Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Допоможіть,будь ласка, з літературою на тему `Особливості формування моделі ринку праці в Україні`.Дякую!
1.


Ринок праці: стан і тенденції [Текст] // Соціальний захист. – 2012. – №1. – С. 16-20.

2.


Андрусенко, Н. Закон "Про зайнятість населення" - важливий крок до сучасного ринку праці [Текст] / Н. Андрусенко // Праця і зарплата. – 2013. – 9 січ. (№1). – С. 2.

3.


Анішина, Н. Формування попиту на робочу силу в регіонах України в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки [Текст] / Н. Анішина, Л. Колєшня // Україна: аспекти праці. – 2012. – №2. – С. 3-7.

4.


Атаманюк, Р.Ф. Формування інноваційної моделі національного ринку праці в умовах інтеграції в міжнародний економічний простір [Текст] / Р. Ф. Атаманюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т4. – С. 191-195. –

5.


Баланда, А.Л. Концепції державного регулювання ринку праці в ринковій економіці: обмеження та перспектив розвитку в Україні [Текст] / А. Л. Баланда // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №3,Т.1. – С. 62-65. 

6.


Батченко, Л.В. Ринок праці в Україні: стан і перспективи розвитку [Текст] / Л. В. Батченко, М. М. Дєліні // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 157-163.

7.


Безтелесна, Л.І. Макроекономічні закономірності функціонування національного ринку праці [Текст] / Л. І. Безтелесна, Г. М. Юрчик // Статистика України. – 2012. – №1. – С. 22-27.

8.
338(477)
П78
Бобко, П. Функціонквання вітчизняного ринку праці в сучасних умовах господарювання [Текст] / П. Бобко, О. Гарват // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 136-141.

9.


Ведерніков, М.Д. Ринок праці України: особливості формування, тенденції розвитку та напрямки [Текст] / М. Д. Ведерніков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т4. – С. 195-197. 


10.


Ведерніков, М.Д. Аналіз сутнісної характеристики та механізму побудови сучасного ринку праці [Текст] / М. Д. Ведерніков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т3. – С. 16-20. – [Дана стаття присвячена аналізу сутнісної характеристики ринку праці. Побудовано механізм сучасного ринку праці, виділено основні його складові. Значну увагу приділено трьом моделям ринку праці, а саме: Японії, США та
Швеції. Аналіз та побудова сучасного ринку праці дали можливість виокремити та розглянути види регулювання, яке здійснює держава на ринку праці.
This article has been devoted to analysis of essence characteristic of work market. Mechanism of modern work market has been built, its main components have been picked out. Important attention has been given to three models of the work
market, namely: Japan, USA and Sweden. Analysis and construction of modern work market gave possibility to distinqwih and consider types of regulation which state realizes at work market.
Ключові слова: ринок праці, механізм сучасного ринку праці, моделі ринку праці, інфраструктура ринку робочої сили, роботодавці, робоча сила.].

11.
331.5
В67
Волкова, О.В. Ринок праці [Текст] : навч. посіб. / О. В. Волкова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 624с.

12.
331
В68
Воловская, Н.М. Экономика и социология труда [Текст] : учеб. пособие / Н. М. Воловская. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 204с. 
13.


Гірман, А. Зарубіжний досвід регулювання ринку праці в реалізації євроінтеграційної стратегії України [Текст] / А. Гірман // Україна: аспекти праці. – 2012. – №8. – С. 45-49.

14.


Гончаренко, О.Г. Особливості формування внутрішнього ринку праці. [Текст] / О. Г. Гончаренко // Університетські наукові записки. – 2012. – №3. – С. 562-567.

15.


Дружиніна, В.В. Перспективна оцінка поточної пропозиції робочої сили на місцевому ринку праці [Текст] / В. В. Дружиніна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №1. – С. 64-69.

16.


Дулюк, І. Моделювання процесів розвитку трудових ресурсів України [Текст] / І. Дулюк, Ю. Матусов // Економіка та держава. – 2010. – №10. – С. 65-68.

17.


Колєшня, Л. Створення робочих місць в умовах реалізації державних цільових програм та інфраструктурних проектів в регіонах України [Текст] / Л. Колєшня, Н. Анішина // Україна: аспекти праці. – 2014. – №2. – С.11-16.

