Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Потрібна література для курсової роботи на тему: " Технологія створення малого підприємства ", обсяг: 60 стр. Дякую!

1.
330
О-75
Антонюк, Д.А. Бізнес-асоціації в системі інфраструктурного забезпечення малого та середнього підприємництва в Україні [Текст] / Д. А. Антонюк, Н. Х. Єнгоян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.1. – С. 64-71. – [В роботі досліджено сучасний стан бізнесасоціацій в Україні та їх роль в системі інфраструктурного забезпечення малого та середнього підприємництва. Детально проаналізовано типологію, функції, задачі, проблеми розвитку та шляхи посилення впливу об’єднань підприємців на бізнессередовище.
Розкрито ключові функції бізнесасоціацій у процесі забезпечення взаємодії із владою, національним та закордонним бізнесом, громадськими організаціями. Доведено, що сфери діяльності об’єднань підприємців дуже близько корелюють з
існуючими напрямами інфраструктурної підтримки бізнесу.
Ключові слова: малий і середній бізнес, інфраструктура підприємництва, бізнесасоціації, підприємницькі союзи.

2.
657
О-17
Антонюк, О.І. Механізм банківського мікрокредитування малого підприємництва в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.екон. наук; спец.08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / О. І. Антонюк. – К. : УБС НБУ, 2011. – 19с.

3.
334.012.6
М19
Бейгул, С.Б. Основи формування регіональної політики розвитку малого підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.10.01 - розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / С. Б. Бейгул. – Х. : ХНАМГ, 2006. – 20с.

4.


Бєлова, О. Концептуальні підходи до мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними підприємствами [Текст] / О. Бєлова // Економіст. – 2013. – №6. – С. 59-60.

5.
336.7
А72
Бобров, Є.А. Кредитування розвитку малого підприємництва в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг та кредит / Є. А. Бобров. – К. : КНУ, 2006. – 18с.

6.
334.012.6
Б41
Бондарчук, К. Мале підприємництво як засіб розширення сфери зайнятості економічно активного населення [Текст] / К. Бондарчук // Україна: аспекти праці. – 2011. – №1. – С. 18-24.

7.


Бурий, С.А. Антикризове управління та управлінські рішення- проблеми підприємств малого бізнесу [Текст] : монографія / С. А. Бурий, Д. С. Мацеха. – Хмельницький : Тов. "Тріада-М", 2006. – 93с. – [ Робота присвячена проблемам антикризового управління та процесу прийняття управлінських рішень на підприємствах малого бізнесу. Розглянуто сутність кризи підприємства, її види, причини виникнення. Розкрита суть управлінських рішень в менеджменті малого підприємства. Визначені фактори що впливають на процес прийнятгя управлінських рішень, а також сама специфіка цього процесу для малих підприємств.
Розрахована на менеджерів підприємств, може бути корисною для студентів та аспірантів економічних спеціальностей.
].

8.
336.7
Б72
Бучацька, І.О. Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в маркетингу підприємств малого та середнього бізнесу в Україні [Текст] / І. О. Бучацька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 15-19.

9.


Варналій, З.С. Мале підприємництво України як чинник регіонального розвитку: стан та перспективи [Текст] / З. С. Варналій, А. П. Павлюк // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №4. – С. 64-73.

10.
334.012.6
Б91
Варналій, З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики [Текст] : монографія / З. С. Варналій. – К. : Знання, 2001. – 277с.

11.


Варцаба, В.І. Формування економічного середовища функціонування малого підприємництва на селі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н., спец. 08.06.01 / В. І. Варцаба. – Ужгород : УНУ, 2006. – 20с.

12.
334.012.6
В18
Васіна, А. Залучення потенціалу малого підприємництва до вирішення проблем структурування економіки регіонів [Текст] / А. Васіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – №4. – С. 85-94.

13.


Васіна, А.Ю. Організаційно-економічне регулювання розвитку малого підприємництва в сфері послуг населенню регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка підприємств і форми господарювання / А. Ю. Васіна. – Львів : Ін-т регіональних досліджень, 1996. – 21с.

14.
334.012.6
В18
Власенко, І.В. Функціонування малих підприємств в економіці України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 / І. В. Власенко. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 20с.

15.


Галагер, Р.Р. Власне мале підприємство - це просто [Текст] / Р. Р. Галагер. – Львiв : "Сейбр-Свiтло", 1995. – 176с. – (Бiб-ка малого бiзнесу).

16.
334.012.6
В19
Ганущак-Єфіменко, Л.М. Економічна інтеграція як основа розвитку підприємств малого і середнього бізнесу [Текст] / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №3. – С. 70-77.

17.
334.012.6
В58
Ганущак-Єфіменко, Л.М. Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств малого і середнього бізнесу на основі економічної інтеграції [Текст] / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №6. – С. 72-79.

18.
334
Р64
Гнатенко, І.А. Теоретико-методологічні аспекти управління малими підприємствами машинобудування з урахуванням етапів життєвого циклу [Текст] / І. А. Гнатенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2,Т.2. – С. 14-19. – [Розглянуто структурно-логічні особливості управління малими підприємствами машинобудування з урахуванням
етапів життєвого циклу. Визначено особливості управління підприємствами в залежності від масштабів діяльності.
Сформовано найбільш важливі аспекти управління діяльністю малих підприємств машинобудування
The structurally logical features of management of mechanical engineering small enterprises accounting the stages of life
cycle are considered. The features of management enterprises are certain depending on the scales of activity. The most essential
aspects of management of small enterprises of mechanical engineer activity are formed.].

19.
334.012.6
Г15
Говорушко, Т.А. Малий бізнес [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Говорушко, О. І. Тимченко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 200с.

20.


Гой, І.В. Підприємництво [Текст] : навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська. – К. : ЦУЛ, 2012. – 368с. – [У посібнику розкрито сутність, роль та засади підприємницької діяльності, складові підприємницькою серетовища, види підприємств та проблеми функціонування суб`єкта підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання, психологічні та етичні аспекти підприємницької діяльності, форми взаємодії та співробітництва суб`єктів підприємницької діяльності. Значну увагу приділено технології заснування власної справи та особливостям організаційно-правові форм підприємництва.
Перевірці знань сприятимуть наведені контрольні пшанм сти та практичні завдання.
Дія студентів економічних спеціальностей вищих навчалних закладів, аспірантів, викладачів та шдприємців-початківців.

Рекомендовано МОН України].

21.


Гринько, Т. Стратегія як інструмент антикризового управління на підприємстві [Текст] / Т. Гринько // Економіст. – 2013. – №8. – С. 51-53.

22.


Гришина, Н.В. Фактори і умови формування та реалізації потенціалу малого підприємництва [Текст] / Н. В. Гришина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 231-234. – [Розглянуто важливість визначення умов і факторів формування та реалізації потенціалу малого ах післякризового розвитку економіки. Проведено дослідження умов зовнішнього і внутрішнього середовища формування потенціалу малого підприємництва та факторів впливу на його реалізацію.
Ключові слова: підприємництво, потенціал малого підприємництва, зовнішнє і внутрішнє середовище.
Considered important to determine the conditions and the factors shaping and realizing the potential of small businesses in a postcrisis economic development. A study of the external and internal environment capacity building of small business and the factors influencing its implementation. Detection conditions of macroand microdetermination of external and internal factors on the potential of small businesses, promote the development of the necessary steps to correct this effect and achieve business goals.
Keywords: entrepreneurship, small business potential, internal and external environment.
].

23.
334.012.6
Г57
Гура, Н.О. Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Гура, Т. Г. Мельник, Т. М. Моторина. – К. : Знання, 2007. – 310с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Рекомендовано МОН України].

24.
334
Г59
Дробязко, С.І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / С. І. Дробязко, Т. М. Козир, С. Б. Холод за ред. П.Й. Атамаса. – К. : ЦУЛ, 2012. – 416с. – [У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання обліку і оподаткування суб`єктів малого бізнесу. Наведено загальну нормативно-організаційну характеристику суб`єктів малого бізнесу. Докладно розкрито методику бухгалтерського обліку господарських операцій та складання фінансової звітності малих підприємств у відповідності з Національними стандартами бухгалтерського обліку. Розкрито особливості оподаткування суб`єктів малого підприємництва згідно діючого законодавства України
Для студентів економічних вищих навчальних закладів та факультетів (бакалаврів, спеціалістів), слухачів магістерських програм, а також учнів середніх освітніх закладів економічного спрямування. Навчальний посібник буде також корисним для слухачів центрів перенавчання та підвищення кваліфікації, працівників підприємств (організацій) у питаннях, пов`язаних з початком власного бізнесу.

Рекомендовано МОН України].

25.


Заблоцький, Б.Ф. Національна економіка [Текст] : підручник / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 428с. – (Вища освтіта в Україні). – [Монографічний підручник написаний відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців у вищій школі України за спеціальностями напряму 0501 "`Економіка і підприємництво" і призначений для вивчення національної економіки. У ньому висвітлено теоретичні основи формування національної економічної системи окремої країни, значення базисних інститутів та інституційних чинників у її стабільному і збалансованому розвитку. Розкрито ознаки і типи національних економік, сутність суспільного добробуту і ринкової економіки, економічного потенціалу та місце держави в управлінні економікою.
Висвітлено роль демократизації, економічної свободи, прогнозування і регулювання економічних процесів країни. У підручнику також розкрито сутність політики економічного зростання, інтеграції у світове господарство та основи національної економічної безпеки.
Розглянуто методичні матеріяли для складання робочої програми лектором, індивідуального навчального плану студентом, запропоновано тести для поточного і підсумкового контролю знань студента та ін. Підручник стане добрим помічником також викладачам загальноекономічних дисциплін, аспірантам, працівникам управління економікою, науковцям.

