Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Аналіз ринкових можливостей та формування маркетингової стратегії туристичного підприємства

1.


Близнюк, А. Економічна поведінка споживачів на ринку туристичних послуг: наукові підходи до її визначення [Текст] / А. Близнюк // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №2. – С. 35-39.

2.
338.48
Б87
Бриггс, С. Маркетинг в туризме [Текст] : учеб. пособие / С. Бриггс пер. со 2-го англ. изд. – К. : Знання-Прес, 2005. – 358с. – (Европейский маркетинг). – [ Эта книга не ограничивается лишь изложением принципов маркетинга: в ней рассматривается все разнообразие продуктов туризма, описывается, как выйти на рынки, являющиеся для вас целевыми. Теоретический материал иллюстрируется многочисленными примерами из практики. Кроме того, предлагаются практические советы и информация о разных видах деятельности в сфере промоушн. Во втором издании рассматриваются британские и другие зарубежные рынки продуктов туризма, описываются приемы работы с туристическими организациями и индивидуальными туристами. Пособие вооружит читателя обстоятельными знаниями и практическими приемами работы, ознакомит с сущностью и особенностями маркетинга в туристической отрасли.
Книга будет полезна прежде всего студентам, изучающим маркетинг в туризме, преподавателям, специалистам-практикам, а также всем, кто интересуется индустрией туризма или работает в этой сфере.
].

3.


Буднікевич, І.М. Принципи побудови маркетингової діяльності туристичних фірм регіону (на прикладі підприємств Чернівецької області) [Текст] / І. М. Буднікевич, І. Г. Черданцева // Регіональна економіка. – 2009. – №1. – С. 242-250.

4.


Ведмідь, Н. Моделювання структури маркетингових комунікацій туристичних підприємств [Текст] / Н. Ведмідь // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2003. – №2. – С. 57-63.

5.
338.48
В26
Ведмідь, Н.І. Управління системою маркетингових комунікацій туристичних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Н. І. Ведмідь. – К. : Київський нац-ний торгівельно-економічний ун-т, 2003. – 20с.

6.


Гоблик, Н.М. Вплив ціноутворюючих факторів на ефективність маркетингової діяльності підприємства сфери туризму та гостинності [Текст] / Н. М. Гоблик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.1. – С. 73-77. – [Розглянуто ціноутворюючі фактори, які впливають на просування на ринок послуг гостинності та
туризму. Сформульовано інтегровану класифікацію цих факторів і обґрунтовано методичний підхід до їхнього
групування з урахуванням особливостей ціноутворення на вітчизняних підприємствах.].

7.


Годованюк, А.В. Проблеми та перспективи управління маркетинговою діяльністю в галузі туризму у період економічної кризи [Текст] / А. В. Годованюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 153-156.

8.


Димчук, А.В. Підходи до визначення сутності та значення ринку туристичних послуг у національній економічній системі [Текст] / А. В. Димчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 97-101.

9.


Дмитрук, О.В. Застосування маркетингових комунікацій у діяльності рекреаційно-туристичних підприємств [Текст] / О. В. Дмитрук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №9. – С. 108-112.

10.


Забуранна, Л.В. Особливості комплексу маркетингу на підприємствах сфери туризму [Текст] / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №10. – С. 58-63.

11.


Кирилова, О. Маркетинг на ринку туристичних послуг [Текст] / О. Кирилова // Маркетинг в Україні. – 2009. – №3. – С. 57-59.

12.
338.48
М26
Кифяк, В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Рута, 2003. – 300с. – [ У навчальному посібнику подаються основні поняття теорії і практики організації туристичної діяльності в Україні, розкриваються можливості розвитку туризму, та перспективи використання інфраструктури туризму тощо.
Особлива увага звертається на функціонування туристичного підприємства в умовах ринкової економіки, розкривається сутність фінансового забезпечення, ціноутворення, формування та реклами туристичного продукту.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів та працівників туристичної сфери.].

13.


Колосінська, М.І. Аналіз та прогнозування основних засад розвитку ринку туристичних послуг в Україні з використанням методів економіко-математичного моделювання [Текст] / М. І. Колосінська, Є. Ю. Колосінський // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – С. 222-227.

14.
338.48
К45
Колосінська, М.І. Дослідження конкурентоспроможності туристичного ринку України [Текст] / М. І. Колосінська // Регіональна економіка. – 2012. – №2. – С. 185-193.

15.


Кравчук, Н.В. Концептуальні основи стратегічного планування маркетингу туристичного підприємства [Текст] / Н. В. Кравчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 23-26.

16.


Криховецький, І.З. Використання маркетингу на підприємствах туристичної галузі [Текст] / І. З. Криховецький // Економіка та держава. – 2014. – №1. – С. 47-49.

17.


Лук`янов, В.О. Маркетинг туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / В. О. Лук`янов, Г. Б. Мунін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Кондор, 2012. – 336с. – [Даний посібник створений у зв`язку з підготовкою до проведення на території України фінальної частини чемпіонату з футболу «Євро-2012» та з урахуванням подальших перспектив функціонування туристичного бізнесу. Збільшення кількості туристів на території України вимагає від вітчизняного менеджменту формування сукупності знань, інноваційних підходів і технологій, щоб організувати належний сервіс в індустрії гостинності.
Розглянуті теоретичні та практичні аспекти маркетингової діяльності в туристичному бізнесі згідно із сучасними вимогами ведення бізнесу, міжнародних стандартів та вимог УЄФА до приймаючих країн.
У розділах розглянуто специфіку й особливості сучасного туризму, досліджено інфраструктуру туристичного бізнесу та проаналізовано конкурентне середовище і поведінку споживача при виборі та купівлі туристичного продукту. Доступною мовою обґрунтовується концепція формування механізму розробки і створення туристичного продукту в сучасних умовах.
Особливу увагу також приділено розвитку готельного бізнесу, компаніям туроператорам, турагентствам та ін. А також аргументується необхідність використання сучасних методів цінової стратегії у сфері туризму, які базуються на сучасних маркетингових стратегіях проектування, створення і продажу туристичного продукту.
Посібник має на меті покращення знань та досвіду студентів, аспірантів, науковців і практиків із новітніх аспектів туристичного бізнесу в пост-кризовий період та підвищення рівня фахової підготовки працівників, спеціалістів і всіх тих, хто бажає працювати у сфері туризму.
].

18.


Майорова, Н.І. Маркетингове планування туристичних підприємств [Текст] / Н. І. Майорова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 121-125.

19.
338.48
Л84
Мальська, М. Основи туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / М. Мальська, В. Худо, В. Цибух. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім.І .Франка, 2003. – 360с. – [ Розглянуто концептуальні підходи до туристичного бізнесу, менеджменту та маркетингу.
Для студентів та фахівців з туризму.
].

20.


Мальська, М.П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – К. : ЦУЛ, 2012. – 248с. – [В посібнику викладений зміст лекційного матеріалу курсу «Організація та планування діяльності туристичних установ». Посібник розкриває зміст проведення планування на туристичних фірмах. Поглиблює теоретичні знання та методологічну основу здійснення техніко-, економіко- та бізнес-планування на туристичних підприємствах. Також практичні завдання допоможуть студентам оволодіти теоретичними знаннями на практиці.
Для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати в сфері туризму, а також усіх зацікавлених фахівців, які займаються організацією, плануванням і управлінням туристичним господарством.
].

21.
338.48
М21
Маркетинг турпродукту [Текст] : підручник / Ю. О. Карягін, З. І. Тимошенко, Т. О. Демура, Г. Б. Мунін. – К. : Кондор, 2009. – 394с. – [У підручнику розглянуті практичні та теоретичні питання маркетингової діяльності, принципи створення та формування туристичного продукту на основі маркетингової теорії і практики сучасного господарювання. У ньому розкриваються теоретичне поняття, специфіка та особливості в туризмі, обґрунтовується концепція формування маркетингового механізму розробки і прийняття рішень у системі туризму; розкриваються методологічні основи організації функцій маркетингу в туристичній діяльності, обґрунтовується необхідність використання сучасних методів маркетингової діяльності, а також розглядаються сучасна концепція маркетингу як філософії бізнесу, принципи, функції і види маркетингу.
У розділах описані такі функції маркетингу: маркетингові дослідження, розробка стратегії маркетингу, продуктова і цінова політика, політика просування і продажу туристичного продукту, комунікаційна політика, контроль маркетингової діяльності та ін.
Призначається для студентів, аспірантів, науковців і практиків, які займаються проблемами формування і розвитку ефективної системи туристичного продукту.

Затверджено МОН України].

22.
338.48
М21
Мельник, І.Л. Маркетинг інновацій у діяльності туристичних підприємств [Текст] / І. Л. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 44-47.

23.


Мельниченко, С. Вплив інформаційних технологій на маркетинг туристичних підприємств [Текст] / С. Мельниченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – №5. – С. 68-74.

24.


Менеджмент туристичної індустрії [Текст] : навч. посіб. / І. М. Школа, Т. М. Ореховська, І. Д. Козьменко [та ін.] за ред. І.М. Школи. – Чернівці : Книги- ХХІ, 2005. – 596с. – [ У навчальному посібнику розкриваються основні поняття туризму, види, засоби, методи і форми туристичної діяльності; наведена характеристика міжнародних, регіональних та національних туристичних організацій; аналізуються різні аспекти туризму: мотивація туристичних поїздок, формування туристичного продукту і його ціни; розглядається вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на ефективність діяльності туристичного підприємства, стратегія діяльності і розвитку туристичної індустрії, менеджмент і маркетинг туризму, еволюція розвитку міжнародного туристичного ринку.
Для студентів, аспірантів, викладачів і фахівців, що вивчають розвиток і управління туристичної індустрії.
].

25.
338.48
М90
Мунін, Г.Б. Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти [Текст] : підручник / Г. Б. Мунін, В. О. Лук`янов, В. В. Гарагович під заг. ред. О.В. Лук`янова. – К. : Кондор, 2011. – 430с. – [Даний підручник створений у зв`язку з підготовкою туристичної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012».
У підручнику розглянуті теоретичні та методичні питання і принципи формування маркетингової діяльності в сфері туризму на основі маркетингової теорії і практики сучасного ведення бізнесу. Проаналізована поведінка споживача, та механізми розробки і прийняття рішень у туристичній сфері, доведена необхідність використання сучасних методів маркетингової стратегії.
Навчальний посібник призначений для студентів та аспірантів, науковців та спеціалістів, що працюють в сфері управління, реклами, маркетингу, франчайзингу, консалтингу та інвестицій в туристичний галузі.
Підручник написаний згідно державно-освітнього стандарту та сучасних вимог туристичного бізнесу в Україні і сприятиме підвищенню рівня обслуговування туристів.

Затверджено МОН України].

26.


Петрович, Й.М. Формування системи маркетингового менеджменту на туристичному підприємстві [Текст] / Й. М. Петрович, Ю. В. Федишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №24(684). – С. 165-169.

27.
338.48
П68
Правик, Ю.М. Маркетинг туризму [Текст] : підручник / Ю. М. Правик. – К. : Знання, 2008. – 303с. – (Вища освіта ХХ1 століття). – [У підручнику розглядаються теоретичні та методичні основи маркетингу туризму, особливості маркетингової політики туристичної компанії, сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму. Наведений матеріал відображає як традиційні уявлення та підходи до аналізу туристичного бізнесу, так і сучасні концепції вітчизняних і зарубіжних вчених, фахівців-практиків і дає можливість ознайомитися з новітніми теоріями та практикою туристичної діяльності, методами забезпечення її стабільного функціонування і розвитку. Це перший в Україні підручник із навчальної дисципліни "Маркетинг туризму", що відповідає сучасним стандартам освіти і вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Крім теоретичного матеріалу в підручнику наводяться навчальна програма, тести для перевірки та оцінки здобутих знань студентів і список рекомендованої літератури.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також фахівцям-практикам, що працюють у галузі туризму.Затверджено МОН України].

