Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Стратегічний маркетинг персоналу.
1.


Бобало, О. Шляхи мотивування персоналу служби маркетингу вищих навчальних закладів [Текст] / О. Бобало // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №8(735). – С. 16-25.

2.
331.108
У67
Управління людськими ресурсами: філософські засади [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Воронкова, А. Г. Беліченко, О. М. Попов, Н. О. Рєзанова під ред. В.Г. Воронкової. – К. : Професіонал, 2006. – 576с.

3.
331.108
Г12
Гавкалова, Н.Л. Менеджмент персонала [Текст] : учеб. пособие / Н. Л. Гавкалова, Н. С. Маркова. – Х. : Инжек, 2009. – 296с

4.


Головкіна, Н. Персоналізація маркетингових комунікацій: новий стратегічний простір [Текст] / Н. Головкіна // Маркетинг в Україні. – 2008. – №2. – С. 27-33.

5.


Гринчук, С.А. Обоснование метода проведения маркетинга персонала [Текст] / С. А. Гринчук, Е. В. Емец // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.2. – С. 227-229. – [У статті показана ефективність використання маркетингу персоналу на підприємствах, охарактеризовані основні складові системи маркетингу і запропонований метод проведення маркетингу
персоналу, що дозволяє об’єктивно оцінити кадри організації.].

6.


Калиниченко, М.П. Теория и методология управления маркетингом рабочей силы [Текст] / М. П. Калиниченко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.2. – С. 134-138. – [Стаття присвячена проблемі формування маркетингового підходу до управління соціально-трудовими відносинами в сфері зайнятості на державному та регіональному рівнях. Окремо розглядається зміст функцій при формуванні механізму управління маркетингом робочої сили на підприємстві. Запропоновано систему методів управління маркетингом робочої сили.].

7.


Кобяк, О.В. Маркетинг персоналу як вид інформаційного забезпечення ринку праці молодих фахівців [Текст] / О. В. Кобяк // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №10. – С. 77-82.

8.


Кропивка, Ю.Г. Концептуальні підходи до визначення поняття "маркетинг персоналу" [Текст] / Ю. Г. Кропивка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №1. – С. 150-153.

9.


Мартыненко, О. Маркетинг персонала: теоретический и методический аспекты [Текст] / О. Мартыненко // Управление персоналом. – 2007. – №8. – С. 88-90.

10.


Маршавін, Ю.М. Маркетинг робочої сили як чинник продуктивної зайнятості населення [Текст] / Ю. М. Маршавін // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №21. – С. 28-32.

11.


Окландер, М. Стратегічні маркетингові дослідження перспектив впливу наукових досліджень на інноваційний розвиток національної економіки [Текст] / М. Окландер // Маркетинг в Україні. – 2009. – №3. – С. 14-20.

12.


Пащук, Л. Визначення потреби підприємства в персоналі на основі плану маркетингу [Текст] / Л. Пащук // Економіка та держава. – 2011. – №8. – С. 37-39.

13.


Пащук, Л.В. Застосування маркетингу в розробці стратегії управління персоналом [Текст] / Л. В. Пащук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 21-25. – [Розглянуто можливості використання маркетингу в процесі розробки стратегії управління персоналом на підприємстві, запропоновано методику розробки стратегії управління персоналом із використанням маркетингового
інструментарію на основі проведення аналізу середовища та діяльності підприємства.].

14.
331.108
П52
Полонская, Л.А. Управление персоналом [Текст] : конспект лекций / Л. А. Полонская. – Донецк : ДИТБ, 2001. – 173с.

15.


Савенкова, Т. Маркетинг персонала в инновационно-инвестиционной среде [Текст] / Т. Савенкова // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – №11. – С. 108-116.

16.
331.108
С13
Савченко, В.А. Управління розвитком персоналу [Текст] : навч. посіб. / В. А. Савченко. – К. : КНЕУ, 2002. – 351с.

17.


Сагайдак, М.П. Внутрішній маркетинг і маркетинг персоналу: порівняльний аналіз [Текст] / М. П. Сагайдак // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №7. – С. 110-117.

18.


Сагайдак, М.П. Рекрутмент у забезпеченні внутрішнього маркетингу [Текст] / М. П. Сагайдак // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №9. – С. 119-124.

19.


Хлюст, Л. Роль маркетинга персонала в системе управления на рынке труда [Текст] / Л. Хлюст // Держава та регіони. – 2013. – №1. – С. 221-223.

20.

http://biglibrary.ru/category38/book117/part52/Стратегический маркетинг персонала

21.

http://poisk-znakomstva.ru/book/146/9711.htmlСтратегічний маркетинг персоналу

22.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Маркетинг персоналу.....”
23.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету