Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Облік та аналіз резервів банку у грошовій та негрошовій формах". Дякую.

1.
336.7
С91
Сучасна банківська установа: організація управління та фінансів [Текст] : монографія /  за ред. О.А. Кириченко, І.М. Грищенко, М.П. Денисенко. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 547с. – [Існує електронна копія]. 

2.
658
Ф59
Фінансова безпека підприємств і банківських установ [Електронний ресурс] : монографія /  за заг. ред. д-ра екон. наук проф. А.О.Єпіфанова. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. – 295с.

3.
336.7
Ф59
Фінансовий механізм управління ліквідністю банку [Текст] : монографія. – Суми : Університетська книга, 2011. – 136с. 

4.
336.7
А28
Адамик, Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Б. П. Адамик. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Кондор, 2011. – 416с.
5.


Белімова, І. Право банків на валові витрати при формуванні резервів за позабалансовими рахунками [Текст] / І. Белімова // Податки та бухгалтерський облік. – 2006. – №95. – С. 24-26.

6.


Бурдюгов, А. Порядок розрахунку коефіцієнта ризику та норми резервування банку при кредитуванні інвестиційних проектів [Текст] / А. Бурдюгов // Вісник Національного банку України. – 2005. – №1. – С. 4-7.

7.


Варода, Л. Резервний капітал: роль та значення у формуванні власного капіталу банківської установи [Текст] / Л. Варода // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – №4. – С. 20-25.

8.


Вожжов, С. Оптимізація резерву ліквідності банку як фактор економічної доцільності її регулювання [Текст] / С. Вожжов, В. Хохлов // Світ фінансів. – 2010. – №3. – С. 14-17.

9.


Головко, С.І. Оцінка вкладень банку та формування спеціального резерву на покриття можливих втрат від активів у вигляді цінних паперів [Текст] / С. І. Головко // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №4. – С. 48-52.

10.


Дорош, М.О. Питання формування резервної системи комерційних банків [Текст] / М. О. Дорош // Фінанси України. – 2000. – С.131-137.

11.


Дубінін, О. Особливості формування страхового резерву банківськими установами та його вплив на фінансовий результат [Текст] / О. Дубінін // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2013. – №46. – С. 39-36.

12.


Жигайло, Г. Види, сутність і місце резервів у фінансовій звітності банків [Текст] / Г. Жигайло // Вісник Національного банку України. – 2009. – №10. – С. 42-46.

13.


Кіндрацька, Л. Формування і використання резервів під кредитні ризики та методика обліку цих операцій у комерційних банках країни [Текст] / Л. Кіндрацька // Банківська справа. – 2000. – С. 33-35.

14.
336.7
Ц38
Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, О. О. Папаіка, С. Г. Арбузов, О. Р. Циганов за ред. Т.Д. Косової, О.О. Папаіки. – К. : ЦУЛ, 2011. – 320с. 

15.


Косова, Т.Д. Формування резервів за кредитними операціями українських банків: відповідність світовій практиці [Текст] / Т. Д. Косова, Є. М. Поздняков // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №5. – С. 401-408.

16.


Костючок, О. Деякі аспекти формування страхових резервів у комерційних банках [Текст] / О. Костючок // Вісник Національного банку України. – 2001. – №3. – С. 29-30.

17.


18.


Лупін, О. Ефективність управління золотовалютними резервами Національного банку України [Текст] / О. Лупін // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2001. – №5. – С. 10-22.

19.
336.7
Л85
Лупін, О.Б. Управління золотовалютними резервами національного банку України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / О. Б. Лупін. – Ірпінь : Академія держ. податкової служби України, 2002. – 20с.

20.
336.7
Л93
Любунь, О.С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. С. Любунь, В. С. Любунь, І. В. Іванець за ред. О.С. Любуня. – К. : ЦНЛ, 2004. – 351с. 

21.


Мельникова, О. Відображення резервів за кредитними операціями банків у звітності за національними та міжнародними стандартами [Текст] / О. Мельникова // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – №9. – С. 23-27.

22.


Микова, М. Удосконалення механізму формування резервів на покриття можливих збитків від кредитних операцій банківських установ України [Текст] / М. Микова // Банківська справа. – 2011. – №3. – С. 80-86.

23.


Троян, Н.В. Вплив формування резервів за кредитними операціями на фінансові результати діяльності банку [Текст] / Н. В. Троян // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 212-216. 

24.


Федоткіна, О. Роль золота у формуванні золотовалютних резервів центральних банків [Текст] / О. Федоткіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №23(606). – С. 425-429.

25.


Хімчук, Г.О. Формування резервів за кредитними операціями як реалізація процесів саморегулювання діяльності банку [Текст] / Г. О. Хімчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 114-118.  криза.].