Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Планування маркетингової політики комунікацій підприємства.
1.
658
П37
Планування інноваційної маркетингової політики промислових підприємств : звіт про НДР /  кер. теми С.В. Ковальчук. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 44с.

2.


Антонів, О.М. Виставково-ярмаркова діяльність як ефективний засіб маркетингової політики підприємства [Текст] / О. М. Антонів // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 28-31. – [В статті узагальнено теоретичні та прикладні аспекти використання виставок і ярмарків в системі маркетингових комунікацій. Обґрунтовано особливості проведення виставково-ярмаркової діяльності в контексті маркетингової політики
підприємств на сучасному етапі розвитку ринкової ].

3.
339.138
Б87
Братко, О.С. Маркетингова політика комунікацій [Текст] : навч. посіб. / О. С. Братко. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 275с. – [Рекомендовано МОН України].

4.


Герасимяк, Н.В. Основні аспекти формування маркетингової товарної політики підприємств [Текст] / Н. В. Герасимяк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.1. – С. 60-62. – [У статті проведено аналіз підходів науковців щодо трактування категорії «маркетингова товарна політика». Автором запропоновано схематичну модель впливу чинників на маркетингову товарну політику
підприємства та схему формування товарної політики підприємства.].

5.


Голошубова, Н.О. Розробка товарної політики на підприємствах оптової торгівлі в системі маркетингу [Текст] / Н. О. Голошубова, Н. І. Трішкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №4.Ч.2,Т.1. – С. 18-27. – [Розроблені методичні рекомендації щодо формування товарної політики на оптовому підприємстві маркетингової орієнтації, визначена система показників для аналізу товарного асортименту, оцінки його відповідності попиту покупців та для оцінки соціальної й економічної ефективності товарної політики, подана методика їх розрахунку.].

6.


Граніш, С. Рекламна діяльність підприємств на споживчому ринку у контексті маркетингової політики комунікацій [Текст] / С. Граніш // Маркетинг в Україні. – 2010. – №6. – С. 36-41.

7.


Дуляк, Р. Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності підприємств у формуванні їх збутової політики [Текст] / Р. Дуляк, С. Бугіль, О. Дуляк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №14(649). – С. 268-275.

8.


Жуков, С.А. Оптимізація маркетингової цінової політики промислових підприємств [Текст] / С. А. Жуков, В. П. Федурця, Я. А. Громова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 213-219.

9.


Івахнін, Є. Актуальність моделювання та планування маркетингової політики підприємств у сучасних умовах господарювання [Текст] / Є. Івахнін // Держава та регіони. – 2007. – №5. – С. 165-168.

10.
339.138
І-44
Ілляшенко, С.М. Маркетингова товарна політика промислового підприємства : управління стратегіями диверсифікації [Текст] : монографія / С. М. Ілляшенко, Г. О. Пересадько. – Суми : Університетська книга, 2012. – 328с.

11.


Каткова, Т.І. Моніторинг показників стратегічного маркетингу в реалізації зовнішньоекономічної політики машинобудівних підприємств [Текст] / Т. І. Каткова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 150-154. – [Запропоновано систему критеріїв оцінки конкурентоспроможності, інноваційної активності та інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства. Визначено групи показників моніторингу стратегічного маркетингу, що включають показники ефективності управління виробничим процесом, обіговими засобами, збутом та просуванням товару на ринок, конкурентоспроможності та ціни.
].

12.


Коваленко, С.О. Маркетингова політика в системі оптимізації стратегічної діяльності підприємств [Текст] / С. О. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 65-68. – [Узагальнено перелік заходів оптимізації маркетингової діяльності промислових підприємств. Обґрунтовано оптимізацію маркетингових стратегій та маркетингової політики в умовах динамічних змін цільових ринків, формування
виробничо-технологічного та ресорного потенціалів промислових підприємств.

].

13.
657
О-17
Коронівський, П.О. Мерчандайзинг як інструмент маркетингової політики підприємства [Текст] / П. О. Коронівський, В. М. Бобровник // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 1. – С. 132-134.

14.


Крамська, А.О. Удосконалення маркетингової структури управління товарною політикою підприємства [Текст] / А. О. Крамська // Легка промисловість. – 2007. – №2. – С. 48-49.

