Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Аналіз ринкових можливостей підприємства та формування його маркетингової стратегії

1.


Ащаулов, В. Особливості формування маркетингової стратегії підприємства в умовах конкурентного ринку [Текст] / В. Ащаулов // Держава та регіони. – 2013. – №1. – С. 88-91.

2.
658.8
Б20
Балабанова, Л.В. Маркетинг підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. – К. : ЦУЛ, 2012. – 612с. –

3.
65
Б48
Березін, О.В. Стратегія підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Березін, М. Г. Безпарточний. – К. : Ліра-К, 2010. – 224с. –

4.


Бица, В.Й. Аналіз стратегічного потенціалу як основа формування маркетингової стратегії розвитку машинобудівних підприємств [Текст] / В. Й. Бица // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 203-207. – [У статті здійснено аналіз теоретико-методологічних підходів до організації діагностики стратегічного потенціалу суб’єктів ринку машинобудівної продукції. Обґрунтовано домінуюче значення стратегічного підходу в діяльності
господарюючих суб’єктів промислового ринку. Розглянуто альтернативні підходи вибору методів аналізу стратегічного потенціалу підприємства.


5.


Гвоздецька, І.В. Особливості формування маркетингової комунікаційної стратегії [Текст] / І. В. Гвоздецька, О. А. Фомова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 90-94.

6.


Дибчук, Л.В. Управління маркетинговою діяльністю підприємств в умовах ринкової економіки [Текст] / Л. В. Дибчук, Г. ТимофєєвД, Є. А. Шагінян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.4. – С. 151-154.

7.


Дибчук, Л.В. Концепція формування маркетингової стратегії розвитку машинобудівних підприємств [Текст] / Л. В. Дибчук, Є. А. Шагінян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 139-142.

8.


Задороженко, Г.И. Маркетинговое исследование рынка как фактор формирования стратегии предприятия и его инфраструктуры [Текст] / Г. И. Задороженко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.3. – С. 63-66.

9.


Казибаєва, A.M. Формування стратегії та довгострокової маркетингової програми управління брендом [Текст] : [Казахстан] / A. M. Казибаєва, Т. С. Саткаліева // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 227-233.

10.


Каткова, Т.І. Фактори формування ефективної маркетингової стратегії машинобудівних підприємств [Текст] / Т. І. Каткова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.3. – С. 203-206.

11.
658.8
К72
Косянчук, Т.Ф. Маркетинговий потенціал підприємства: особливості формування та оцінювання [Текст] : монографія / Т. Ф. Косянчук, Л. В. Григор`єва. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 172с. –

12.


Махіня, A.M. Особливості формування маркетингової стратегії на підприємствах легкої промисловості [Текст] / A. M. Махіня, Л. В. Мурована // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №3. – С. 170-175.

13.


Нижник, І.В. Структура виробничого потенціалу у формуванні маркетингових стратегій підприємства [Текст] / І. В. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 162-165. – [У статті розглянуто поняття «виробничий потенціал» та його структуру у формуванні маркетингових стратегій підприємства.
Ключові слова: виробничий потенціал, маркетингова стратегія, підприємство, оцінка, підхід, ресурси.


14.
65
П63
Посторонко, В.М. Маркетингове оцінювання конкурентного потенціалу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / В. М. Посторонко. – Херсон : ХНТУ, 2013. – 20c.

15.


Радєва, М.М. Методика аналізу конкурентоспроможності підприємства на основі розрахунку критерію ринкових можливостей [Текст] / М. М. Радєва // Держава та регіони. – 2006. – №2. – С. 215-220.

16.
658.8
Х73
Холодний, Г.О. Розвиток управління маркетингом на підприємствах [Текст] : монографія / Г. О. Холодний, Г. М. Шумська. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 272с. –

17.


Чернега, В.В. Ринкові можливості - парадокс чи необхідність? [Текст] / В. В. Чернега // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.2. – С. 162-166.

18.


Чумак, П. Особливості галузевого формування і впровадження маркетингових стратегій на підприємстві [Текст] / П. Чумак // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №2,Вип.89. – С. 78-83.

19.


Шавалюк, О. Розвиток інновацій і запитів споживачів у формуванні ринкових можливостей підприємства [Текст] / О. Шавалюк // Маркетинг в Україні. – 2006. – №2. – С. 52-57.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Маркетинг”,“Економіка підприємства”