Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Надайте мені,будь-ласка інформація для виконання курсової роботи з макроекономіки на тему:Державне антициклічне регулювання.Дякую

1.


Башко, В. Антициклічна фіскальна політика у країнах із сировиннозалежною економікою [Текст] / В. Башко // Економіка і прогнозування. – 2012. – №2. – С. 47-59.

2.
005
Б74
Богомолов, В.А. Антикризисное регулирование экономики. Теория и практика [Текст] : учеб. пособие / В. А. Богомолов, А. В. Богомолова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 271с.

3.
65
І-23
Іванюта, С.М. Антикризове управління [Текст] : навч. посіб. / С. М. Іванюта. – К. : ЦНЛ, 2007. – 288с. – [Рекомендовано МОН України].

4.


Костяна, О.В. Посилення недискреційної складової державного антициклічного регулювання в Україні [Текст] / О. В. Костяна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 264-270.

5.


Лелюк, Ю. Державна антициклічна політика як інститут зниження рівня невизначеності в складних економічних системах [Текст] / Ю. Лелюк // Економіка та держава. – 2012. – №4. – С. 51-53.

6.


Лелюк, Ю.М. Використання компаративістського підходу при формуванні сучасної державної антициклічної політики [Текст] / Ю. М. Лелюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.3. – С. 22-25.

7.


Лелюк, Ю.М. Зміни в механізмі циклоутворення та в антициклічній політиці в контексті поєднання різних рівнів аналізу [Текст] / Ю. М. Лелюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 210-215. – [В статті обґрунтовується необхідність аналізу сучасних змін в процесах циклоутворення з позицій розгляду національної економіки як складової частини систем іншого порядку та іншої ієрархічної структури, зокрема – системи міжнародної економіки та екологосоціогосподарської системи. Доведено, що фактори циклоутворення при зміні рівня аналізу змінюють власні сутнісні характеристики і з факторів зовнішніх стають внутрішніми.
Проаналізовано основні напрямки відповідної зміни спрямованості антициклічного регулювання. За допомогою гіпотези екологічної кривої Кузнеця проілюстровано рух економіки в межах «кризової циклічності». Обґрунтовано необхідність використання теорій розвитку замість теорій економічного зростання як теоретикометодологічної основи сучасної антициклічної політики.
Ключові слова: механізм циклоутворення; внутрішні та зовнішні фактори економічного циклу; антициклічна політика; гіпотеза екологічної кривої Кузнеця; екологосоціогосподарська система; теорії розвитку.


8.


Лелюк, Ю.М. Вплив споживчого банківського кредитування на сучасний механізм циклоутворення та антициклічне регулювання [Текст] / Ю. М. Лелюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 70-73. – [В статті з позицій посткейнсіанства аналізується роль споживчого кредиту в механізмі утворення циклу. Обґрунтовується необхідність спрямування антициклічного регулювання на оптимізацію структури фінансових потоків.

9.


Масуд, О. Фіскальне стимулювання та антициклічна монетарна політика: коментарі щодо чинної світової депресії [Текст] / О. Масуд, Б. Актан // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №4. – С. 244-261.

10.
330.8
М86
Мочерний, С.В. Історія економічних вчень. (Сучасна економічна думка) [Текст] : навч. посіб. / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко. – Львів : Новий світ-2000, 2008. – 480с. –1.http://pidruchniki.com/ekonomika/antitsiklichne_regulyuvannya_ekonomiki#911
2.http://www.megos.org.ua/makroekonomika.5.3.html
3.http://library.if.ua/book/41/2820.html
4.http://www.academia.edu/3698127/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_2009_
5.http://uchebnikionline.com/ekonomika/ekonomichna_teoriya_-_mocherniy_sv/antitsiklichne_regulyuvannya_ekonomiki.htm
Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Антикризове регулювання”