Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Взаємодія мистецтва і техніки в сучасній культурі"
>>> Дякую!

1.
316.7
В24
Аронов, В.Р. Дизайн и искусство. (Актуальные проблемы технической эстетики) [Текст] / В. Р. Аронов. – М. : Знание, 1984. – 64с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Эстетика" ; № 2).

2.
316.7
Р62
Барабаш, О.В. Теорія і практика впливу культурних чинників на економічну діяльність [Текст] / О. В. Барабаш // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №12. – С. 113-121.

3.
316.7
Р64
Введение в культурологию [Текст] : учеб. пособ. для вузов /  отв. ред. Е.В.Попов. – М. : ВЛАДОС, 1995. – 336с.

4.
316.7
М21
Воронов, Н. Эстетика техники (Очерки истории и теории) [Текст] / Н. Воронов, Я. Шестопал. – М. : Сов. Россия, 1972. – 176с.

5.
316.7
Ш47
Галеев, Б.М. Человек, искусство, техника (Проблемы синестезии в искусстве) [Текст] / Б. М. Галеев. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1987. – 262с.

6.
658.512.2
С61
Геслер, В.М. Основы технической эстетики и эргономики [Текст] : учеб. пособие / В. М. Геслер. – Калинин : Калининский гос. ун-т, 1974. – 263с.

7.
658.512.2
М61
Гусельцева, М.С. Культурология - наука о культуре или методология междисциплинарных исследований [Текст] / М. С. Гусельцева // Вопросы психологии. – 2008. – №3. – С. 161-164.

8.
658.512.2
А84
Дедюлина, М.А. Конспект лекций по культурологии [Електронний ресурс] : учеб. пособие / М. А. Дедюлина, Е. В. Папченко, Е. А. Помигуева. – Таганрог : Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

9.


Дедюлина, М.А.П.Е.В. (Дедюлина, М.А.. Папченко Е.В.) Основы культурологических знаний [Електронний ресурс] : учеб. пособие / М. А. Дедюлина. – Таганрог : Изд-во ТТИ ЮФУ, 2008. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

10.
316.7
К90
Дружинин, В.И. Культурология [Електронний ресурс] : учеб. пособие / В. И. Дружинин. – Тула : Гриф и К, 2004. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

11.
316.7
К90
Еникеева, Д.М. Конспект лекций по культурологии [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Д. М. Еникеева. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

12.
316.7
М33
Ильина, Е.А. Культурология [Електронний ресурс] : конспект лекций / Е. А. Ильина, М. Е. Буров. – М. : МИЭМП, 2005. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

13.
316.7
Ю71
Кравець, М.С. Культурологія [Текст] : підручник / М. С. Кравець. – Львів : Новий світ-2000, 2006. – 320с. – [У підручнику систематизовані і викладені основні теоретичні засади навчальної дисципліни "Культурологія". Панорамне висвітлення культурологічної проблематики базується на питаннях курсів "Українська та зарубіжна культура", "Культурологія", що вивчаються у вузах України У запропонованому підручнику застосований диференційований поділ матеріалу за рівнем базисних знань студентської аудиторії. Враховано прагнення студентської молоді до самостійного пошуку відповідей на складні питання розвитку культури у XXI ст.
У відповідності з вимогами сучасних освітніх стандартів, входження України до єдиного європейського освітнього простору (Болонська декларація) в підручнику подана авторська концепція сучасного змісту дисципліни, як необхідної складової загальної гуманітарної підготовки випускника вищої школи.
Враховуючи теоретичні засади підручника, популярний виклад матеріалу та подані енциклопедичні знання, це видання підручника, як і попереднє посібника "Культурологія", рекомендується не лише студентам, але і тим, хто не байдужий до сучасних проблем у розвитку культури

Затверджено МОН України].

14.


Кравець, М.С. Культурологія [Текст] : підручник / М. С. Кравець. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 320с. – (Вища освіта в Україні). – [У підручнику систематизовані і викладені основні теоретичні засади навчальної дисципліни "Культурологія" Панорамне висвітлення культурологічної проблематики базується на питаннях курсів "Українська та зарубіжна культура", ``Культурологія", що вивчаються у вузах України. У запропонованому підручнику застосований диференційований поділ маїеріалу за рівнем базисних знань студентської аудиторії. Враховано прагнення студентської молоді до самостійного пошуку відповідей на складні питання розвитку культури у XXI ст.
У відповідності з вимогами сучасних освітніх стандартів, входження України до єдиного європейського освітнього простору (Болонська декларація) в підручнику подана авторська концепція сучасного змісту дисципліни, як необхідної складової загальної гуманітарної підготовки випускника вищої школи.
Враховуючи теоретичні засади підручника, популярний виклад матеріалу та подані енциклопедичні знання, це видання підручника, як і попереднє посібника "Культурологія", рекомендується не лише студентам, але і тим. хто не байдужий до сучасних проблем у розвитку культури.

Затверджено МОН України].

15.
316.7
К90
Культурология [Електронний ресурс] : учеб. пособие /  под ред. Г.В. Драча. – М. : Альфа-М, 2003. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

16.
62
Т38
Культурология [Електронний ресурс] : учеб. пособие /  под ред. Н.Н. Фоминой. – СПб. : СПбГУ ИТ-МО, 2008. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

17.
658.512.2
Г43
Культурология [Електронний ресурс] : учеб. пособие /  сост.: И.Ю. Куляскина, Е.Ю. Титлина, О.В. Киселева. – Благовещенск : Изд-во АГУ, 2001. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

18.
316.7
К78
Культурологія [Текст] : навч. посіб. / Н. Д. Пальм, Т. Є. Гетало, Д. Ю. Михайличенко, Ю. І. Потоцька. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 284с.

