Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Підкажіть літературу для курсової роботи на тему «Держава в системі макроекономічного регулювання», приблизно на 40 сторінок, джерела починаючи з 2008 року.
1.


Башук, Г.О. Державна інноватика щодо регулювання економічного комплексу України [Текст] / Г. О. Башук // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – №2. – С. 41-44.

2.


Бондаренко, Н. Макроекономічний аспект визначення ефективності управління державним сектором економіки [Текст] / Н. Бондаренко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №5. – С. 14-18.

3.


Буркальцева, Д.Д. Державні механізми управління макроекономічною безпекою України [Текст] / Д. Д. Буркальцева // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №11. – С. 29-37.

4.


Гавриленко, А.С. Сучасний інструмент державного регулювання національної економіки [Текст] / А. С. Гавриленко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №6. – С. 271-277.

5.


Гашков, С. Використання макроекономічних фінансових показників для контролю ефективності функціонування державного сектору економіки [Текст] / С. Гашков // Економіка та держава. – 2009. – №9. – С. 40-44.

6.


Даниленко, Н.Б. Синхронізація макроекономічної політики держави в умовах глобалізації [Текст] / Н. Б. Даниленко, А. А. Радько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.3. – С. 192-195.

7.


Десятнюк, О. Ризики фіскальної політики як загроза макроекономічній стабільності держави [Текст] / О. Десятнюк // Світ фінансів. – 2012. – №4. – С. 23-32.

8.


Дзеверіна, К.С. Формування інституційного механізму регулювання державної власності в національній економіці України [Текст] / К. С. Дзеверіна // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №9. – С. 49-56.

9.


Ільяшенко, В.А. Податкова політика в системі регулювання соціально-економічного розвитку держави [Текст] / В. А. Ільяшенко // Економіка та держава. – 2013. – №8. – С. 22-24.

10.
338.242.4
К17
Калетнік, Г.М. Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. – К. : Хай-Тек-Прес, 2011. – 428с.

11.
330.101.541
К17
Калініченко, О.В. Макроекономіка [Текст] : практикум; навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : ЦУЛ, 2010. – 656с.

12.


Карп`юк, О. Макроекономічні умови інноваційного розвитку держави [Текст] / О. Карп`юк // Банківська справа. – 2012. – №3. – С. 45-53.

13.


Кір`ян, В. Заробітна плата як об`єкт державної макроекономічної політики [Текст] / В. Кір`ян // Україна: аспекти праці. – 2013. – №1. – С. 16-22.

14.
330.101.541
К49
Кліменко, О.М. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / О. М. Кліменко, О. М. Крюкова, М. С. Бріль. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 136с. – [Розглянуто економічні процеси, що відбуваються на рівні народного господарства Наведено теоретичний матеріал контрольні запитання, ситуаційні завдання та графічні вправи, тести, задачі та приклади їх вирішення.
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей
].

15.


Кричевська, Т. Глобалізація й еволюція макроекономічної складової державі [Текст] / Т. Кричевська // Економічна теорія. – 2010. – №3. – С. 80-88.

16.
336
С91
Кузь, Н.Ю. Бюджет, його суть та роль в системі державного регулювання економікою [Текст] / Н. Ю. Кузь, Г. І. Гавриш // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 90-92.

17.
330.101.541
К90
Кулішов, В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кулішов. – 2-ге вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 256с. – (Вища освіта в Україні). 

18.


Кульчицький, М.І. Інструменти реалізації валютно-курсової політики держави в умовах макроекономічного середовища [Текст] / М. І. Кульчицький, Н. В. Жмурко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 203-207.

19.


Лисенкова, Н.В. Державне регулювання міжрегіональної економічної диференціації [Текст] / Н. В. Лисенкова // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №23. – С. 114-117.

20.


Лондар, С. Макроекономічні фактори впливу на економіку та фінансування дефіциту Держбюджету України в 2010 році [Текст] / С. Лондар // Казна України. – 2010. – №2. – С. 12-15.

21.


Макар, О.П. Макроекономічний аналіз впливу державних запозичень на економічне зростання [Текст] / О. П. Макар // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №22. – С. 94-97.

22.


Пальчук, О.І. Глобальна економічна криза. Уроки для державного регулювання [Текст] / О. І. Пальчук // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №3. – С. 175-182.

23.


Панасюк, Б. Макроекономіка держави в епоху глобалізаційних криз [Текст] / Б. Панасюк // Економіка АПК. – 2011. – №12. – С. 9-15.

24.


Сунцова, О.О. Оптимізація бюджетної складової макроекономічного механізму державного і регіонального розвитку [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №12. – С. 45-52.

25.
330.101.541
Х21
Харкянен, Л.В. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Харкянен. – 3-є вид., доп. – К. : Каравела, 2011. – 248с. 

26.

http://pidruchniki.com/1985051238706/ekonomika/makroekonomichne_planuvannya_sistemi_derzhavnogo_regulyuvannya_ekonomiki Державне регулювання економіки
27.

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/205/7.pdf Держава в системі макроекономічного регулювання.

28.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “макроекономічна модель економіки України.....”