Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора)
>>> Допоможіть будт ласка підібрати літературу на тему реферату: ФОРМИ ВЛАДИ ТА ВПЛИВУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ПРАКТИЦІ КЕРІВНИЦТВА.
>>> ДЯякую)
1.
32.01
П50
Політологія [Текст] : підручник /  за ред.: О.В Бабкіної , В.П Горбатенка. – 3-є вид., переробл., доповн. – К. : Академія, 2010. – 568с. – (Альма-матер). 

2.


Борденюк, В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: поняття, суть та форми (види) [Текст] / В. Борденюк // Право України. – 2005. – №1. – С. 21-25.

3.


Бульбенюк, С. Психологічний вияв атрибутивних властивостей (форм) політичної влади [Текст] / С. Бульбенюк // Політичний менеджмент. – 2012. – №1-2. – С. 74-82.

4.


Галаган, Л. Президент у системі влади за різних форм державного правління [Текст] / Л. Галаган // Політичний менеджмент. – 2011. – №4. – С. 8-17.

5.


Гаман, Т. Роль і значення зв`язків з громадкістю у формуванні позитивного іміджу органів державної влади [Текст] / Т. Гаман, О. Андрійчук // Університетські наукові записки. – 2011. – №4. – С. 408-416.

6.


Дмитрук, І. Місцеве самоврядування: спосіб самоорганізації населення чи форма децентралізації публічної влади? [Текст] / І. Дмитрук // Часопис Київського університету права. – 2002. – №4. – С. 42-44.

7.


Завальна, Ж. Щодо питання про врегулювання взаємодії органів публічної влади у договірних формах [Текст] / Ж. Завальна // Право України. – 2010. – №7. – С. 176-181.

8.


Калиновський, Б. Порядок формування та конституційний статус представницьких органів публічної влади в Україні [Текст] / Б. Калиновський // Вибори та демократія. – 2012. – №1. – С. 43-49.

9.


Кіндратець, О. Форми та умови неконфліктної взаємодії влади і опозиції [Текст] / О. Кіндратець // Політичний менеджмент. – 2007. – №6(27). – С. 47-57.

10.


Ковальчук, В. Всенародний референдум як одна з форм легітимації державної влади : зарубіжний та вітчизняний досвід [Текст] / В. Ковальчук // Право України. – 2009. – №12. – С. 151-160.

11.


Кравчук, В. Проблема меж державної влади в умовах формування громадянського суспільства [Текст] / В. Кравчук // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №1. – С. 7-9.

12.
32.01
К78
Кравчук, Л.В. Політологія [Текст] : семінар / Л. В. Кравчук, С. Л. Кравчук. – 2-е вид., допов. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. – 208с.
13.


Малик, Ю.І. Формування іміджу влади через розвиток комунікативної культури державних службовців [Текст] / Ю. І. Малик // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №22. – С. 69-72.

14.


Манько, О. Принципи поділу державної влади в умовах президенської, парламенської та змішаної форми державного правління [Текст] / О. Манько // Університетські наукові записки. – 2009. – №2. – С. 406-411.

15.


Мартинюк, Р. Проблеми легітимізації змішаної форми правління в сучасній Україні [Текст] / Р. Мартинюк // Вибори та демократія. – 2009. – №1(19). – С. 52-57.

16.
321
Н20
Найчук, А.В. Політична теорія держави [Текст] : навч. посіб. / А. В. Найчук. – Кам`янець - Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2012. – 200c.
17.


Опанасюк, В. Політичний інтерес та ментальність у формуванні й становленні інститутів державної влади (історико-політологічний екскурс у часи Б. Хмельницького) [Текст] / В. Опанасюк // Персонал. – 2006. – №3. – С. 67-71.

18.


Поклонська, О. Зловживання державною владою як негативна форма її реалізації [Текст] / О. Поклонська // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №11. – С. 3-6.

19.


Ребкало, В. Макрополітичні складові формування збалансованої публічної влади [Текст] / В. Ребкало, В. Козаков // Економіка та держава. – 2011. – №2. – С. 108-109.

20.


Сірик, Д. Організаційно-правові форми участі громадян у діяльності виконавчої влади [Текст] / Д. Сірик // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №9. – С. 48-51.

21.


Усаченко, Л. Органи державної влади та неурядові організації регіонів України: сучасні форми та методи взаємодії [Текст] / Л. Усаченко // Університетські наукові записки. – 2008. – №3. – С. 358-363.

22.


Хоменко, Я. Ключові складові ефективності сучасної влади [Текст] / Я. Хоменко // Університетські наукові записки. – 2012. – №2. – С. 51-55.

23.

http://library.if.ua/book/3/421.htmlФорми влади і впливу

24.

http://library.if.ua/book/36/2443.htmlКерівництво і лідерство

25.

http://pidruchniki.com/10570517/menedzhment/status_kerivnika_organizatsiyi_yogo_vlada_sila Статус керівника організації, його влада та сила

26.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Політична влада.....”
27.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету