Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літерату до курсової роботи на тему:Центри відповідальності та їх характеристика, з дисципліниький управлінський облік. Зарання дякую!

1.
657
А92
Атамас, П.Й. Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – 2-ге вид. – К. : ЦНЛ, 2009. – 440с. – [Рекомендовано МОН України].

2.


Богацька, Н.М. Сутність управління поточними витратами за центрами відповідальності на торговельному підприємстві [Текст] / Н. М. Богацька, А. О. Левицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 18-22.

3.


Бондур, Т. Система обліку і контролю витрат сільськогосподарського виробництва за центрами відповідальності [Текст] / Т. Бондур // Економіка АПК. – 2007. – №4. – С. 106-109.

4.


Вербовецька, С.Г. Формування центрів відповідальності в системі бюджетування підприємства [Текст] / С. Г. Вербовецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 46-49.

5.
657
В65
Войнаренко, М.П. Управлінський облік [Текст] : підручник / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Л. В. Овод. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 363с. 

6.


Волк, І.Ф. Управління фінансовими ресурсами за допомогою центрів відповідальності [Текст] / І. Ф. Волк // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 341-344.

7.


Гудима, О. Управлінський облік та оперативний аналіз витрат виробництва за центрами відповідальності на сільськогосподарських підприємствах [Текст] / О. Гудима // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2008. – №6. – С. 79-83.

8.


Корінько, М.Д. Облік за центрами відповідальності при диверсифікації господарської діяльності [Текст] / М. Д. Корінько // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №3. – С. 196-203.

9.


Кузнецова, І.О. Класифікація структурних підрозділів підприємства [Текст] / І. О. Кузнецова, Ю. В. Карпенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.1. – С. 41-45. – [У статті проаналізовано типи центрів відповідальності, за якими сучасні дослідники класифікують структурні підрозділи підприємства. Наведено науково - обґрунтований склад підрозділів, визначений на підставі концепції делегування повноважень.].

10.


Кузнецова, С.О. Управлінський облік фінансових результатів для потреб категорійного менеджменту підприємств торгівлі [Текст] / С. О. Кузнецова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 209-216. – [В статті запропоновано впровадження методики управлінського обліку фінансових результатів для потреб категорійного менеджменту торговельних підприємств за центрами відповідальності для задоволення інформаційних потреб
внутрішніх користувачів з метою прийняття рішень в структурі управління


11.


Кулинич, М.Б. Взаємозв`язок центрів витрат і центрів відповідальності в організаційній структурі підприємства [Текст] / М. Б. Кулинич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №1 (576). – С. 155-158.

12.
657
Л26
Ластовецький, В.О. Виробничо-комерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності [Текст] / В. О. Ластовецький. – Чернівці : Місто, 2003. – 156с.

13.


Левицька, С. Практичні аспекти впровадження управлінського обліку (на прикладі центрів відповідальності "Витрати") [Текст] / С. Левицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №6. – С. 34-44.

14.


Липич, Л.Г. Swot-аналіз центрів відповідальності в контексті управлінського обліку [Текст] / Л. Г. Липич, М. Б. Кулинич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.3. – С. 226-228.

15.


Неманова, Х.Л. Особливості формування системи центрів відповідальності на підприємствах з виробництва і торгівлі [Текст] / Х. Л. Неманова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 25-29.

16.


Олех, Н.Л. Система управління витратами виробництва за центрами відповідальності [Текст] / Н. Л. Олех // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С. 143-150.

17.


Руденський, Р.А. Моделювання функцій корисності центрів фінансової відповідальності в процесі бюджетування [Текст] / Р. А. Руденський, Я. С. Лях // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №5(55). – С. 239-243.

18.


Семенов, Г.А. Класифікація центрів фінансової відповідальності на підприємстві [Текст] / Г. А. Семенов, Н. В. Таран // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 276-278.

19.


Хоменко, Л.М. Удосконалення інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку [Текст] / Л. М. Хоменко, І. М. Шкалабан // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 277-281. – [Розглянуто з позицій цільової орієнтації розв’язання двох основних задач обліку стосовно створення інформаційних умов для здійснення функцій управління та комплексного їх виконання в технологічно пов’язаних центрах відповідальності.
Наведено підходи раціонального поєднання централізованої і децентралізованої форм організації обліку, наближення прийняття управлінських рішень до місць протікання господарських операцій.

20.


Чернелівський, Л.М. Сучасні можливості формування облікової інформації для потреб управління [Текст] / Л. М. Чернелівський // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 18. – [Обґрунтовано необхідність впровадження комп’ютерних технологій складання бюджету структури підрозділів, центрів витрат та центрів відповідальності підприємства і організації контролю за їх виконанням шляхом використання системи рахунків “субконто”.].

21.
657
У67
Управлінський облік [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. А. Шепелюк, І. І. Криштопа. – К. : Кондор, 2012. – 303с. –
22.


Яремко, І.Й. Організація обліку витрат на виробництво за центрами відповідальності в будівельних підприємствах [Текст] / І. Й. Яремко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №1 (576). – С. 330-336.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Управлінський облік”