Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему "Класифікація і поведінка витрат в управлінському обліку". Дякую!
1.


Лень, В. Співвідношення понять "непродуктивні витрати" і "втрати" та їх класифікація [Текст] / В. Лень, Ю. Крот // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №10. – С. 33-37.

2.


Лоханова, Н. Проблеми обліку і контролю трансакційних витрат у системі управління економічною стійкістю підприємств [Текст] / Н. Лоханова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №1. – С. 161-171.

3.


Мельник, О.І. До питання про напрямки класифікації витрат [Текст] / О. І. Мельник, П. ШвецьЛ // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 227-230. – [Розглянуто класифікацію витрат підприємства. Висвітлені основні проблеми класифікації витрат. Виділено три основні напрями класифікації витрат: відносно оцінки запасів і визначення фінансового результату, прийняття управлінських рішень та контролю діяльності окремих підрозділів підприємства і оцінки роботи їх керівників.].

4.


Никифорак, І. Класифікація витрат у системі управління основною діяльністю підприємств міського електротранспорту [Текст] / І. Никифорак // Вісник ТАНГ. – 2004. – №1. – С. 73-78.

5.


Огаренко, Т. Удосконалення системи управлінського обліку та аналізу витрат виробництва [Текст] / Т. Огаренко, Г. Бережна // Держава та регіони. – 2012. – №6. – С. 162-165.

6.
657
П32
Пилипенко, А.А. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об`єднань [Текст] : монографія / А. А. Пилипенко, І. П. Дзьобко, О. В. Писарчук. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 344с. 

7.


Помірко, Н. Класифікація логістичних витрат у формуванні системи управління ними на промисловому підприємстві [Текст] / Н. Помірко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №9(669). – С. 99-107.

8.


Проданчук, М. Теоретичні засади обліку витрат та калькулювання в системі управління витратами [Текст] / М. Проданчук // Економіка АПК. – 2012. – №2. – С. 62-65.

9.


Радецька, Л.П. Багатокритеріальна класифікація логістичних витрат у системі управлінського обліку [Текст] / Л. П. Радецька, Ю. В. Єгорова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 113-117. – [На основі аналізу існуючих підходів до визначення сутності та класифікації логістичних витрат запропоновано багатокритеріальну класифікацію логістичних витрат з урахуванням галузевих особливостей підприємств гуртової торгівлі
для цілей подальшого аналізу даної групи витрат з метою їх оптимізації і досягнення внаслідок цього конкурентних переваг підприємствами галузі.
].

10.


Садовська, І. Обліково-управлінський аспект класифікації трансакційних витрат [Текст] / І. Садовська // Економіка АПК. – 2012. – №4. – С. 85-92.

11.


Сльозко, Т. Методи обліку витрат чи методи управління витратами: проблема дифініцій [Текст] / Т. Сльозко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №4. – С. 16-21.

12.


Сльозко, Т.М. Місце обліку у системі управління витратами [Текст] / Т. М. Сльозко, Ю. В. Сіра, Н. П. Шморгун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 100-103. – [Розглянуто місце обліку у системі управління витратами підприємства. Доведено, що саме від раціональної організації обліку витрат управлінці зможуть своєчасно виявляти вузькі місця, що дозволить вжити заходів для поліпшення
господарювання, підвищення рентабельності, платоспроможності підприємства та спокійного його функціонування в ринковому середовищі.

].

13.


Соболєва, В.О. Теоретико-логічні інновації у підходах до класифікації витрат підприємства [Текст] / В. О. Соболєва // Проблеми науки. – 2009. – №4. – С. 40-45.

14.


Стефаненко, М. Аналіз податкових витрат та їх класифікація в сучасних умовах господарювання [Текст] / М. Стефаненко, А. Філенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №9. – С. 22-25.

15.


Сухораб, В.П. Теоретичні концепції сутності, визначення та класифікації витрат [Текст] / В. П. Сухораб, С. М. Ксьонндз // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 169-173. – [Проведено дослідження теоретичних концепцій сутності, класифікації витрат. Визначено, що витрати – це загальноекономічна категорія. Дано визначення поняття „витрат” та визначено їх речовий зміст та форму.].

16.


Хопчан, В.М. Оцінка методів обліку витрат в управлінні діяльністю підприємства [Текст] / В. М. Хопчан // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №15. – С. 50-53.

17.


Христенко, Л.М. Особливості класифікації витрат на забезпечення економічної безпеки [Текст] / Л. М. Христенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 168-172.

18.
63
Н34
Чабанюк, О.М. Економічна сутність, умови визнання та класифікація витрат, доходів і фінансових результатів основної діяльності підприємств [Текст] / О. М. Чабанюк, О. А. Мелешко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.4. – С. 301-306.

19.


Чалий, І. Класифікація непрямих витрат [Текст] / І. Чалий, Т. Мамот // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2002. – №1-2. – С.5-7.

20.


Чернобай, Л.І. Чинники формування витрат на експортну діяльність:загальна характеристика та класифікація [Текст] / Л. І. Чернобай, Н. О. Вацик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №25(720). – С. 315-328.

21.


Чиж, В.І. Стандартизація обліку як організаційна передумова удосконалення інформаційного забезпечення управління витратами житлово-комунального господарства [Текст] / В. І. Чиж // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 48-52. – [Розглянуті напрямки уніфікації облікового процесу з урахуванням вимог міжнародних стандартів обліку. Обгрунтовано необхідність стандартизації обліку у житлово-комунальному господарстві шляхом розробки уніфікованого стандарту обліку витрат для різних учасників цієї сфери діяльності, що дозволить досягти єдності обліку у замовника послуг та виконавця і керувати витратами протягом усього виробничого циклу.].

22.


Швець, Л.П. Аналіз беззбитковості та поведінка витрат підприємства [Текст] / Л. П. Швець, О. І. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 72-75. – [Обґрунтовано актуальність проблеми аналізу беззбитковості. Досліджено наслідки зміни витрат підприємства на беззбитковість підприємства. Розглянуто шляхи зниження витрат підприємства, зміни ціни реалізації продукції.].

23.


Шевченко, Л. Побудова інтегрованої системи класифікацій витрат підприємства [Текст] / Л. Шевченко // Держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 314-318.

24.


Юрченко, К. Класифікація витрат виробництва в нових умовах господарювання [Текст] / К. Юрченко // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №11. – С.101-104.

25.


Ющишина, Л.О. Необхідність класифікації витрат на постійні та змінні при їх плануванні [Текст] / Л. О. Ющишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 144-148. – [Обґрунтовано підходи до планування витрат сільськогосподарських підприємств, що зумовлюють необхідність розподілу витрат на постійні та змінні в цілях забезпечення процесу планування інформацією для оптимізації управлінських рішень.].

26.

http://buklib.net/books/33991/Класифікація витрат виробництва в управлінському обліку

27.

http://pidruchniki.com/16150322/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/klasifikatsiya_vitrat_upravlinskomu_oblikuКласифікація витрат в управлінському обліку

28.

http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2009/Economics/46057.doc.htmГончарук Тетяна Вікторівна
Вінницький державний аграрний університет
Поведінка витрат в управлінському обліку

29.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Облік витрат.....”
30.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Бухгалтерський  облік і аудит ...”