Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Розробка ефективної рекламної кампанії як передумова успішної діяльності підприємства.

1.
658.8
Б20
Балабанова, Л.В. Маркетинг підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. – К. : ЦУЛ, 2012. – 612с. –

2.


Бильдюкевич, О. Локальная история (опыт проведения малобюджетной рекламной кампании) [Текст] / О. Бильдюкевич // Маркетинг и реклама. – 2005. – №1. – С. 26-30.

3.


Богомолова, Г. Сучасні маркетингові технології рекламних кампаній [Текст] / Г. Богомолова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №1,Вип.88. – С. 204-206.

4.


Бойко, Р.В. Рекламна стратегія як основа рекламної кампанії на прикладі великих підприємств України [Текст] / Р. В. Бойко, О. С. Вездецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.4. – С. 61-71.

5.


Будай, Е. Развитие профессионализма менеджеров по рекламе: CRM в действии [Текст] / Е. Будай, Е. Моргунов // Управление персоналом. – 2006. – №4. – С. 70-74.

6.


Галіцин, В. Оптимальне планування процесу розміщення рекламних повідомлень [Текст] / В. Галіцин, В. Дем`яненко, С. Потапенко // Маркетинг в Україні. – 2008. – №1. – С. 16-19. – [Процес проведення рекламної кампанії].

7.


Громова, О. Подготовка к рекламной кампании: с чего начать наступление на потребителя? [Текст] / О. Громова // Маркетинг и реклама. – 2011. – №7-8. – С. 45-47.

8.


Дерев`янченко, Т.Є. Оцінювання і контроль ефективності рекламної кампанії [Текст] / Т. Є. Дерев`янченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №5(55). – С. 222-224.

9.


Захарчук, І.В. Специфіка планування рекламної кампанії для Інтернет-проектів [Текст] / І. В. Захарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №3,Т.1. – С. 174-177. – [Формування маркетингових підходів у підприємницькій діяльності потребує більшої уваги з боку маркетологів до застосування передових сучасних технологій, до яких належить Інтернет. Сьогодні Інтернет дає можливість трансформувати традиційні маркетингові інструменти, до яких належить реклама, в інтерактивний засіб залучення клієнтів.].

10.


Ипполитова, И. Измерение эффективности рекламных кампаний [Текст] / И. Ипполитова // Маркетинговые исследования в Украине. – 2009. – №1(32). – С. 27-31.

11.


Ковшова, І.О. Організація ефективної рекламної кампанії підприємства в Інтернет-просторі [Текст] / І. О. Ковшова, Ґ. А. Гpuджук // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №2. – С. 42-44.

12.
658.8
К72
Косянчук, Т.Ф. Маркетинговий потенціал підприємства: особливості формування та оцінювання [Текст] : монографія / Т. Ф. Косянчук, Л. В. Григор`єва. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 172с. 

13.
007
К55
Кочеткова, А.В. Медиапланирование [Електронний ресурс] / А. В. Кочеткова. – Львів : РИП-холдинг, 2003.

14.


Кочкіна, Н. Оцінка ефективності рекламної кампанії: вдосконалення наявної методики [Текст] / Н. Кочкіна // Маркетинг в Україні. – 2007. – №5. – С. 16-18.

15.


Кудлай, В.Г. Актуальні аспекти організації рекламної кампанії підприємства СП "Нісан-Україна" [Текст] / В. Г. Кудлай // Маркетинг и реклама. – 2006. – №7-8. – С. 78-81.

16.


Лозова, О. Управління рекламною кампанією підприємства [Текст] / О. Лозова // Держава та регіони. – 2007. – №4. – С. 140-147.

17.


Мельников, А.С. Використання онлайн-інструменту для підвищення ефективності рекламної кампанії та забезпечення конкурентної переваги [Текст] / А. С. Мельников, О. В. Мельникова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №4. – С. 475-480.

18.
338.45
Т33
Тенденції та оцінка чинників підвищення ефективності функціонування підприємств машинобудування [Текст] : монографія / В. М. Нижник, М. В. Ніколайчук, О. В. Хмелевський, Л. В. Бондарчук за ред. Нижника В.М., Ніколайчука М.В. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 398с. – [Існує електронна копія]. – [

19.


Николаева, В.К. Оценка эффективности рекламной кампании [Текст] / В. К. Николаева, Т. Б. Решетилова // Маркетинговые исследования в Украине. – 2011. – №2. – С. 80-89.

20.
659
О-24
Обритько, Б.А. Реклама і рекламна діяльність [Електронний ресурс] : курс лекцій / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240с.

21.


Остапенко, І. Марківська задача прийняття рішень при плануванні рекламної кампанії [Текст] / І. Остапенко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2008. – №6. – С. 149-153.

22.


Остапенко, І. Оптимізація стратегічного планування фінансових вкладень на різних етапах рекламної кампанії [Текст] / І. Остапенко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №2. – С. 137-141.

23.


Пряникова, Ю. Искусство комплексного залпа [Текст] / Ю. Пряникова // Компаньон. – 2004. – №24. – С. 16-20. – [Как правильно организовать комплексную рекламную кампанию ].

24.
659
Т31
Тєлєтов, О.С. Рекламний менеджмент [Текст] : підручник / О. С. Тєлєтов. – Суми : Університетська книга, 2012. – 367с. –

25.
659
Т57
Тонєва, К.В. Адаптивні моделі вибору рекламної кампанії підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.03.02 - економіко-математичне моделювання / К. В. Тонєва. – Х. : Харківський нац-ний економічний ун-т, 2004. – 20с.

26.


Трегулова, И.П. Разработка рекламной кампании для совершенствования маркетинговых коммуникаций предприятий туристического бизнеса [Текст] / И. П. Трегулова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 141-147. – [Предложена рекламная компания для эффективного управления на предприятиях туристического бизнеса. Проведен анализ маркетинговых коммуникаций туристической фирмы. Рассмотрены варианты оптимизации затрат на рекламную кампанию. Предоставлены различные методы расчета рекламного бюджета. Даны рекомендации по совершенствованию маркетинговых коммуникаций туристической фирмы.


27.


Тяжкова, М.В. Маркетингові дослідження як запорука розробки і проведення ефективноі рекламної кампанії [Текст] / М. В. Тяжкова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №2,Вип.44. – С.16-19.

28.


Федорець, К. Критерії планування рекламної кампанії в мережі Інтернет [Текст] / К. Федорець // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №2,Вип.89. – С. 107-109.

29.


Хліпала, П. Стилі соціальних кампаній в Україні у порівнянні з деякими країнами світу (спроба аналізу) [Текст] / П. Хліпала // Маркетинг в Україні. – 2010. – №6. – С. 24-28.

30.
658.8
Х73
Холодний, Г.О. Розвиток управління маркетингом на підприємствах [Текст] : монографія / Г. О. Холодний, Г. М. Шумська. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 272с.