.
005
А72
Антонов, В.М. Інтелектуально-математичний менеджмент: кіберакмеологічна концепція [Текст] : монографія / В. М. Антонов. – К. : КНТ, 2007. – 528с.

4.


Бабчинська, О.І. Новітні методи прийняття управлінських рішень та їх особливості в економіці України [Текст] / О. І. Бабчинська, С. І. Собчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 22-25. – [Розглянуті і узагальнені новітні методи прийняття управлінських рішень в економіці України, а також дана характеристика основним особливостям їх застосування в умовах ринкової економіки. Висвітлена можливість ефективного
використання зарубіжного досвіду в процесі прийняття управлінських рішень в ситуації невизначеності, і показаний взаємозв’язок між використанням методів прийняття управлінських рішень і їх результативністю.


5.


Беднарська, О.Р. Прийняття управлінських рішень з урахуванням запланованих ризиків діяльності машинобудівних підприємств [Текст] / О. Р. Беднарська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 19-26.

6.
658
В27
Великий, Ю.М. Управління витратами підприємства [Текст] : монографія / Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 192с. –

7.


Вітлінський, В.В. Еволюційне моделювання в процесах прийняття рішень [Текст] / В. В. Вітлінський, В. І. Скіцько // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №1. – С. 187-201.

8.


Гавловська, Н.І. Удосконалення технології прийняття оперативних управлінських рішень [Текст] / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко, О. В. Осадчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4,Т.1. – С. 57-61. – [У статті розглянуто необхідність удосконалення системи прийняття управлінських рішень та запропоновані заходи щодо підвищення їх оперативності та адекватності].

9.
65.012.32
Г27
Гевко, І.Б. Методи прийняття управлінських рішень [Текст] : підручник / І. Б. Гевко. – К. : Кондор, 2009. – 187с. – [Рекомендовано МОН України].

10.


Гольдштейн, Г. Процессы принятия решений и управление [Текст] / Г. Гольдштейн // Контроль. – 2011. – №7-8. – С. 34-44.

11.


Гонтарева, І.В. Швидкодія прийняття рішення керівництвом щодо розвитку підприємства [Текст] / І. В. Гонтарева // Проблеми науки. – 2011. – №9. – С. 28-34.

12.


Гончар, М.Ф. Формування механізмів розроблення та прийняття управлінських рішень у сфері виробництва продукції машинобудівних підприємств [Текст] / М. Ф. Гончар // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №22(682). – С. 309-317.

13.


Дарманська, Г.О. Економіко-аналітичні підходи до підготовки управлінських рішень [Текст] / Г. О. Дарманська // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №2,Ч.1. – С. 306-308. – [Науково-технічний прогрес та динаміка зовнішнього середовища заставляють сучасні підприємства перетворюватися у все більш складні системи. Для забезпеченості управління такими системами необхідні нові методи, що відповідають складності внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства Виникають нові функціонально відокремлені напрямки економічної роботи підприємства, пов’язані з реалізацією фінансово-економічних важелів в управлінні, які б забезпечили прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень.
Важливим в цих умовах є розроблення критеріїв прийняття управлінських рішень, їх класифікація за певними ознаками та використання сучасних способів обробки економічної інформації, які підвищили б її ефективність та економічність, дозволили б її використати на ділянках, де вона дасть найбільший ефект.].

14.
65.012.32
Д69
Дороніна, М.С. Методичні основи розвитку функцій керівника [Текст] : монографія / М. С. Дороніна, О. О. Петряєв. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 188с. –

15.
657.63
З-38
Захарченко, В.І. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті [Текст] : навч. посіб. / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, О. В. Балахонова. – Львів : Магнолія, 2012. – 352с. – (Вища освіта в Україні). –

16.
658.7/.8
І-23
Іванюта, П.В. Управління ресурсами та витратами [Текст] : навч. посіб. / П. В. Іванюта, О. П. Лугівська за ред. С.М.Іванюти. – К. : ЦУЛ, 2009. – 320с. – [
Рекомендовано МОН України].

17.


Канеман, Д. До того как вы примете это важное решение... [Текст] / Д. Канеман, Д. Ловалло, О. Сибони // Компаньон. Стратегии. – 2011. – №7-8. – С. 17-27. – [Процесс принятия стратегических решений].

18.
338.22.021.4
О-13
Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків [Текст] : навч. посіб. / Т. С. Клебанова, О. В. Мілоє, С. В. Мілевський [та ін.]. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 264с. – [
19.


