Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему "Методи аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища фірми".

1.
338.5
Г37
Алексеева, М.М. Планирование деятельности фирмы [Текст] : учеб.-метод. пособие / М. М. Алексеева. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 248с.

2.
334.75
К89
Андрійчук, Р. Корпоративне управління в контексті розвитку теорій фірми і методологічних підходів до його становлення [Текст] / Р. Андрійчук // Економіка АПК. – 2008. – №11. – С. 42-49.

3.
334.75
Б94
Андрощук, Г.А. Прогнозирование инновационной деятельности на основе анализа активности глобальных фирм [Текст] / Г. А. Андрощук // Проблеми науки. – 2006. – №5. – С. 40-48.

4.
334.75
М26
Баран, Р.Я. Моделювання оцінки діяльності інформаційної фірми [Текст] / Р. Я. Баран // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 200-205. – [В даній роботі розроблені методи формування інформаційного середовища у ринкових умовах. Запропоновано інформаційні моделі опису як внутрішнього стану, так і зовнішнього ринкового середовища інформаційної фірми. Оцінювання ефективності діяльності фірми пропонується здійснювати, спираючись на апарат експертних оцінок.].

5.
339.138
З-13
Батура, О.В. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / О. В. Батура, О. Ф. Івашина, Л. Ф. Новікова. – Запоріжжя : ЦНЛ, 2007. – 236с. – [Рекомендовано МОН України].

6.
334.75
А47
Бухалков, М.И. Внутрифирменное планирование [Текст] : учебник / М. И. Бухалков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 400с.

7.
334.75
М74
Вільчинська, С.Б. Значення забезпечення гнучкого внутріфірмового планування діяльності малих підприємств [Текст] / С. Б. Вільчинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 155-157. – [В статті розглянуто питання значення забезпечення гнучкого внутріфірмового планування діяльності малих підприємств, окреслено напрями його забезпечення.
The question of flexible firm-inner planning of little enterprises` activity has been determined in the article; the ways of its providence have been outlined.].

8.
334.75
Г52
Габелая, А. Корекція моделі стійкого зростання фірм [Текст] / А. Габелая // Фінанси України. – 2013. – №8. – С. 122-127.

9.
658.5.012.32
М50
Герасименко, В.В. Ценовая политика фирмы: европейский опыт, российские перспективы, модели и методы, варианты и тесты [Текст] / В. В. Герасименко. – М. : Финстатинформ, 1995. – 192с.

10.


Глазунов, В.Н. Управление доходом фирмы [Текст] : практ. рек. / В. Н. Глазунов. – М. : Экономика, 2003. – 282с.

11.
005
М70
Гнідко, К. Розробка моделі внутрішнього середовища фірми [Текст] / К. Гнідко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №3. – С. 26-31.

12.


Голубєва, Т.С. Комплексний аналіз інноваційної діяльності фірми [Текст] / Т. С. Голубєва // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2005. – №5,Т.2. – С. 53-55.

13.


Гончар, О.І. Внутрішньофірмове планування на виробничому підприємстві [Текст] / О. І. Гончар, І. В. Білик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.3. – С. 39-41.

14.


Заболотнікова, В.С. Реалізація методу нечіткого прогнозування чистого прибутку туристичної фірми [Текст] / В. С. Заболотнікова, А. О. Паламарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.1. – С. 11-16.

15.


Завгородняя, А.В. Маркетинговое планирование. Анализ моделей управления. Конкурентная политика. Контроль над качеством [Текст] / А. В. Завгородняя, Д. О. Ямпольская. – СПб. : Питер, 2002. – 352с. – (Маркетинг для профессионалов).

16.


Зубко, Т.Л. Вибір фірмою стратегії діяльності методом адитивної згортки [Текст] / Т. Л. Зубко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2005. – №5,Т.2. – С. 71-72.

17.


Іванова, В.В. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. В. Іванова. – К. : ЦНЛ, 2006. – 472с. – [Рекомендовано МОН України].

18.