Рекомендовано МОН України].

26.


Завадський, Й.С. Менеджмент. У 3-х т. [Текст] = Маnagment. : підручник. Т. 2 / Й. С. Завадський. – М. : УФIМБ, 2003. – 640с. – (Європейський університет). – [ Висвітлено основні питання теорії і методології державного управління і регулювання економіки, структури і функції органів державного управління за ринкових умов, економічний механізм господарювання, адміністративні, економічні та соціально-психологчніі методи менеджменту. Розкрито особливості організації менеджменту у виробничих, переробних підприємствах, підприємствах малого бізнесу. Розглянуто ключові питання організації управлінського процесу. інвестиційний і інноваційний менеджмент, а також екологічний менеджмент. Представлено особливості мистецтва організації спільної праці і спілкування в менджменті. оволодіння прийомами адміністрування за ринкових умов, подолання негативних проявів бюрократизму. Безперечний інтерес становить зарубіжний досвід організації менеджменту в країнах Західної Європи. Ізраїлі, США, Японії, а також в Китаї.
Чи не вперше в контексті економічної безпеки і економічної розвідки розглянуто актуальні питання управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні.].

27.
657
Г95
Заславська, К.А. Менеджмент підприємств малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / К. А. Заславська. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 200с. – [Розглянуто питання стосовно формування системи базових знань щодо підприємницької діяльності, розуміння засад функціонування підприємств малого бізнесу різних форм власності, набуття вмінь обґрунтування створення власного бізнесу Розкрито організаційну складову підприємницької діяльності з визначенням специфіки функціонування малого бізнесу, деякі аспекти фінансування підприємств малого бізнесу, а також кадрову та маркетингову складові малого бізнесу.
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей та підприємців-початківців.].

28.
657
Д75
Іванілов, О.С. Економіка підприємства [Текст] : підручник / О. С. Іванілов. – К. : ЦУЛ, 2009. – 728с. – [Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Економіка підприємства» і містить систематизований виклад питань теорії та практики формування і розвитку підприємств України в умовах ринкової економіки.
Особлива увага приділена висвітленню питань організації сучасних форм підприємництва, використання ресурсного і виробничого потенціалу підприємств, економіці інноваційної та інвестиційної діяльності.
Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів магістерських програм з економіки і менеджменту, а також аспірантів, викладачів, наукових співробітників, економістів підприємств.


Затверджено МОН України].

29.
338(4/.9)
З-12
Катаєв, А.В. Удосконалення розробки фінансових розділів бізнес-планів на підприємствах малого бізнесу [Текст] / А. В. Катаєв, А. В. Дубодєлова, К. В. Процак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №4(754). – С. 166-171.

30.
005
З-13
Кмицяк, М.В. Проблеми платоспроможності підприємств малого бізнесу [Текст] / М. В. Кмицяк, О. Є. Дендюк, І. Ф. Ясіновська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 221-225.

31.
658.5.012.32
З-36
Коваленко, Г.М. Формування інноваційного потенціалу підприємств малого та середнього бізнесу [Текст] / Г. М. Коваленко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2012. – №9. – С. 48-51.

32.
658
І-19
Коваль, Л.М. Роль маркетолога в інноваційній діяльності малого підприємництва [Текст] / Л. М. Коваль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №8(698). – С. 190-194.

33.


Колесник, Н. Мале підприємництво: світовий досвід і реалії України [Текст] / Н. Колесник // Економіст. – 2000. – №10. – С.29-31.

34.
63
Н34
Колодій, Т. Вплив вступу України до світової організації торгівлі на мале та середнє підприємництво [Текст] / Т. Колодій, Є. Рябий // Економіка та держава. – 2005. – №10. – С. 37-39.

35.


Комарова, К. Дослідження особливостей управління малими підприємствами. Стратегічний менеджмент і малі підприємства України [Текст] / К. Комарова // Синергія. – 2004. – №1. – С. 36-39.

36.


Корнецький, А.О. Законодавче регулювання малого підприємництва України [Текст] / А. О. Корнецький // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №6. – С. 77-80.

37.


