Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу на тему "Сутність системи калькулювання повних витрат". Завчасно дякую.

1.
658
Е45
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. /  за ред. А.В. Шегеди. – К. : Знання, 2005. – 431с. –

2.


Калькулювання собівартості [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. Спецвипуск. – 2010. – №7. – С. 5-118. – [У пропонованому спецвипуску розглянуто порядок відображення витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у бухгалтерському обліку.Облік собівартості необхідний для оперативного, повного і достовірного визначення фактичних витрат, пов`язаних з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг, а також для контролю за використанням матеріальних, трудових та грошових ресурсів. ].

3.


Белоусова, І. Проблеми обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції в промисловості [Текст] / І. Белоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №4. – С. 3-10.

4.
657
Б68
Блакита, Г.В. Бухгалтерський облік [Текст] : практикум; навч. посіб. / Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська. – К. : ЦУЛ, 2010. – 152с. 

5.
657
Г61
Голов, С.Ф. Управлінський облік [Текст] : підручник / С. Ф. Голов. – К. : Лібра, 2003. – 704с.

6.


Гришко, Н.В. Ієрархічна структура функціональної системи калькулювання та обліку витрат [Текст] / Н. В. Гришко // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – №10. – С. 3-6.

7.


Гура, Н.О. Фінансові витрати: нова концепція визнання та порядок капіталізації [Текст] / Н. О. Гура // Фінанси України. – 2010. – №12. – С. 89-96. – [Облік на підприємстві].

8.
657
Д55
Добикіна, Є.К. Управлінський облік в оперативній діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Є. К. Добикіна, В. В. Ровенська, В. С. Рижиков. – К. : Вид. Дім "Слово", 2005. – 272с. –

9.


Кріпак, Л.О. Особливості формування витрат на виробництво та собівартості продукції на промислових підприємствах [Текст] / Л. О. Кріпак // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 366-370.

10.


Овод, Л.В. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції в Україні та за кордоном [Текст] / Л. В. Овод // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 173-177.

11.


Проданчук, М. Теоретичні засади обліку витрат та калькулювання в системі управління витратами [Текст] / М. Проданчук // Економіка АПК. – 2012. – №2. – С. 62-65.

12.
657
Т48
Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність [Текст] : підручник / Н. М. Ткаченко. – 5-те вид., доп. і перероб. – К. : Алерта, 2011. – 976с. – [Існує електронна копія]. –


13.


Христофорова, І.В. Вплив калькулювання собівартості з повним розподілом витрат на результат діяльності підприємства [Текст] / І. В. Христофорова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №6,Т.1. – С. 159-162. – [В статті розглянуто основні теоретичні аспекти системи калькулювання з повним розподілом
витрат (Absorption Costing), сучасні тенденції в розумінні цієї системи. Практичне застосування системи та
аналіз отриманих результатів було здійснено на продукції хлібокомбінатів, для пояснення збиткова чи ні є їхня
продукція, і на якому етапі цей збиток отримуємо.].

14.
657
У67
Управлінський облік [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. А. Шепелюк, І. І. Криштопа. – К. : Кондор, 2012. – 303с. –

15.


Ющишина, Л.О. Калькулювання та облік витрат на виробництво продукції [Текст] / Л. О. Ющишина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 443-450.