Іванова, Н.Ю. Економічна теорія управління фірмою [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Іванова. – К. : ЦУЛ, 2010. – 266с. – [Перший вітчизняний навчальний посібник з нової дисципліни, але яка вже вивчається в українських університетах. В ньому розглянуто засоби практичного використання економічної теорії для вирішення реальних проблем і прийняття ефективних управлінських рішень.
Питання, що розглядаються, дозволяють глибоко зрозуміти основні фактори, які визначають стан і розвиток сучасного бізнесу, а також ефективно виливати на них.
Рекомендується студентам витих навчальних закладів, які вивчають економічну теорію, а також слухачам МВЛ.


Рекомендовано МОН України].

19.


Катюха, Н.В. Современные принципы прогнозирования конкурентных позиций предприятий и фирм в Украине на среднесрочную перспективу [Текст] / Н. В. Катюха, В. П. Соловьев // Проблеми науки. – 2006. – №5. – С. 19-27.

20.


Качалов, В. Что такое "мониторинг" и "измерение процесса"? [Текст] / В. Качалов // Контроль. – 2011. – №1-2. – С. 59-80.

21.
334.75
П19
Коваленко, Л.О. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – 3-тє вид., випр. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 483с. – (Вища освіта ХХI століття). – [У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи фінансового менеджменту підприємств, розкриваються його сутність, економічна природа та механізм реалізації. Значна увага приділяється змісту основних фінансових політик, фінансовим методам і важелям, сучасному інформаційному забезпеченню управлінських фінансових рішень. На конкретних прикладах розглядаються стратегія і тактика управління окремими аспектами фінансової діяльності підприємства. За змістом посібник відповідає програмі з дисципліни "Фінансовий менеджмент".
Для студентів економічних вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів. Книга буде корисною також бізнесменам, фінансовим директорам, працівникам фінансово-економічних служб та менеджерам підприємств.


Рекомендовано МОН України].

22.
658
І-20
Кондратьєва, Т. Гнучкість поведінки фірми в умовах нестабільного економічного середовища [Текст] / Т. Кондратьєва // Економіка та держава. – 2009. – №9. – С. 49-51.

23.
330.101.542
Я85
Коп, Н. Економічні методи управління фірмою та їх ефективність [Текст] / Н. Коп, С. Тараненко // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 116-118.

24.


Кузин, Б. Методы и модели управления фирмой [Текст] : учеб. пособие / Б. Кузин, В. Юрьев, Г. Шахдинаров. – СПб. : Питер, 2001. – 432с : ил. – (Учебник для вузов).

25.
330.101.542
Я85
Кумідзе, Г. Стратегічний аналіз як передумова диверсифікації фірми [Текст] / Г. Кумідзе // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №3. – С. 87-90.

26.
330.101.541
Б28
Малій, О.В. Компаративний аналіз стратегічного ціноутворення домінуючих фірм [Текст] / О. В. Малій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.3. – С. 120-126.

27.


Маркетинговый анализ в деятельности фирмы [Текст]. – М. : Ось-89, 1997. – 80с.

28.


Менеджмент організацій [Текст] : підручник / Л. І. Федулова, І. В. Сокирник, В. В. Стадник [та ін.] за ред. Л.І. Федулової. – К. : Либідь, 2003. – 448с.

29.


Мицкевич, А. Структура сбалансированной системы показателей фирмы [Текст] / А. Мицкевич // Экономические стратегии. – 2004. – №5-6. – С.132-137.

30.


Міщенко, А.П. Стратегічне управління [Текст] : навч. посіб. / А. П. Міщенко. – К. : ЦНЛ, 2004. – 336с. – [Навчальний посібник присвячено стратегічному управлінню - одному з найважливіших напрямків сучасного менеджменту. У ньому комплексно, на основі досягнень передової управлінської думки, розглянуто: еволюцію систем управління й особливості стратегічного управління, стратегічний аналіз, прогнозування і моніторинг бізнес-середовища діяльності фірми, послідовність формування міні-стратегії фірми (бачення, місія, стратегічні цілі), планування стратегічної поведінки фірми. Особливу увагу приділено методичним прийомам, моделям і методам, що використовуються на різних етапах розробки і реалізації стратегії.
Посібник створено відповідно до програми підготовки фахівців з економічних спеціальностей, він може бути корисний також керівникам, підприємцям і менеджерам, які цікавляться проблемами майбутнього розвитку своїх організацій.].