15.
339.138
Л84
Лук`янець, Т.І. Маркетингова політика комунікацій [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Лук`янець. – К. : КНЕУ, 2000. – 380с.

16.


Мавріна, А. Фінансове забезпечення маркетингової політики промислового підприємства [Текст] / А. Мавріна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 411-418.

17.


Мавріна, А.О. Взаємоузгодження маркетингових і фінансово-економічних рішень у розробленні збутової політики машинобудівних підприємств [Текст] / А. О. Мавріна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т4. – С. 96-105. – [Обґрунтовано необхідність участі фінансово-економічних структур у прийнятті збутових і цінових рішень машинобудівних підприємств. Ідентифіковано напрями співпраці фінансово-економічних і маркетингових структур на різних
етапах процесу збуту машинобудівної продукції.
].

18.


Магалецький, Г. Маркетингова політика підприємств готельного господарства України [Текст] / Г. Магалецький, А. Магалецький // Персонал. – 2010. – №3-4. – С. 80-85.

19.


Максимова, Т. Особливості формування маркетингової стратегії та маркетингової політики на українських промислових підприємствах в умовах кризи [Текст] / Т. Максимова, О. Жданова, Є. Івченко // Маркетинг в Україні. – 2009. – №6. – С. 22-26.

20.


Мних, О. Стратегічна роль маркетингу у політиці ресурсозбереження та забезпечення ефекту масштабу машинобудівних підприємств [Текст] / О. Мних, Д. Іванова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №8(735). – С. 137-145.

21.


Олійник, Т.О. Формування маркетингової політики підприємств швейної промисловості [Текст] / Т. О. Олійник // Держава та регіони. – 2006. – №3. – С. 219-225.

22.


Орлов, В.В. Концептуальні основи управління інноваціями у маркетинговій товарній політиці підприємств [Текст] / В. В. Орлов // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – С. 153-159.

23.


Перетятько, А. Організація маркетингової політики у складі економічної політики підприємства [Текст] / А. Перетятько, О. Таряник, Т. Колодяжна // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – №1. – С. 10-17.

24.


Савчук, О.А. Маркетингові дослідження при формуванні економічної політики підприємства [Текст] / О. А. Савчук, А. І. Пляскіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.2. – С. 53-57. – [У статті дана загальна характеристика сучасного формування економічної політики вітчизняних підприємств. Проаналізовано вплив зниження ціни на валовий доход та валовий прибуток на прикладі молочної продукції. Обґрунтована актуальність формування ефективного товарного портфеля за допомогою виважених критерій, як рентабельності товару та маржинального доходу. Розглянуто взаємозв’язок ціни з таким поняттям, як „межі діяльності підприємства”, яке визначається з урахуванням ресурсних можливостей підприємства. Дано пропозиції щодо поліпшення формування економічної політики підприємств: оптимальний товарний портфель, асортиментна політика, стратегія ціноутворення.].

25.


Сербіненко, Н. Маркетингова товарна політика виробничого підприємства України [Текст] / Н. Сербіненко, М. Гєргєль // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 220-224.

26.
339.138
С50
Смит, П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный подход [Текст] = Marketing communications an integrated approach / П. Р. Смит пер. со 2-го англ. изд. – К. : Знання- Прес, 2003. – 796с. 
27.


Ткаченко, М.А. Інформаційне забезпечення оцінювання комунікативного потенціалу підприємства [Текст] / М. А. Ткаченко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №4. – С. 525-533.

28.


Фесенко, Т.С. Зміст та особливості товарної політики підприємств маркетингової орієнтації [Текст] / Т. С. Фесенко, Т. І. Дзьоба // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.1. – С. 169-171.

29.


Шумейко, В. Тенденції у формуванні маркетингової товарної політики олійно-жирових підприємств [Текст] / В. Шумейко // Маркетинг в Україні. – 2007. – №1. – С. 36-39.

30.

http://uchil.net/?set=referat&mc=23&cm=1878Опрацювання плану маркетингових комунікацій підприємства - Маркетинг

31.

http://ubooks.com.ua/books/000164/inx47.phpОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ
ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ
32.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “маркетингова політика...”
33.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Маркетинг...”