Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Стаття на тему: "Вплив народної педагогіки на формування духовної культури учнів"
1.


Козацька педагогіка: національні пріоритети українського козацтва. Спецвипуск [Текст] // Освіта. – 2006. – №31. – С. 1-8.

2.


Питання духовності як філософська та методична проблема [Текст] // Українська мова і література в школі. – 2011. – №4. – С. 16-19.

3.


Артюшенко, О. Виховання як чинник відтворення ментальності підростаючого покоління [Текст] / О. Артюшенко // Вища освіта України. – 2011. – №1. – С. 120-126.

4.


Балагура, О. Глобалізація морально-духовних цінностей в освітньому просторі [Текст] / О. Балагура // Вища школа. – 2013. – №8. – С. 89-94. – [Аналізуються основні складові системи морально-духовних цінностей на сучасному етапі розвитку країни. Автор акцентує увагу на пріоритетній ролі віт­чизняної освіти та науки у вирішенні актуальних проблем у сфері духовності та моралі.].

5.


Батрак, А. Духовно-моральне виховання учнів [Текст] / А. Батрак // Завуч. – 2014. – №1. – С. 18-22.

6.


Бех, І.Д. Духовно-ціннісне переживання навчального матеріалу: сутність та виховна роль [Текст] / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2013. – №1. – С. 63-66.

7.


Бех, І.Д. Почуття гідності в духовному розвитку особистості [Текст] / І. Д. Бех // Позакласний час плюс. – 2012. – №9-10. – С. 26-30.

8.


Голець, М. Виховання дівчинки в українській родині [Текст] / М. Голець // Педагогіка толерантності. – 2011. – №3. – С. 24-27.

9.
37
А43
Джура, О.Д. Виховання крізь призму національної культури [Текст] / О. Д. Джура // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Вип.5. – С. 93-97.

10.
378
К72
Костюк, І.В. Національно-громадянське виховання студентської молоді [Текст] : навч. посіб. / І. В. Костюк, І. Н. Карпунь. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 268с.

11.
378
К89
Кузьмінський, А.І. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486с. – (Вища освіта ХХІ століття).

12.


Лавріненко, Л. Костянтин Ушинський про принцип народності у вихованні: історичний аспект [Текст] : до 190-річчя з дня народження К.Ушинського / Л. Лавріненко // Вісник книжкової палати. – 2014. – №3. – С.32-34. 

13.
37
Л37
Левківський, М.В. Історія педагогіки [Текст] : підручник / М. В. Левківський. – К. : ЦНЛ, 2003. – 360с. 

14.


Маценко, Ж. Духовний розвиток особистості [Текст] / Ж. Маценко // Завуч. – 2011. – №36. – С. 11-12.

15.


Морозова, Н. Виховання української ментальності засобами народної педагогіки [Текст] / Н. Морозова // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2006. – №3. – С. 12-15.

16.
37
М81
Мосіяшенко, В.А. Українська етнопедагогіка [Текст] : навч. посіб. / В. А. Мосіяшенко. – 3-тє вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2012. – 175с.

17.


Осипова, І. Духовні потреби людини [Текст] / І. Осипова // Психолог. – 2011. – №8. – С. 25-27.

18.


Постовий, В. Проблеми духовності і практика виховання дітей і молоді в сучасних умовах [Текст] / В. Постовий // Наука і суспільство. – 2012. – №1. – С. 51-56.

19.
159.9
С79
Степанов, О.М. Основи психології та педагогіки [Текст] : навч. посіб. / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. – 2-ге вид. випр., доповн. – К. : Академвидав, 2005. – 520с. – (Альма-матер).

20.


Тікмакова, Л. Роль національної спрямованості в системі громадянського виховання учнів [Текст] / Л. Тікмакова // Завуч. – 2011. – №29. – С. 11-13.

21.


Цубенко, Л.А. Народна педагогіка - важлива складова частина національного виховання [Текст] / Л. А. Цубенко // Виховна робота в школі. – 2012. – №4. – С. 5-8.

22.

http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v3/v3pp19-20.pdf ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ У ВИХОВАННІ УЧНІВ
О.М. Вуйцик

23.

http://studentam.net.ua/content/view/7807/97/Засоби української народної педагогіки в естетичному вихованні старшокласників
24.

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=466348Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

25.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “Духовне виховання, народне виховання.....”
26.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Педагогіка ...”