Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня.Допоможіть будь ласка з літературою для реферату з менеджменту на тему: "Едгар Шейн і системна модель організаційної мотивації"
>>> Дякую

005
Т82
Туленков, М.В. Сучасний менеджмент (теорії, концепції, моделі) [Текст] : навч. посіб. / М. В. Туленков, О. Г. Чувардинський, Ю. Ж. Шайгородський. – Полтава : Інтер Графіка, 2008. – 376с. – [Рекомендовано МОН України].

В цій книзі є інформація про Шейна Е. На жаль, більш конкретної інформації не знайдено.

Радимо також переглянути :

1.
331.108
Г65
Гончаров, В.М. Управління мотивацією персоналу на підприємствах [Текст] / В. М. Гончаров, А. В. Черкасов. – Л. : Янтар, 2010. – 268с. – [У монографії розроблено наукові та практичні положення управління мотивацією персоналу на підприємствах На основі сформованого мотиваційного механізму визначено nepmo4epioBv po іь мотивації в системі управління персона чом (СУП), обгрунтовано процес формування мотиваційного середовища з урахуванням класифікованих чинників за підсистемами СУП, розроблено методику аналізу та оцінки мотиваційного середовища в якому функціонують підприємціва, обгрунтовано науково-методичні положення управ ттння персоналом на переробних підприємствах АПК на основі сформованого мотиваційного механізму, запропоновано методичні рекомендації з метою створення сприятливого мотиваційного середовища для підвищення ефективності та продуктивності виробництва
Монографію призначено для викладачів, студентів та практиків, які займаються вирішенням проблем щодо управління мотивацією та персоналом на переробних підприємствах агропромислового комплексу в Україні
].

2.
331.108
Г85
Гриньова, В.М. Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, І. А. Грузіна. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 300с. – [Обірунтовано необхідність урахування компетенція персоналу у процесі формування стратегії управління ним. Виявлено проблеми у сфері мотиваційною управління працівниками сучасних підприємств, вплив факторів середовища підприємства на процес формування мотиваційної стратегії управління персоналом. Підкреслено значення оцінки рівня прояву компетенцій співробітників у підвищенні результатів функціонування підприємства, розроблено методику оцінки на підставі моделі компетенцій та рекомендації з преміювання працівників.
Рекомендовано для наукових співробітників, підприємців, студентів економічних спеціальностей.
].

3.
331.108
Д69
Доронина, М.С. Управление мотивацией [Текст] / М. С. Доронина, Е. Г. Наумик, О. В. Соловьев. – Х. : ХНЭУ, 2006. – 240с. – [ Рассмотрены проблемы повышения эффективности деятельности персонала современных организаций, а именно - управление мотивацией на основе изучения и последующего управления мотивационно~потребностной сферой личности работников.
Рекомендуется для исследователей проблем мотивации, руководителей организаций всех уровней управления, сотрудников отделов по персоналу, студентов управленческого, экономического и гуманитарного профилей и каждого, кто желает разобраться в причинах поведения человека и научиться направлять деятельность других людей.
Розглянуті проблеми підвищення ефективності діяльності персоналу сучасних організацій, а саме - управління мотивацією на основі вивчення й наступного управління мотиваційно-потрібною сферою особистості працівників.
Рекомендується для дослідників проблем мотивації, керівників організацій усіх рівнів управління, співробітників відділів з персоналу, студентів управлінського, економічного й гуманітарного профілів і кожного, хто бажає розібратися в причинах поведінки людини і навчитися направляти діяльність інших людей.
].

4.
331.5
К43
Кір`ян, Т.М. Мотивація людського капіталу до продуктивної праці [Текст] / Т. М. Кір`ян. – К. : НДІ праці і зайнятості населення, 2008. – 416с. – [Досліджені теоретичні, методологічні та науково- практичні проблеми мотивації людського капіталу до продуктивної праці. Розглянуто розвиток економічної думки в напрямку "людської праці" та мотивації складової у формуванні людського капіталу.
Особливу увагу приділено професійній орієнтації та профорієнтації працівників до підвищення професійного рівня персоналу, визначено фактори, що впливають на розвиток професійного навчання персоналу.
Досліджено основні теоретико-методичні проблеми мотивації до праці незайнятого населення та вплив реалізації політики ресурсозбереження на підвищення питомої ваги витрат на оплату праці в окремих видах економічної діяльності.
Запропоновано напрями удосконалення системи мотивації людського капіталу у соціальній та економічній політиці.
Для фахівців з питань праці та соціальної політики, працівників центральних та регіональних органів виконавчої влади, підприємств, вчених-єкономістів, викладачів та студентів економічних вузів.].

5.
316.6
С69
Магура, М. Секреты мотивации или мотивация без секретов [Текст] / М. Магура, М. Курбатова. – М. : Управление персоналом, 2007. – 656с.

6.
331.108
М12
Нижник, В.М. Механізм мотивації високопродуктивної праці персоналу підприємств [Текст] : монографія / В. М. Нижник, О. А. Харун. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 210с. – [Існує електронна копія]. – [Досліджені особливості мотивації праці персоналу промислових підприємств за умов розвитку ринкових соціально-трудових відносин. Запропонована інтегральна оцінка якості, результативності та своєчасності виконання робіт. Побудовано структурологічну модель механізму мотивації високопродуктивної праці, визначено взаємодію його складових елементів та практичне застосування.
Для наукових працівників, спеціалістів у сфері управління персоналом промислових підприємств, аспірантів та студентів.].

7.
331.108
Н60
Салун, М.М. Механізм соціально-економічної мотивації працівника [Текст] : монографія / М. М. Салун, О. В. Майстренко. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 184с. – [Розглянуто актуальні питання менеджменту персоналу: ризики управління персоналом, причини виникнення кадрових ризиків та методи їх зниження, методи оцінки ефективності управління ризиками персоналу за допомогою формування механізму соціально-економічної мотивації персоналу підприємства.
Рекомендовано для наукових та практичних працівників, що займаються проблемами менеджменту персоналу, аспірантів і студентів гуманітарних спеціальностей економічного напряму.].

8.
331
С16
Семикіна, М.В. Мотивація ефективної зайнятості: проблеми, тенденції, вибір стратегії [Текст] : монографія / М. В. Семикіна, Н. А. Іщенко, М. О. Родіонова. – Кіровоград : КОД, 2009. – 200с.

9.
331.5
С30
Сладкевич, В.П. Мотивационный менеджмент [Текст] : курс лекций / В. П. Сладкевич. – К. : МАУП, 2001. – 168с.

10.
005
С47
Соціально-психологічні основи управління [Текст] : навч. посіб. / Н. Д. Лук`янченко, Л. Л. Бунтовська, Л. В. Шаульська, О. Л. Єськов. – Донецьк : ДонНУ, 2002. – 127с.

11.
330.341.1
С76
Стадник, В.В. Системне забезпечення мотивації інноваційного розвитку підприємницьких структур [Текст] : монографія / В. В. Стадник. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 271с.

12.
005
У84
Уткин, Э.А. Основы мотивационного менеджмента [Текст] / Э. А. Уткин. – М. : ЭКМОС, 2000. – 352с.

Звертайтесь також до БД "Навігатор інтернет-ресурсів за профілем ун-ту" (розділ "Менеджмент") на сайті НБ ХНУ. А також додаткові рубрики БД "Електронний каталог" - мотиваційний менеджмент, мотивація і оцінка праці, мотивація праці.