Колпаков, В.М. Теория и практика принятия управленческих решений [Електронний ресурс] : учеб. пособие / В. М. Колпаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : МАУП, 2004. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

20.


Кондрашов, О.А. Якість та результативність як ціннісні детермінанти процесу прийняття управлінських рішень [Текст] / О. А. Кондрашов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 166-172.

21.
005
М50
Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Н. Т. Мала, О. Г. Мельник, О. Р. Саніна. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 240с. –

22.


Курган, О.Г. Підготовка та ухвалення управлінських рішень в процесі інноваційно-інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств [Текст] / О. Г. Курган // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.2. – С. 202-208.

23.


Левченко, С. Класифікація управлінських рішень в органах внутрішніх справ [Текст] / С. Левченко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №9. – С. 75-77. – [Теорія управління].

24.


Лукичева, Л. Классификация методов разработки и принятия управленческих решений [Текст] / Л. Лукичева // Менеджмент и менеджер. – 2009. – №2. – С. 13-16.

25.


Мальцев, Э. Выбор лучшего [Текст] : [управление принятием решений] / Э. Мальцев // Управление компанией (укр.изд.). – 2012. – №8-9. – С. 30-37.

26.
338.22.021.4
П75
Прийняття управлінських рішень [Текст] : навч. посіб. / Ю. Є. Петруня, В. Б. Говоруха, Б. В. Літовченко, М. Ф. Мормуль за ред. Ю.Є. Петруні. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2011. – 216с. –

27.
005
П64
Потьомкін, С.К. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / С. К. Потьомкін, І. М. Козлова, К. О. Яндола. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 276с. –

28.
330.131.7
С89
Сулим, М. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків [Текст] : підручник / М. Сулим, О. Пенцак. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 330с. – [

29.


Теребух, А.А. Моделювання прийняття господарських рішень [Текст] / А. А. Теребух // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10. – С. 275-282.

30.
338.22.021.4
Т35
Теребух, А.А. Господарські рішення на машинобудівних підприємствах: прийняття, оцінювання та моделювання [Текст] : монографія / А. А. Теребух. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 244с. –

31.
334
І-74
Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів [Текст] : навч. посіб. / О. М. Томашевський, Г. Г. Цегелик, М. Б. Вітер, В. І. Дубук. – К. : ЦУЛ, 2012. – 296с. –

32.


Ущаповський, К.В. Сутність прийняття рішень у кадровому менеджменті підприємства та їх класифікація [Текст] / К. В. Ущаповський, Ю. Д. Костін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т4. – С. 214-220. – [В статті уточнено поняття «управлінське рішення» та «управлінське рішення в кадровій сфері»; доповнена класифікація управлінських рішень в кадровій сфері ознаками «за знаходженням об’єкта управління – людини – по відношенню до підприємства», «за сприйняттям працівників», «за ступенем значущості працівника для організації» та «за впливом на розвиток індивідуального кадрового потенціалу працівників», використання яких дозволить приймати більш обґрунтовані кадрові рішення з більш прогнозованими наслідками.


33.
658.5.012.32
Х76
Хомяков, В.І. Менеджмент підприємств [Текст] : навч. посіб. / В. І. Хомяков. – К. : Кондор, 2009. – 434с. –

34.
658.5.012.32
Х76
Хомяков, В.І. Менеджмент підприємств [Звукозапис] : підручник / В. І. Хомяков. – К. : Кондор.

35.


Христиановский, В.В. Моделирование процесса принятия решений при управлении функционированием производственных систем [Текст] / В. В. Христиановский // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 194-198.

36.


Хрущ, Н.А. Проблеми прийняття управлінських рішень в системі стратегічного управління підприємствами [Текст] / Н. А. Хрущ, О. С. Корпан, М. В. Желіховська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.1. – С. 41-45.

37.


Шедяков, В. Форсайт-програмування та підвищення ефективності прийняття управлінських рішень [Текст] / В. Шедяков // Економіст. – 2014. – №6. – С. 29-33.

38.
657
У67
Управлінський облік [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. А. Шепелюк, І. І. Криштопа. – К. : Кондор, 2012. – 303с. – .

39.
330.101.542
Я85
Ястремський, О. Основи мікроекономіки [Текст] : підручник / О. Ястремський, О. Гриценко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання-Прес, 2007. – 579с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [До книги додається CD-R]. – [Затверджено МОН України].


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Управлінські рішення”
>>> Підскажіть,будь ласка,літературу до курсової роботи на тему "Класифікація управлінських рішень та процес їх прийняття".