31.


Моделирование производственно-инвестиционной деятельности фирмы [Текст] /  под ред. Г.В. Виноградова. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 319с.

32.


Норкіна, О.М. Сучасні методичні підходи до формування системи внутріфірмового планування [Текст] / О. М. Норкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 41-45. – [У статті визначено та проаналізовано основні проблеми внутріфірмового планування, які постають перед українськими підприємствами на сучасному етапі розвитку економічних відносин. Розглядається ієрархічна структура
системи внутріфірмового планування: стратегічний, тактичний та оперативний рівні. Надано універсальні характеристики ієрархічних систем у сфері планування та механізм узгодження планів всіх рівнів.
The article outlines and analyzes the main problems of the intracompany planning faced by Ukrainian enterprises at the present stage of development of economic relations. The article deals with the hierarchical structure of intracompany planning: strategic, tactical and operational level. Universal characteristics of hierarchical systems in the planning and coordination mechanism for planning at all levels are presented in the article .
Ключові слова: планування, стратегія, тактика, ієрархічні системи.].

33.
336
К56
Олейник, Ю.Т. Анализ устойчивости рыночного положения фирмы методами теории катастроф [Текст] / Ю. Т. Олейник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №4.Ч.2,Т.1. – С. 197-202. – [Для прогнозування і запобігання негативних наслідків (ризиків) виведення на ринок товарних нововведень актуальна проблема моделювання рівноважних станів ринкової позиції фірми і дослідження їхньої стійкості у фазовому просторі стратегій. Стаття присвячена аналізу методами теорії катастроф стійкості ринкового положення фірми при реалізації інноваційних стратегій на товарному ринку.].

34.
330
О-75
Основи економічної теорії [Текст] : підручник /  за заг. ред. О.О. Мамалуя. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 480с. – [У підручнику викладено найбільш вагомі системні положення та закономірності, які відображають досягнення сучасної економічної науки та результати практики господарювання. Особливу увагу приділено розкриттю взаємозв`язків економічної теорії і права, економіки і політики, що знайшло відображення у структурі праці та її змісті. Поданий матеріал адаптовано до нових навчальних програм юридичних та економічних вузів.
Для студентів юридичних спеціальностей, аспірантів та тих, хто гостро відчуває дефіцит економічних знань і самостійно вивчає економічну теорію.


Рекомендовано МОН України].

35.


Павлова, Н. Анализ конкурентоспособности фирмы [Текст] / Н. Павлова // Менеджмент и менеджер. – 2008. – №7-8. – С. 28-37.

36.


Паздрій, В.Я. Невизначеність зовнішнього середовища: сутність та оцінювання [Текст] / В. Я. Паздрій // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С. 273-279. – [Економічна інформація].

37.


Пасічник, В.Г. Конкурентоспроможність фірми [Текст] / В. Г. Пасічник, О. В. Акіліна. – К. : ЦНЛ, 2005. – 112с.

38.
334.7
І-20
Рудюк, Н. Організаційні відносини і розвиток бізнес-системи: погляд через призму теорії фірми [Текст] / Н. Рудюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 87-90. – [Запропоновано методологічний підхід теорії фірми до визначення сутності бізнес-системи і показано визначальну роль організаційних відносин у забезпеченні її здатності до розвитку. Підкреслено, що організаційне перепроектування, яке супроводжує перехід на вищу стадію життєвого циклу, має здійснюватися на основі балансу інтересів всіх учасників бізнес-системи.
].

39.


Рясних, Є.Г. Використання інструментів операційного аналізу в системі управління фінансами фірми [Текст] / Є. Г. Рясних, Н. І. Гавловська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №6,Т.2. – С. 24-29. – [У статті розглядається сутність операційного аналізу. Наводяться розрахунки основних інструментів операційного аналізу: маржинального прибутку, сили впливу операційного важеля, точки беззбитковості, беззбиткового обороту, коефіцієнту беззбитковості, запасу надійності, прибутку. Наводяться розрахунки розподілу умовно-постійних витрат пропорційно різним базам розподілу. Проводиться аналіз такого показника як коефіцієнт беззбитковості та наводяться формули розрахунку основних показників операційного аналізу з їх використанням.].

