Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Створення іміджу та розроблення торгової марки.
1.


Частные торговы марки (private lables) побеждают в битве брендов [Текст] // Маркетинг и реклама. – 2009. – №3. – С. 39-41.

2.


Андрощук, Г. Рейтинг найдорожчих брендів Європи [Текст] / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність в Україні. – 2012. – №8. – С. 40-44.

3.


Андрощук, Г. Торговельні марки, що стали загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду [Текст] / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність в Україні. – 2013. – №4. – С. 34-42.

4.
338.242
М50
Андрощук, О. Час на "Добру каву" [Електронний ресурс] / О. Андрощук // Менеджмент: ситуаційні вправи [Електронний ресурс]. – 2004. – [Торгова марка "Добра кава"-лідер на українському ринку].

5.


Березанська, В. Знак повинен працювати на свого власника! [Текст] / В. Березанська // Інтелектуальна власність. – 2011. – №8. – С. 36-45.

6.


Ганущак-Єфіменко, Л.М. Стратегії управління торговельними марками підприємств [Текст] / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С. 104-111.

7.


Ганущак-Єфіменко, Л.М. Концептуальний підхід до управління торговельними марками на основі теорії життєвого циклу [Текст] / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 170-174.

8.


Долгополова, О. Маркетингові програми виводу нової торгової марки на український ринок [Текст] / О. Долгополова // Економіка та держава. – 2007. – №11. – С. 36-38.

9.


Долгополова, О.В. Сегментація ринку у процесі виведення нової торгової марки [Текст] / О. В. Долгополова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №11. – С. 54-60.

10.


Єгорова, І. Торговельні марки: що вигідніше- створювати чи придбавати? [Текст] / І. Єгорова // Баланс. – 2013. – №17. – С. 30-34.

11.


Кирилов, С. Товарний знак [Текст] / С. Кирилов // Податки та бухгалтерський облік. – 2002. – №18. – С. 30-32.

12.


Косенко, В.М. Комерційні позначення в контексті маркетингової діяльності підприємств [Текст] / В. М. Косенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 248-251.

13.
339.138
К73
Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент [Текст] / Ф. Котлер. – 10-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 752 с : ил.

14.


Ло, Ш.Ч. Сприйняття клієнтами корпоративного бренду при першому знайомстві з фірмою [Текст] / Ш. Ч. Ло // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №9. – С. 373-380.

15.


Овчинникова, О.П. Управление торговой маркой как основа создания конкурентных преимуществ современного коммерческого банка [Текст] / О. П. Овчинникова, Е. К. Самсонова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. – №1. – С. 115-118.

16.
659
Р36
Рекламная деятельность [Текст] : учебник / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, Т. К. Серегина, В. Г. Шахурин. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд.-торг. корпорациия "Дашков и К", 2002. – 364с.

17.
339.3
П50
Полікарпов, І.С. Товарна інформація [Текст] : підручник / І. С. Полікарпов, О. В. Шумський. – К. : ЦНЛ, 2006. – 616с. – [Затверджено МОН України].

18.


Романова, О. Використання підприємством торговельної марки [Текст] / О. Романова // Бухгалтерія. – 2008. – №23. – С. 63-64.

19.


Скачко, В. "Новації" в галузі промислових зразків [Текст] / В. Скачко // Інтелектуальна власність в Україні. – 2012. – №12. – С. 55-58.

20.


Слободян, С. Поняття, значення та види товарних знаків (торговельних марок) [Текст] / С. Слободян // Інтелектуальна власність. – 2010. – №6. – С. 50-55.

21.


Смілянець, В. Технології формування власної торговельної марки [Текст] / В. Смілянець // Маркетинг в Україні. – 2011. – №3. – С. 39-44.

22.


Смутко, А.М. Концепція інтегрованого позиціонування в системі стратегічного управління торговою маркою [Текст] / А. М. Смутко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 149-152. – [У статті досліджено сучасні методи позиціонування торгової марки та формування образу бренда. Розглядаються основні проблеми та стратегічні помилки, які виникають у процесі формування бренда. Для запобігання негативним
наслідкам зазначених помилок запропоновано впровадження поняття інтегрованого позиціонування, яке є проміжним процесом між формуванням у свідомості споживачів позиції бренда і формуванням всього образу бренда.
].

23.


Уварова, О. Торговельна марка: як її отримати та як використовувати [Текст] / О. Уварова // Податки та бухгалтерський облік. – 2010. – №86. – С. 14-25.

24.


Ухачевич, Я.П. Формування позитивного іміджу продукції: торгова марка чи бренд? [Текст] / Я. П. Ухачевич, А. В. Дубодєлова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №2 (552). – С. 141-146.

25.


Ягунов, Ю. Як підприємство назвете, так воно і працюватиме [Текст] / Ю. Ягунов // Податки та бухгалтерський облік. – 2010. – №86. – С. 4-8.

26.
659
Я85
Ястремська, О.М. Бренд-менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. М. Ястремська, О. О. Ястремська. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 164с. 

27.

http://buklib.net/books/25455/Створення іміджу, розробка торгової марки, вигоди франчайзингу

28.

http://ualib.com.ua/br_4222.html ПР у формуванні іміджу фірми (організації)

29.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Товарний знак =товарна марка=логотип = торгова марка.....”
30.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Маркетинг ...”