Костюк, О.М. Діяльність підприємств малого бізнесу в умовах економічної кризи [Текст] / О. М. Костюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.1. – С. 79-82. – [У статті розглянуті тенденції в розвитку малого підприємництва, наслідки впливу економічної кризи на показники діяльності вітчизняних малих підприємств.
The article carries out trends of small business development, consequences of economic crisis influence upon the domestic small enterprises current state.
Ключові слова: суб’єкти підприємницької діяльності, економічна криза, державна підтримка малого бізнесу.].

38.


Кравець, Н. Державна політіика регулювання малого та середнього підприємництва в Україні [Текст] / Н. Кравець // Право України. – 2012. – №11-12. – С.

39.


Кравець, Н. Теоретичні аспекти визначення сутності поняття малого та середнього підприємництва [Текст] / Н. Кравець // Право України. – 2013. – №7. – С. 326-332.

40.


Кредісов, В.А. Мале підприємництво у світовому досвіді ведення інноваційного господарювання [Текст] / В. А. Кредісов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2003. – №1,Вип.41. – С. 256-264.

41.


Кузнецова, І.С. Трансформація державного регулювання малого підприємництва в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.02.03 - організація, управління, планування і регулювання економікою / І. С. Кузнецова. – К. : Ін-т економічного прогнозування, 2002. – 18с.

42.


Куклінова, Т.В. Роль інтелектуального капіталу в розвитку малих і середніх підприємств [Текст] / Т. В. Куклінова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.3. – С. 128-131.

43.


Лучакова, О.В. Забезпечення стійкого розвитку малого та середнього підприємництва в конкурентному середовищі [Текст] / О. В. Лучакова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 196-199.

44.


Мазур, О.Є. Формування механізму розвитку малого підприємництва в умовах трансформаційної економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.02.03 - організація, управління, планування та регулювання економікою / О. Є. Мазур. – Одеса : Одеський держ. економічний ун-т, 2004. – 20с.

45.
338(4/.9)
Н35
Макаровська, Т.П. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т. П. Макаровська, Н. М. Бондар. – К. : МАУП, 2003. – 304с. – [Існує електронна копія]. – [ У пропонованому навчальному посібнику розглядаються діяльність сучасного підприємства як суб`єкта ринкових відносин, його ресурсне забезпечення, інфраструктура та організація виробничого процесу, а також основні фінансово-економічні результати діяльності в контексті сучасного законодавства щодо структурної перебудови, сучасної інноваційної та інвестиційної політики, державного регулювання економіки.
Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів післядипломної освіти і працівників, які займаються проблемами виробничого менеджменту і підприємництва.].

46.
334.012.6
К89
Малі підприємства: проблеми функціонування та розвитку [Текст] : монографія /  за наук. ред. проф. М.П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 416с. – [Розглянуто проблеми становлення, особливості функціонування та розвитку малих підприємств за умов впливу глобалізаційних процесів та пріоритетності розвитку регіонів. Досліджено історичні аспекти функціонування малого підприємництва, системи нормативно-законодавчого регулювання та визначено регіональні форми підтримки малого бізнесу, як складові інноваційного розвитку. Обґрунтовані концептуальні підходи до формування конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, побудовано механізм їх оцінки та регулювання. Аналіз стану та пріоритетних напрямів розвитку малого бізнесу на рівні регіону супроводжувалось оцінкою громадськості щодо дієвості економічних реформ у сфері підприємництва.
Розглянуті також особливості обліку малих підприємств, проведена оцінка альтернативних способів оподаткування, методика доцільності переходу суб`єктів малого бізнесу на спрощену систему оподаткування, моделі оптимізації чисельного складу і діяльності малих підприємств. Проведена інтегральна оцінка ризику діяльності суб`єктів господарювання на базі фінансової звітності.
Для економістів, керівників підприємств, менеджерів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
].

47.


Мацеха, Д.С. Складові економічної безпеки підприємств малого бізнесу [Текст] / Д. С. Мацеха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.1. – С. 176-179. – [Розглянуто комплексне функціональних складових, які визначають економічну безпеку підприємств малого бізнесу.].

48.


Меленюк, В. Система управління малими промисловими підприємствами [Текст] / В. Меленюк // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2011. – №1. – С. 177-181.

49.
334.012.6
М13
Михайлов, М.Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Михайлов, Л. І. Полятикіна, О. П. Славкова. – К. : ЦНЛ, 2008. – 320с.

50.
658
М15
Мозгова, Н.В. Фінансове планування та аналіз у системі фінансового менеджменту на малому підприємстві [Текст] / Н. В. Мозгова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 170-174. – [Розкрито особливості фінансового менеджменту на малих підприємствах у таких областях, як фінансове планування, аналіз і моніторинг. Розглянуто методи оцінки ефективності діяльності малих підприємств на основі фінансового аналізу.].