19.


Культурологія: теорія та історія культури [Текст] : навч. посіб. /  за ред. І.І. Тюрменко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦНЛ, 2005. – 368с. – [ Навчальний посібник дає широкі знання про генезис культури, закономірності й тенденції її розвитку, розкриває філософські, соціологічні та історичні аспекти культури. Відповідає діючому модулю навчальної дисципліни "Культурологія", що викладається у вищих навчальних закладах України. До кожної теми підібрано запитанрія для самоконтролю знань, список літератури, ілюстративний матеріал (другий розділ). Є предметний покажчик. Призначений для студентів усіх форм навчання вищих закладів освіти і технікумів, викладачів, учителів середніх навчальних закладів усіх типів, старшокласників та всіх, кого цікавлять актуальні проблеми культурології.
].

20.


Культурологія: теорія та історія культури [Текст] : навч. посіб. / І. І. Тюрменко, С. Б. Буравченкова, П. А. Рудик [та ін.] за ред. І.І. Тюрменко ., О.Д. Горбула. – К. : ЦНЛ, 2004. – 368с. – [ Навчальний посібник дає широкі знання про генезис культури, закономірності и тенденції її розвитку, розкриває філософські, соціологічні та історичні аспекти культури. Відповідає; діючому модулю навчальної дисципліни "Культурологія", що викладається у вищих навчальних закладах України. До кожної теми підібрано запитання для самоконтролю знань, список літератури, ілюстративний матеріал (другий розділ). Є предметний покажчик. Призначений для студентів усіх форм навчання вищих закладів освіти і технікумів, викладачів, учителів середніх навчальних закладів усіх типів, старшокласників та всіх, кого цікавлять актуальні проблеми культурології.
].

21.


Кутузов, А.В. Культурология [Електронний ресурс] : учеб. пособие. Ч.1 / А. В. Кутузов. – СПб. : ГОУ ВПО РПА Минюста России, 2008. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

22.


Малюга, Ю.Я. Культурология [Текст] : учеб. пособие / Ю. Я. Малюга. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 333с. – (Высшее образование).

23.


Маркова, С.В. Культурологія [Текст] : навч.- метод. посіб. / С. В. Маркова, В. О. Парандій. – Хмельницький : ХІ МАУП, 2005. – 144с.

24.


Матвєєва, Л.Л. Культурологія [Текст] : курс лекцій: навч. посіб. / Л. Л. Матвєєва. – К. : Либідь, 2005. – 512c. – [ У навчальному посібнику основні теми курсу культурології зфуповано в чотири блоки: культурологія: зміст та історія становлення; онтологія культури; феномени культури; сучасність і майбутнє культури. Розкривається специфіка культури як людської форми життєдіяльності, висвітлюється історія становлення культурологічної думки, аналізуються основні наукові концепції культурного розвитку. Значна увага приділяється проблематиці сучасної культури, в тому числі художньої.
Для студентів вищих навчальних закладів.


Рекомендовано МОН України].

25.


Матецкая, А.В. Социология культуры [Електронний ресурс] : учеб. пособие / А. В. Матецкая. – Ростов-на-Дону : РГПУ, 2006. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

26.


Минервин, Г.Б. О красоте машин и вещей [Текст] : книга для учащихся старших классов / Г. Б. Минервин, В. М. Мунипов. – М. : Просвещение, 1975. – 151с.

27.


Просандєєва, Л. Перспектива культурного розвитку людства [Текст] / Л. Просандєєва // Вісник книжкової палати. – 2003. – №6. – С.48-49. – [Перспектива політичної, правової, ідеологічної, моральної культури, світоглядної, естетичної, тощо.].

28.


Рождественский, Ю.В. Введение в культуроведение [Текст] / Ю. В. Рождественский. – М. : ЧеРо, 1996. – 288с.

29.


Розин, В.М. Культурология [Текст] : учебник / В. М. Розин. – М. : ФОРУМ--ИНФРА-М, 1999. – 344с.

30.
316.7
М26
Сомов, Ю.С. Композиция в технике [Текст] / Ю. С. Сомов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1987. – 288с.

31.
18
В75
Технології [Текст] : підруч. для 11 кл.; рівень стандарту, академічний рівень / О. М. Коберник, А. І. Терещук, О. Б. Авраменко [та ін.]. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 160с : іл. – [Рекомендовано МОН України].

32.
7
Г15
Шендрик, А.И. Теория культуры [Текст] : учеб. пособие / А. И. Шендрик. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 519с.

33.
316.7
К78
Юрій, М.Ф. Соціологія культури [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2006. – 302с.

34. http://ua-referat.com/Вплив нових технологій на мистецтво
35. http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2014/03/Kultura-i-mistetstvo14.pdf
36. http://works.doklad.ru/view/-ev0-AGxm1Q.html
37. binetti.ru/studia/ryzhov_10.shtml - Ю. РЫЖОВ
РЕЛИГИЯ, НАУКА И ИСКУССТВО В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ
38. http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/430-2012-01-10-10-42-40 - НАУКА И ТЕХНИКА КАК ВАЖНЕЙШИЕ КОМПОНЕНТЫ КУЛЬТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
На жаль, більш конкретної інформації за вашим запитом не знайдено.