28.


Прочан, А. Особливості маркетингу туристичних підприємств як складова сфери послуг в умовах трансформаційних перетворень [Текст] / А. Прочан // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 152-155.

29.


Пухальський, В.В. Напрями удосконалення ринкового регулювання та активізації розвитку туризму в Україні [Текст] / В. В. Пухальський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 89-92. – [Запропоновано напрями удосконалення ринкового регулювання та активізації розвитку туризму в Україні, розкрито складові та важелі впливу.
Directions of improvement of the market adjusting and activation of development of tourism are offered in Ukraine, constituents and levers of influence are exposed.
Ключові слова: туризм, розвиток, регулювання, активізація.
].

30.


Радосавлєвич, Г. Застосування моделей маркетингу відносин у туризмі [Текст] / Г. Радосавлєвич, К. Борисавлєвич // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 143-152.

31.


Розвиток ринку туристичних послуг: інноваційний вимір [Текст] / С. В. Захарін, Д. Г. Кучеренко, М. Г. Сульженко, В. Г. Науменко // Проблеми науки. – 2013. – №5. – С. 13-19.

32.


Сагайдак, М.П. Бренд контактного персоналу у забезпеченні внутрішнього маркетингу туристичної фірми [Текст] / М. П. Сагайдак // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №11. – С. 85-89.

33.


Сахаров, В.Э. Особливості маркетингових комунікацій туристичних підприємств [Текст] / В. Э. Сахаров, Н. І. Ведмідь // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №8. – С.136-144.

34.


Софієнко, А.В. Визначення специфічних ознак становлення та розвитку конкурентного середовища ринку туристичних послуг [Текст] / А. В. Софієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 196-199.

35.


Хсу, Ю. (Хсу, Ю-Л.) Ефективність вебсайтів групової закупівлі у туристичному маркетингу: на прикладі Groupon.com [Текст] / Ю. Хсу, К. -. Чен, Ю. Тінг // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №7. – С. 519-527.

36.


Чаплінський, Ю.Б. Особливості управління маркетингом туристичного підприємства [Текст] / Ю. Б. Чаплінський // Держава та регіони. – 2006. – №4. – С. 391-393.

37.


Чорій, М.В. Роль Інтернет-маркетингу при виборі туристської дестинації [Текст] / М. В. Чорій, Т. І. Ільтьо // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №12. – С. 300-307.

38.


Шамян, Л.С. Маркетингові особливості туристичного продукту [Текст] / Л. С. Шамян // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №2. – С. 59-61.

39.


Шамян, Л.С. Побудова ефективної маркетингової інформаційної системи туристичного підприємства [Текст] / Л. С. Шамян // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №4. – С. 79-82.

40.
338.48
М50
Шіє, Ч.-. (Шіє, Ч.-Ж.) Вплив туристичної мотивації на туристичні знання [Текст] / Ч. -. Шіє // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 443-451.

41.


Шульгина, Л.М. Маркетингова теорія продажу туристичного продукту [Текст] / Л. М. Шульгина // Проблеми науки. – 2005. – №4. – С. 33-39.

42.


Шульгіна, Л. Мегачинники маркетингу туристичних підприємств України [Текст] / Л. Шульгіна // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2005. – №1. – С. 23-32.

43.


Шульгіна, Л.М. Інноваційні технології вибору концепції маркетингу туристичного підприємства [Текст] / Л. М. Шульгіна // Проблеми науки. – 2005. – №10. – С. 24-30.

44.


Шульгіна, Л.М. Маркетингові дослідження суміжників туристичних підприємств України [Текст] / Л. М. Шульгіна, Є. Є. Гаєвська // Маркетинг в Україні. – 2004. – №5. – С. 25-33.

45.


Ярмолка, В.М. Вплив мотиваційного аспекту на управління якістю послуг туристичних фірм [Текст] / В. М. Ярмолка // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 173-179.

46.


Ярмолка, В.М. Організаційні структури управління маркетингом на посередницьких підприємствах туристичної індустрії [Текст] / В. М. Ярмолка // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №8. – С. 157-161.