51.
334
П32
Національна економіка [Текст] : підручник / П. В. Круш, С. О. Тульчинська, М. В. Шашина, О. А. Підлісна за ред. П.В. Круша. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2011. – 448с. – [Пропонований підручник є узагальненням надбань зарубіжної та вітчизняної економічної науки у сфері питань щодо особливостей формування та функціонування національної економіки як єдиної динамічної системи та підсистеми світового господарства. У ньому висвітлюються теоретичні питання щодо специфіки національної економіки як галузі знань, навчальної дисципліни, наукового напрямку і явища соціально-економічної реальності, а також проблеми формування та подальшого еволюційного розвитку національної економіки України з урахуванням сучасного стану ринкових перетворень в державі та суспільстві.
Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів будь-якої форми навчання, а також молодих науковців, аспірантів, викладачів та всіх тих, хто цікавиться питаннями розвитку національної економіки.

Затверджено МОН України].

52.


Некрасова, Л.А. Особенности стратегического управления малыми предприятиями в Украине [Текст] / Л. А. Некрасова, Н. Н. Эль-Хасани // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.2. – С. 53-56. – [Розглянуто актуальні питання розвитку малого бізнесу в Україні. Виділено та проаналізовано основні зовнішні проблеми даного розвитку. Акцентовано увагу на внутрішніх проблемах управління малим підприємством. Розглянуто основні переваги та недоліки малого бізнесу, а також представлено відмінні характеристики стратегічного управління ним.].

53.


Облік і оподаткування суб`єктів малого підприємництва [Текст] : конспект лекцій /  укл.: Ю.Д. Маляревський, Ю.С. Горяйнова. – Харків : ІНЖЕК, 2008. – 200с.

54.
657
М69
Основи економічної теорії [Текст] : посібник /  за ред. С.В. Мочерного. – К. : Академія, 2003. – 472с. – (Альма Матер). – [ У посібнику розкрито зміст економічних законів і категорій, які відображають сутність, становлення і розвиток соціально-економічних систем упродовж майже п`яти століть, а також перспективи їх еволюції у розвинутих країнах на початку третього тисячоліття. Показано значення позитивного досвіду розвитку західних соціально-економічних систем для формування соціального ринкового господарства в Україні.
Адресований студентам вищих навчальних закладів.].

55.


Остапенко, Н. Оцінювання трансакційних витрат підтримки малого підприємництва [Текст] / Н. Остапенко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – №1. – С. 64-76.

56.


Падерін, І. Теоретичні основи стратегічного управління малими підприємствами та середнім бізнесом регіону [Текст] / І. Падерін, Л. Чалапко // Вісник економічної науки України. – 2012. – №1. – С. 118-121.

57.


Парсяк, В.Н. Планові рішення в управлінні малими підприємствами [Текст] / В. Н. Парсяк // Агроінком. – 2004. – №5-6. – С.35-42.

58.


Пивоваров, М. Концептуальна модель стратегії розвитку малого підприємництва [Текст] / М. Пивоваров // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 229-235.

59.


Пиріг, Д.З. Досвід розвитку управління інноваційною діяльністю малих підприємств у зарубіжних країнах [Текст] / Д. З. Пиріг // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №3. – С. 163-170.

60.


Підприємництво : психологічні, організаційні та економічні аспекти [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Максименко, А. А. Мазаракі, Л. П. Кулаковська, Т. Ю. Кулаковський. – К. : КНТЕУ, 2012. – 720с. – [У посібнику досить вдало поєднано питання формування і розвитку особистості підприємця, організації його роботи та економіки підприємницької діяльності. По-новому розглянута особистість підприємця, з його характерними рисами та здібностями. Розширено межі капіталу підприємця: на відміну від класичної економічної теорії до капіталу підприємця віднесено, крім грошового та майнового капіталу, людський, емоційний та соціальний капітал особи, які напряму сприяють досягненню основної мети підприємництва - отримання прибутку. Уперше розглянуті питання генерації підприємницької ідеї та оцінювання можливостей підприємця. З нової точки зору показано зовнішнє середовище та організацію маркетингової діяльності. Висвітлені питання бізнес-планування й організації фінансово-господарської діяльності та забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності.
Для студентів ВНЗ, викладачів, аспірантів, діючих підприємців, і початківців, а -ркож тим, хто лише задумується над відкриттям власної справи.
].

61.