40.


Семенченко, Н. Динаміка виробничої діяльності фірми: математична модель [Текст] / Н. Семенченко // Економіка та держава. – 2008. – №11. – С. 30-31.

41.
65.012
С41
Сич, Є.М. Стратегічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Є. М. Сич, О. В. Пилипенко, М. С. Стасишен. – К. : Каравела, 2010. – 304с. – [Навчально-методичний посібник містить навчальну програму дисципліни "Стратегічний аналіз" з розподілом тем на модулі, конспект лекцій, практичні завдання для самостійного виконання, контрольну роботу для студентів заочної форми навчання, теми рефератів, теоретичні питання для підсумкового контролю знань, приклад завдання для модульного контролю знань, список рекомендованих інформаційних джерел та словник основних термінів дисципліни.
Навчально-методичний посібник призначений для вивчення дисципліни "Стратегічний аналіз" студентами магістратури спеціальності 8.050106 "Облік і аудит" денної і заочної форм навчання.

Рекомендовано МОН України].

42.


Титов, В. О построении согласованной системы показателей внутрифирменного управления [Текст] / В. Титов // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – №6. – С. 106-111.

43.


Томашевская, М.В. Совершенствование внутрифирменного планирования на предприятиях [Текст] / М. В. Томашевская, Г. И. Архипов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 79-82.

44.


Тучак, О. Кредитна політика підприємства [Текст] / О. Тучак // Баланс. – 2009. – №72. – С. 24-26.

45.


Урал, Т. Системний підхід до аналізу впливу екологічних маркетингових рішень на результати діяльності фірми [Текст] / Т. Урал // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №12. – С. 506-516.

46.
338(477)
П78
Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Лепейко, О. М. Миронова, К. В. Кривобок, К. Р. Немашкало. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 292с. – [Присвячено питанням вивчення основ теорії управління фінансами Детально розглянуто теорію вартості грошей у часі та просторі, основи управління прибутком, капіталом, інвестиційною діяльністю, організації внутрішньофірмового фінансового планування й антикризового управління. До кожної теми наведено питання для самоконтролю, тестові та практичні вправи
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для керівників, спеціалістів різних галузей, підприємців та бізнесменів].

47.


Хо, Ч.-. (Хо, Ч.-М.) Переоцінка залежності між інтернаціоналізацією фірми та показниками її ефективності [Текст] / Ч. -. Хо, Л. -. Чуань, Ч. -. Чен // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №11. – С. 450-462.

48.


Хорошилова, О. Анализ и тенденции развития моделей внутрифирменного планирования [Текст] / О. Хорошилова // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – №10. – С. 70-78.

49.


Чень, Ч.-. (Чень, Ч.-Ю.) Взаємодія антикризової стратегії та внутрішньофірмової специфіки в процесі виходу з кризи [Текст] : [досліджено взаємовплив антикризової стратегії та внутрішньофірмової специфіки окремого підприємства у процесі його виводу з кризового стану] / Ч. -. Чень, Х. -. Хуанг, Ш. -. Вей // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №3. – С. 230-237.

50.


Яременко, О.Ф. Середовище підприємства як чинник небезпеки діяльності суб`єкта господарювання [Текст] / О. Ф. Яременко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.2. – С. 144-150. – [Розглядаються питання впливу зовнішнього і внутрішнього середовищ на економічний стан підприємства, запропоновано структурну модель впливу середовища на економічну безпеку підприємства, на підставі системного підходу обґрунтовано склад функціональних складових економічної безпеки підприємства.].

51.


Ястремський, О. Основи мікроекономіки [Звукозапис] : модельно-комп`ютерний додаток / О. Ястремський, О. Гриценко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання-Прес. – [Затверджено МОН України].

52.
336
Ф59
Ястремський, О. Основи мікроекономіки [Текст] : підручник / О. Ястремський, О. Гриценко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання-Прес, 2007. – 579с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [До книги додається CD-R]. – [Затверджено МОН України].