Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть підібрати літературу до курсової роботи з управлінського обліку на тему: "Порядок нормування, планування витрат виробництва на підприємстві,
>>> їх аналіз та контроль". Дякую)
1. 658
Е45 Економіка підприємства [Текст] : практикум до самост. вивчення дисц. / уклад.: В.М. Полозова, А.Б. Грушевицька; відп. за вип. О.О. Орлов. – Х. : ХНУ, 2008. – 195с.

2. 330
Е45 Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / за ред.: З. Ватаманюка, О. Ватаманюка. – Львів : Інтелект-Захід, 2008. – 540с

3.
Андрющенко, Н.С. Суть і значення витрат: історичний аспект [Текст] / Н. С. Андрющенко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №5. – С. 3-7.

4. 658
У67 Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / А. М. Асаул, М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Н. В. Нікітченко. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 304с.

5. 330
Е45 Економічна теорія: політекономія [Текст] : практикум; навч. посіб. / В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, В. Л. Осецький, К. С. Базилевич за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2010. – 494с].

6.
Бардась, О.В. Планування витрат матеріальних ресурсів при змінному попиті на продукцію гірничих підприємств [Текст] / О. В. Бардась // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2007. – №1. – С. 48-53.

7. 658.14/.17
Б48 Бердар, М.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с. .

Рекомендовано МОН України].

8. 658
Г75 Грабовська, І.В. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. В. Грабовська, Г. І. Капінос. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 142с. – [Існує електронна копія].

9.
Гудима, О. Управлінський облік та оперативний аналіз витрат виробництва за центрами відповідальності на сільськогосподарських підприємствах [Текст] / О. Гудима // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2008. – №6. – С. 79-83.

10. 658
Д13 Давидович, І.Є. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович. – К. : ЦУЛ, 2008. – 320с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].


11. 330
Є97 Єщенко, П.С. Економіка для всіх [Текст] / П. С. Єщенко. – К. : Вища школа, 2009. – 478с.

12. 658
І-20 Іванова, В.В. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / В. В. Іванова. – Суми : Університетська книга, 2011. – 443с.

13. 658
І-20 Іванова, В.В. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. В. Іванова. – К. : ЦНЛ, 2006. – 472с. – [Рекомендовано МОН України].

14. 658.7/.8
І-23 Іванюта, П.В. Управління ресурсами та витратами [Текст] : навч. посіб. / П. В. Іванюта, О. П. Лугівська за ред. С.М.Іванюти. – К. : ЦУЛ, 2009. – 320с. – [
Рекомендовано МОН України].

15. 334
О-75 Основи бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Я. С. Ларіна, С. В. Мочерний, В. М. Фомішина, С. І. Чеботар. – К. : Академія, 2009. – 384с.

16.
Лисиця, Т. Планування витрат та обсягу виробництва [Текст] / Т. Лисиця // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2009. – №5. – С. 102-113.

17.
Магалецкий, К. Затраты: от снижения к оптимизации [Текст] / К. Магалецкий // Компаньон. – 2007. – №19. – С. 56-59. – [Программы компаний по снижению затрат].

18.
Миколайчук, Н.С. Планування та облік витрат на виробництво бавовняних тканин [Текст] / Н. С. Миколайчук, Т. В. Остропольська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 23-25

19.
Молодоженова, В.Н. Оптимизация оперативно-производственного планирования в многономенклатурном производстве [Текст] / В. Н. Молодоженова, Т. П. Остапенко // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. – 2005. – №2. – С. 67 - 70.

20.
Несторишен, І.В. Проблеми планування та розподілу накладних затрат в системі гнучкого планування підприємства [Текст] / І. В. Несторишен // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.1. – С. 138-142


21.
Олех, Н.Л. Система управління витратами виробництва за центрами відповідальності [Текст] / Н. Л. Олех // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С. 143-150.

22.
Партин, Г.О. Управління витратами операційної діяльності підприємства та його інформаційне забезпечення [Текст] / Г. О. Партин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №1 (576). – С. 221-227.

23.
Привалова, Л.В. Необхідність формування системи нормативного регулювання виробничих витрат на підприємствах машинобудування [Текст] / Л. В. Привалова // Держава та регіони. – 2006. – №3. – С. 249252.

24. 658
Т19 Тарасюк, Г.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, А. І. Шваб. – К. : Каравела, 2003. – 432с.

25. 658
Т19 Тарасюк, Г.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : практикум; навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – К. : Кондор, 2009. – 266с.

26. 658
Ц14 Цал-Цалко, Ю.С. Витрати підприємства [Текст] : навч. посіб. / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2002. – 656с.

27.
Чиж, В.І. Методологія управлінського обліку витрат виробництва [Текст] / В. І. Чиж // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 419-424.

28.
Чумаченко, М.Г. Проблеми управління виробничими витратами підприємства (планово-обліковий аспект) [Текст] / М. Г. Чумаченко, І. А. Белоусова // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.3. – С. 230-233.

29.
Шаповалова, С.М. Основні властивості затрат підприємства [Текст] / С. М. Шаповалова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №2. – С. 144-147.

30.
Шаповалова, С.М. Облік затрат як джерело інформації для їх планування на машинобудівних підприємствах [Текст] / С. М. Шаповалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 101-104

31. 658
Ш33 Швайка, Л.А. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Швайка. – 4-те вид., стер. – Львів : Новий світ-2000, 2007. – 268с.

32.
Шеремета, О.В. Планування управлінських витрат [Текст] / О. В. Шеремета // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 141-144.

33.
Шершун, І. Загальновиробничі витрати: порядок обліку та розподілу [Текст] / І. Шершун // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №100. – С. 4-10.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Витрати виробництва,” “Планування витрат”

http://pidruchniki.ws/12090810/finansi/organizatsiya_obliku_vitrat_rezultativ_diyalnosti_sistemi_direkt-kosting Організація обліку витрат і результатів діяльності в системі "директ-костинг"

http://studopedia.com.ua/view_ekonomikabud.php?id=25 Управління витратами на підприємстві

http://ecolib.com.ua/article.php?book=12&article=1129 Управління підпри
єством

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2011_5/143.pdf Контроль за поточними витратами підприємства: теорія, методологія
Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка підприємства...”