Підприємництво [Текст] : навч. посіб. / В. А. Подсолонко, А. Ф. Процай, Т. Л. Миронова, В. О. Василенко. – К. : ЦНЛ, 2003. – 616с. – [ Розглянуто важливі аспекти організації підприємницької діяльності людини. Велика увага звертається малому підприємництву як основи виробничої діяльності людини. Дана історична оцінка розвитку підприємництва очима авторів минулого і теперішнього періодів часу.
Подані системні основи організації програмно-цільового управління розвитком підприємництва в регіонах України. Обгрунтована системот-ворча роль пріоритетних напрямків підприємництва в регіонах.
Наведений традиційно-функціональний зміст управління підприємництвом, що охоплює бізнес-планування, фінансування, оподаткування, бухгалтерський облік, фінансовий менеджмент, маркетинг, ризик-менед-жмент. Вказані можливості електронного бізнесу в підприємництві.
Розраховано для початкуючих і функціонуючих підприємців, для студентів вищих навчальних закладів менеджерських, економічних і правових спеціальностей, аспірантів і учасників змагання, наукових співробітників, широкого кола читачів.
].

62.
63
Н34
Піхняк, Т.А. Організаційно-економічний механізм державного управління підприємствами малого бізнесу: світовий досвід та уроки для України [Текст] / Т. А. Піхняк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.2. – С. 270-275.

63.
334
П32
Половян, О.В. Особливості управління малим підприємством [Текст] / О. В. Половян, К. Г. Петренко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №6. – С. 131-135.

64.


Похиленко, І. Про співвідношення термінів «суб`єкти малого підприємництва», «мале підприємство», «малий підприємець» і «малий бізнес» [Текст] / І. Похиленко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №5. – С. 12-14.

65.


Проскурович, О.В. Математичне моделювання на підприємствах малого бізнесу [Текст] / О. В. Проскурович // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.3. – С. 78-82.

66.


Рзаєва, Т.Г. Мале підприємництво Хмельницького регіону: стан та напрямки його розвитку [Текст] / Т. Г. Рзаєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №1. – С. 10-15. – [У статті досліджено динаміку стану малого підприємництва Хмельницького регіону, визначено
приоритетні напрямки його розвитку та окреслено основні проблеми, що потребують першочергового
розв’язання в перспективі.
In the paper there has been explored the dynamics of the Khmelnytskyy region small-scale business state,
determined the priority directions of its development and isolated the main problems, that should be solved first of
all in the perspective.].

67.


Розвиток підприємництва в Україні [Текст] / П. І. Гайдуцький, Ю. О. Лупенко, В. В. Баліцька [та ін.]. – К. : Нора-друк, 2003. – 248с.

68.


Руських, К. Держава і мале підприємництво: як відновлювати фінансування? [Текст] / К. Руських // Дзеркало тижня. – 2013. – 10-16 серп. (№28). – С. 5.

69.


Русяева, Е. Разработка программных продуктов для малого предпринимательства: анализ методологических подходов [Текст] / Е. Русяева // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – №4. – С. 102-109.

70.


Савчук, О.А. Формування умов ефективного використання виробничого капіталу на базі гнучкого розвитку підприємства [Текст] / О. А. Савчук, А. В. Софієнко, А. В. Бобриньова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4,Т.2. – С. 168-170. – [Більшість науковців та дослідників розглядають проблеми ефективного функціонування малих підприємств та проблему гнучкого розвитку підприємства як самодостатні незалежні проблеми. Авторами статті розглянуто можливість встановити зв’язок між цими проблемами на користь сумісного вирішення їх для підвищення ефективності використання інвестицій на малих промислових підприємствах.].

71.


Синчак, В. Спрощена система оподаткування як складова державної підтримки розвитку малого підприємництва в Україні [Текст] / В. Синчак // Університетські наукові записки. – 2012. – №4. – С. 526-534.

72.
334.012.6
С40
Сиротинська, А.П. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / А. П. Сиротинська, І. Д. Лазаришина. – К. : ЦУЛ, 2008. – 264с. – [Навчальний посібник присвячений питанням автоматизованої обробки економічної інформації підприємств малого бізнесу з використанням інформаційних систем. Розглянуто методику роботи із програмами „1С: Бухгалтерія" конфігурації „Бухгалтерський облік для України", „Парус-Підприємство", „Парус-Зарплата".
Авторами представлені методичні аспекти обробки облікових даних підприємств матого бізнесу у спеціалізованих програмних продуктах. Розглянуті найбільш актуальні питання налагодження та підготовки програм до роботи, автоматизації обліку фінансо-. во-розрахункових операцій, товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів, розрахунків з дебіторами, кредиторами і працівниками, формування регістрів та звітності.
Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, слухачів інститутів післядипломної освіти. Може бути корисним для працівників підприємницьких структур, викладачів і аспірантів вищих навчальних закладів.


Рекомендовано МОН України].

73.


Сисюк, Л.П. Мале підприємництво як фактор розвитку інноваційної діяльності в регіоні [Текст] / Л. П. Сисюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №3,Т.2. – С. 97-100.

74.