18.


Кравчук, Л.М. Моделі ринку праці: світовий досвід та можливості використання в Україні [Текст] / Л. М. Кравчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4,Т.3. – С. 177-179. – [В статті розглянуто основні моделі зайнятості: японську, німецьку, англосаксонську, американську і шведську та проаналізовано доцільність їх використання для регулювання національного ринку праці.].

19.


Курзенев, В.М. Концептуальні особливості математичного моделювання регіональних ринків праці [Текст] / В. М. Курзенев, В. Т. Перехрест // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №5. – С.212-218.

20.


Люткевич, В. Методологічні основи досліджень розвитку інфраструктури ринку праці [Текст] / В. Люткевич // Регіональна економіка. – 2005. – №1. – С.51-56.

21.


Мазурок, П. Особливості формування соціально-інституціонального ринку праці у трансформаційній економіці України [Текст] / П. Мазурок, А. Шахно // Україна: аспекти праці. – 2010. – №5. – С. 3-10.

22.
63
Н34
Машика, Ю.В. Сучасний стан ринку праці України в умовах світової фінансової та економічної кризи [Текст] / Ю. В. Машика // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 250-254.

23.


Машика, Ю.В. Особливості формування ринку праці в Україні [Текст] / Ю. В. Машика, В. В. Країло // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 87-89.

24.


Міненко, В. Стан та перспективи розвитку методичного забезпечення удосконалення механізмів державного регулювання ринку праці і зайнятості населення [Текст] / В. Міненко // Економіка та держава. – 2010. – №7. – С. 82-85.

25.


Оверчук, В.А. Еволюція основних етапів формування соціально-орієнтованого ринку праці та його розвиток в Україні і європейських країнах [Текст] / В. А. Оверчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.2. – С. 199-204.

26.


Оверчук, В.А. Еволюція основних етапів формування соціально-орієнтованого ринку праці та його розвиток в Україні та європейських країнах [Текст] / В. А. Оверчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 258-262.

27.


Оливко, О.А. Сучасний досвід регулювання ринків праці розвинутих країн і можливості його використання в Україні [Текст] / О. А. Оливко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.2. – С. 225-229.

28.


Піхур, А.В. Регіональні аспекти регулювання попиту і пропозиції на ринку праці Хмельниччини [Текст] / А. В. Піхур // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 251-253.

29.


Пономарьова, О. Реформування системи зайнятості в Україні для забезпечення конкурентних переваг національного ринку праці [Текст] / О. Пономарьова, Т. Біденко // Україна: аспекти праці. – 2011. – №2. – С. 11-17.

30.


Семенишин, В.О. Формування методу оцінювання ефективності комунікацій на ринку праці ІТ-галузі України [Текст] / В. О. Семенишин // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №4. – С. 489-496.

31.


Скибская, Е. Рынок труда 2012-2013: аналитический обзор [Текст] / Е. Скибская // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №12. – С. 57-60.

32.


Талан, М. Профіль гідної праці в Україні: економічні та соціальні аспекти [Текст] / М. Талан, М. Семенюк // Соціальний захист. – 2011. – №5. – С. 10-13.

33.


Тарасова, О.О. Динамічна модель прогнозування попиту на ринку праці Донецької області [Текст] / О. О. Тарасова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 207-210.

34.


Ткаченко, А. Засади прогнозування розвитку ринку праці України [Текст] / А. Ткаченко // Економіка і прогнозування. – 2012. – №2. – С. 129-137.

35.


Топчий, Т. Тенденции рынка труда для профессионалов среднего и высшего звена [Текст] / Т. Топчий // Новый Персонал. – 2005. – №12. – С. 6-10.

36.


Хлівна, І.В. Становлення та розвиток ринку праці в Україні [Текст] / І. В. Хлівна // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №24. – С. 49-51.
37.


Шайкін, Д.Н. Теоретичні підходи до дослідження особливостей формування трудового потенціалу в сучасних умовах [Текст] / Д. Н. Шайкін, О. А. Тукачов, Д. Н. Садакбаєва // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №12. – С. 562-567.