Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Стратегії маркетингу персоналу.
1.
330.342.146
Г34
Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, біржова діяльність, планування).Терміни, поняття, персоналії [Текст] : слов.-довід. /  за наук. ред.: Г.І. Башнянина, В.С. Іфтемічука. – Львів : Магнолія плюс, 2004. – 688с. – (Вища освіта України). 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


2.
334
В90
Вчені записки університету "Крок". В 4-х т. [Текст] : за матеріалами Міжнар. науково- практ. конф."Виклики та потреби бізнесу XXI століття" (28 листопада 2008 р.). Т.2. Вип. 18. – К. : Ун-т екон. і права "Крок", 2008. – 268с.

3.
331.108
У67
Управління людськими ресурсами: філософські засади [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Воронкова, А. Г. Беліченко, О. М. Попов, Н. О. Рєзанова під ред. В.Г. Воронкової. – К. : Професіонал, 2006. – 576с.

4.
331.108
Г12
Гавкалова, Н.Л. Менеджмент персонала [Текст] : учеб. пособие / Н. Л. Гавкалова, Н. С. Маркова. – Х. : Инжек, 2009. – 296с. 
Рекомендовано МОН України].

5.


Гринчук, С.А. Обоснование метода проведения маркетинга персонала [Текст] / С. А. Гринчук, Е. В. Емец // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.2. – С. 227-229. – [У статті показана ефективність використання маркетингу персоналу на підприємствах, охарактеризовані основні складові системи маркетингу і запропонований метод проведення маркетингу
персоналу, що дозволяє об’єктивно оцінити кадри організації.].

6.


Гуляєва, Н. Маркетинговий підхід до формування персоналу готелів [Текст] / Н. Гуляєва, О. Полтавська // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – №1. – С. 20-30.

7.


Калиниченко, М.П. Теория и методология управления маркетингом рабочей силы [Текст] / М. П. Калиниченко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.2. – С. 134-138. – [Стаття присвячена проблемі формування маркетингового підходу до управління соціально-трудовими відносинами в сфері зайнятості на державному та регіональному рівнях. Окремо розглядається зміст функцій при формуванні механізму управління маркетингом робочої сили на підприємстві. Запропоновано систему методів управління маркетингом робочої сили.].

8.


Кобяк, О.В. Маркетинг персоналу як вид інформаційного забезпечення ринку праці молодих фахівців [Текст] / О. В. Кобяк // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №10. – С. 77-82.

9.


Ковальчук, С.В. Маркетингові інструменти підвищення ефективності роботи банківського персоналу [Текст] / С. В. Ковальчук, Р. А. Квасниця // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.2. – С. 10-16. – [Важливим питанням сьогодення є розвиток і робота в складних економічних умовах. А тим більше
робота банків, які за даної ситуації прагнуть використовувати різні інструменти боротьби. І тому
маркетинг на сьогодні є тим інструментом, який допоможе ефективно функціонувати і виконувати всі
функції. Зокрема розвиток, навчання і мотивація персоналу].

10.


Кропивка, Ю.Г. Концептуальні підходи до визначення поняття "маркетинг персоналу" [Текст] / Ю. Г. Кропивка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №1. – С. 150-153.

11.
339.138
Л48
Лепейко, Т.І. Маркетинговий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Лепейко, А. В. Котлик, І. О. Кінас. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 104с. 

12.


Луцкина, В. HR-маркетинг. Законы рынка пришли в управление персоналом [Текст] : [бренд работодателя] / В. Луцкина // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №11. – С. 17-19.

13.
331.108
М48
Мальська, М.П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / М. П. Мальська, Ю. Ю. Бордун, І. З. Жук. – К. : ЦУЛ, 2013. – 234с. 

14.
331.108
М26
Маркова, Н.С. Розвиток персоналу [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Маркова. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 256с. –

15.


Мартыненко, О. Маркетинг персонала: теоретический и методический аспекты [Текст] / О. Мартыненко // Управление персоналом. – 2007. – №8. – С. 88-90.

16.


Маршавін, Ю.М. Маркетинг робочої сили як чинник продуктивної зайнятості населення [Текст] / Ю. М. Маршавін // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №21. – С. 28-32.

17.
331.108
П52
Полонская, Л.А. Управление персоналом [Текст] : конспект лекций / Л. А. Полонская. – Донецк : ДИТБ, 2001. – 173с.

18.


Савенкова, Т. Маркетинг персонала в инновационно-инвестиционной среде [Текст] / Т. Савенкова // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – №11. – С. 108-116.

19.
331.108
С13
Савченко, В.А. Управління розвитком персоналу [Текст] : навч. посіб. / В. А. Савченко. – К. : КНЕУ, 2002. – 351с.

20.


Сагайдак, М.П. Внутрішній маркетинг і маркетинг персоналу: порівняльний аналіз [Текст] / М. П. Сагайдак // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №7. – С. 110-117.

21.


Сагайдак, М.П. Рекрутмент у забезпеченні внутрішнього маркетингу [Текст] / М. П. Сагайдак // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №9. – С. 119-124.

22.
331.108
О-75
Основы управления персоналом [Текст] : учебник / С. И. Самыгин, М. С. Зайналабидов, З. Г. Макиев, Д. В. Обухов под ред. Р.Г. Яновского. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 383с. – (Учебники и учебные пособия).

23.


Хлюст, Л. Роль маркетинга персонала в системе управления на рынке труда [Текст] / Л. Хлюст // Держава та регіони. – 2013. – №1. – С. 221-223.

24.
339.138
К56
Ковальчук, С.В. Стратегічний маркетинг [Текст] : навч. посіб. / С. В. Ковальчук. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 291с. – [
Рекомендовано МОН України].

25.
339.138
К56
Ковальчук, С.В. Стратегічний маркетинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. В. Ковальчук. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 291с.

26.
339.138
К88
Куденко, Н.В. Стратегiчний маркетинг [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Куденко. – К. : КНЕУ, 2005. – 152с. –

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Маркетинг” та “Економіка праці”