Скалюк, Р.В. Мале інноваційне підприємництво - рушійна сила інтенсивного розвитку малого бізнесу в системі зростання національної економіки [Текст] / Р. В. Скалюк, Н. О. Гуменюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.2. – С. 229-234. – [Розглянуто значення інновацій у процесі забезпечення ефективної діяльності малих підприємств, а також проаналізовано переваги і недоліки організації та діяльності малих інноваційних підприємств, здійснено порівняльну характеристику, результатом якої стало виділення спільних функцій «класичного» та інноваційного підприємництва. Висвітлено найактуальніші проблематичні аспекти щодо інноваційної діяльності малих підприємств, які гальмують їх оптимальний розвиток, а відтак і позитивний вплив на ефективну діяльність усього сектору малого бізнесу вітчизняної економіки.].

75.
334
С42
Скібіцький, О.М. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. М. Скібіцький, В. В. Матвєєв, Л. І. Скібіцька. – К. : Кондор, 2011. – 912с. – [Навчальний посібник з дисципліни "Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності" призначений для студентів вищих навчальних закладів, які проходять підготовку за напрямком 0502 " Менеджмент».
Він розкриває зміст тем, передбачених стандартом освіти, а також містить контрольні питання до кожної теми курсу. Наприкінці посібника наведений ґрунтовний перелік літератури.
Навчальний посібник розроблений відповідно до вимог вищої школи та навчальних програм з дисциплін менеджерського циклу.
Навчальний посібник буде корисним як для студентів і аспірантів вузів, так і для викладачів та менеджерів-практиків.

Рекомендовано МОН України].

76.


Сокирник, І.В. Реалізація процесу стратегічного управління в організаціях малого та середнього бізнесу [Текст] / І. В. Сокирник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 154-159.

77.


Солоїд, О.В. Стратегічний розвиток малого підприємництва - формування та підвищення конкурентоспроможності [Текст] / О. В. Солоїд // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 116-119. – [Розглядається вплив формування та підвищення конкурентоспроможності малого підприємства на його стратегічний розвиток.
Ключові слова: мале підприємство.
The influence of formation and increase the competitiveness of small businesses in its strategic development.
Keywords: small business.
].

78.


Соломенко, О. Управління малими підприємствами, орієнтоване на зростання його вартості [Текст] / О. Соломенко // Економіка та держава. – 2006. – №2. – С. 74-75.

79.


Стадник, В.В. Мотиви та чинники процесів самоорганізації у середовищі малого та середнього бізнесу [Текст] / В. В. Стадник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №3,Т.1. – С. 9-15. – [Розглядаються сценарії поведінки суб’єктів МБ і визначаються мотиви їх вибору. Вказується, що головним мотивом процесів самоорганізації у середовищі МСБ є прагнення зменшити витрати ринкової взаємодії, для чого можуть бути використані “інститути колективної дії”, здатні генерувати синергію і компенсувати недосконалість інституційного середовища. Підкреслюється, що для реалізації інноваційної моделі розвитку України важливо стимулювати процеси самоорганізації у сфері інноваційної підтримки суб’єктів МБ.].

80.
334.012.6
У51
Ульяницька, О.В. Удосконалення управління підприємствами малого бізнесу в регіоні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / О. В. Ульяницька. – Луганськ : Східноукраїський нац-ний ун-т ім. Володимира Даля, 2004. – 18с.

81.


Умєров, Р.Е. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні [Текст] / Р. Е. Умєров // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10. – С. 64-67.

82.


Умєров, Р.Е. Формування інвестиційної привабливості підприємств малого і середнього бізнесу в умовах невизначеності конкурентного середовища [Текст] / Р. Е. Умєров // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №11. – С. 90-94.

83.
334.012.6
Ф12
Фабрая, І.М. Регулювання розвитку малого підприємництва в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. е. н.; спец. 08.02.03 - організація, управління, планування і регулювання економікою / І. М. Фабрая. – Донецьк : ДДУЕТ, 2006. – 20с.

84.


Федорченко, В.В. Сутність механізму державного регулювання розвитку малого підприємництва [Текст] / В. В. Федорченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №23. – С. 151-154.

85.


Федорченко, В.В. Удосконалення податкового інструментарію державного регулювання розвитку малого підприємництва [Текст] / В. В. Федорченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №24. – С. 144-146.

86.
334.012.6
Х46
Хімченко, А.М. Розвиток в Україні системи підприємництва: формування малого бізнесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 8.01.01 - економічна теорія / А. М. Хімченко. – Донецьк : Донецький нац-ний ун-т, 2005. – 16с.

87.


Хмелевський, І. Новий Закон про держпідтримку малого та середнього підприємництва [Текст] / І. Хмелевський // Податки та бухгалтерський облік. – 2012. – №36-37. – С. 38-42.

88.
334.012.6
Х68
Ховард, К. Малое предпринимательство [Текст] : практ. пособие / К. Ховард. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 168с. – (Биб-ка ж-ла "Консультант директора").

89.
657
Х76
Хом`як, Р.Л. Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Р. Л. Хом`як, З. М. Скибінська. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 205с. – [У навчальному посібнику розкрито особливості ведення обліку на підприємствах малого бізнесу відповідно до програми навчальної дисципліни. Зокрема подано методику обліку діяльності малих підприємств, побудовану за наскрізними принципами, процедуру відкриття власної справи та методику аналізу діяльності малого підприємства, окремо подано відповідні нормативні інструктивні матеріали щодо організації ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах.
Посібник розрахований на забезпечення викладачів, студентів, облікових працівників та підприємців малих підприємств теоретичним, практичним та інструктивним матеріалом.


Рекомендовано МОН України].

90.


Чевганова, В.Я. Фінансове забезпечення малого підприємництва [Текст] / В. Я. Чевганова, В. В. Чеверда // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 164-168. – [У статті висвітлено основні проблеми фінансового забезпечення малого підприємництва, проаналізовано нормативно-правову базу, а також державні та регіональні програми підтримки малого підприємництва. Розроблено
комплекс науково-практичних рекомендацій щодо розв’язання даних проблем, запропоновано напрями активізації діяльності суб’єктів малого бізнесу.
The basic problems of the financial providing of small enterprise are reflected in the article, it is analysed normativelylegal base, and also government and regional programs of support of small enterprise. A complex is developed scientificallypractical
recommendations in relation to the decision of these problems, directions of activation of activity of subjects of small business are offered.
Ключові слова: мікрокредитування, Європейський банк реконструкції та розвитку, Німецько-український фонд, агрокредитування, лізинг.].

91.


Чен, Р.Н. Анализ и исследование эффективности предприятий малого бизнеса [Текст] / Р. Н. Чен, И. А. Ушакова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.2. – С. 86-88. – [Работа посвящена анализу эффективности предприятий малого бизнеса, являющихся немаловажной составляющей экономики любого государства, с точки зрения реализации финансо-кредитных механизмов и методов организации управления. Несмотря на существенные положительные сдвиги в развитии малого бизнеса, они еще не отвечают возможностям и нуждам украинской экономики. Поэтому необходимы дальнейшие усилия органов власти для того, чтобы предпринимателям невыгодно было работать в ”тени”, чтобы каждый желающий мог получить от государства кредит, который можно реально выплатить.].

92.
63
Н34
Червінська, О.С. Ефективність функціонування малого підприємництва в Україні [Текст] / О. С. Червінська, Н. Ю. Піксайкін // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 332-336.

93.
330.322
Ч-90
Чумакова, І.Ю. Аналіз та аудит реальних інвестицій (На прикладі підприємств малого і середнього бізнесу Херсонської обл.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / І. Ю. Чумакова. – К. : Київський нац. економічний ун-т, 2000. – 20с.

94.


Шабранська, Н. Мале підприємництво в системі економіки [Текст] / Н. Шабранська // Персонал. – 2006. – №5. – С. 40-43.

95.


Шерстенников, Ю. Імітаційне моделювання управління малим підприємством [Текст] / Ю. Шерстенников, Т. Рудянова // Держава та регіони. – 2012. – №6. – С. 205-210.

96.


Шерстенников, Ю.В. Модель життєвого циклу проекту і сезонності в роботі малого підприємства [Текст] / Ю. В. Шерстенников // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 334-347.

97.


Шерстенников, Ю.В. Модель планування проекту малого або середнього підприємства [Текст] / Ю. В. Шерстенников, Т. М. Рудянова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №7. – С. 205-216.

98.
334.012.6
Ш83
Шпак, В.І. Розвиток малого підприємництва в Україні (на прикладі української видавничо-поліграфічної компанії "Експрес - Об`ява") [Текст] / В. І. Шпак. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : МАУП, 2003. – 128с. – [Пропонований доробок висвітлює економічні процеси, пов`язані зі становленням та функціонуванням малого бізнесу в Україні на прикладі української видавничо-поліграфічної компанії. Тема охоплює економічні процеси в Україні на макро- і мікро-рівнях, документи й матеріали, що відображають становлення й розвиток малого та середнього бізнесу на перехідному етапі економіки, кон`юктуру й розвиток вітчизняного ринку видавничо-поліграфічних та рекламних товарів і послуг, досвід вітчизняних і зарубіжних підприємств у цій сфері.].

Радимо також звертатися до БД "Навігатор інтернет-ресурсів за профілем університету" на сайті НБ ХНУ (розділи "Економіка підприємства". "Мікро-макроекономіка", "Основи бізнесу")