Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Важливість тактичного планування для досягнення найближчих цілей підприємства.
1.


Планування діяльності підприємства [Електронний ресурс] : конспект лекцій /  уклад. О.Ю. Древаль. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

2.
658
Б86
Бочко, О.Ю. Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери [Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Бочко, В. Ф. Проскура. – К. : Кондор, 2012. – 218с. 


3.
658

Бурик, А.Ф. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Бурик, О. М. Світовий, О. Г. Мачушенко. – К. : ЦНЛ, 2013. – 260с. – [Рекомендовано МОН України].

4.


Гончар, О.І. Внутрішньофірмове планування на виробничому підприємстві [Текст] / О. І. Гончар, І. В. Білик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.3. – С. 39-41.

5.


Грозний, І.С. Планування процесу управління розвитком виробництва промислового підприємства [Текст] / І. С. Грозний // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.3. – С. 215-218.

6.


Зелль, А. Дослідження зв`язку стратегічного і тактичного планування [Текст] / А. Зелль // Журнал Європейської економіки. – 2006. – №4, Т.5. – С. 464-481.

7.


Іванов, В. Тактичні напрями забезпечення платоспроможності підприємства [Текст] / В. Іванов // Вісник економічної науки України. – 2009. – №1(15). – С. 79-81.

8.
658
І-20
Іванова, В.В. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / В. В. Іванова. – Суми : Університетська книга, 2011. – 443с.

9.


Іванова, З.О. Тактичний і стратегічний контролінг в управлінні розвитком туристичних підприємств [Текст] / З. О. Іванова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10. – С. 110-114.

10.


Кузенко, Т.Б. Тактичне і стратегічне планування економічної безпеки підприємства [Текст] / Т. Б. Кузенко // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №3. – С. 142-151.

11.


Лобаненко, В. Особливості тактичного ціноутворення на підприємстві [Текст] / В. Лобаненко // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 301-304.

12.
339.138
М48
Мельничук, О.П. Маркетинг-менеджмент у плануванні та реалізації портфеля інновацій машинобудівного підприємства [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. П. Мельничук. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 222c.

13.


Погорелов, Ю.С. Методи планування витрат підприємства при застосуванні концепції постійного вдосконалення [Текст] / Ю. С. Погорелов, С. С. Бондаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.3. – С. 27-31.

14.
005
Р18
Райс-Джонстон, У. Тактический менеджмент [Текст] / У. Райс-Джонстон пер. с англ.; под ред. Л.Н. Ковалика. – СПб. : Питер, 2001. – 672с. – (Теория и практика менеджмента).

15.


Ревуцкий, Л.Д. Актуальные стратегические и тактические задачи управленческой команды предприятия [Текст] / Л. Д. Ревуцкий // Менеджмент в России и за рубежом. – 2004. – №4. – С. 94-97.

16.


Рудніченко, Є.М. Тактичне планування інвестиційної діяльності промислових підприємств [Текст] / Є. М. Рудніченко, Н. І. Гавловська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.3. – С. 70-73.

17.
658
Т19
Тарасюк, Г.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, А. І. Шваб. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2005. – 312с. – (Вища освіта в Україні). 


18.


Чорна, Л.О. Систематизування методів обгрунтування тактичних цінових рішень підприємств малого бізнесу [Текст] / Л. О. Чорна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.1. – С. 152-160. – [


19.


Яременко, О.Ф. Науково-практичні аспекти стратегічного і тактичного управління конкурентоспроможністю підприємства [Текст] / О. Ф. Яременко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 35-37. – [У статті розглянуто підходи та взаємозв’язок щодо управління конкурентоспроможністю підприємства на стратегічному та тактичному рівнях.

].

20.
658
Я85
Ястремська, О.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. М. Ястремська, К. В. Яковенко, О. О. Ястремська. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 172с.


21.

http://men.dt-kt.net/books/book-14/chapter-747/Тактичне планування

22.

http://pidruchniki.com/15070412/menedzhment/taktichne_planuvannya_biznes-plan Тактичне планування і бізнес-план

23.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “планування на підприємстві.....”
24.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка підприємства ...”