Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Потрібен список літ-ри на тему "Моделі економічних циклів"
1.
330
О-75
Основи економічної теорії [Текст] : підручник /  за заг. ред. О.О. Мамалуя. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 480с. 


2.


Божидарнік, Т. Аналіз циклічності розвитку соціально-економічної системи як напрям попередження виникнення кризи [Текст] / Т. Божидарнік, І. Абрамова // Економіст. – 2014. – №7. – С. 53-55.

3.


Бузько, И. Цикличное развитие мировой экономики и концептуальные основы стратегии инновационного развития Украины [Текст] / И. Бузько, Е. Сущенко, А. Наден // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2007. – №5. – С. 336-340.

4.


Вдовиченко, А. Проблеми виділення циклів економічної динаміки: прикладний аспект [Текст] / А. Вдовиченко // Економічна теорія. – 2013. – №2. – С. 88-99.

5.


Воронін, А. Сучасний погляд на кейсіанську модель економічного циклу [Текст] / А. Воронін, В. Вовк // Економіка України. – 2009. – №3. – С. 58-64.

6.


Гальчинський, А. Основи кейсіанської моделі регулювання економічного циклу. Питання теорії [Текст] / А. Гальчинський // Вісник Національного банку України. – 2009. – №1. – С. 3-8.

7.
63
Н34
Горкуненко, А.Б. Порівняльний аналіз математичних моделей циклічних економічних процесів в інформаційних системах підтримки прийняття економічних рішень [Текст] / А. Б. Горкуненко, С. А. Лупенко, Г. М. Осухівська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.5. – С.345-350.

8.


Дунаева, Т.А. Виділення динамічних сезонних циклів на основі варіаційних принципів [Текст] / Т. А. Дунаева, А. В. Черномордое // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №5. – С. 178-184.

9.


Іщук, С.О. Циклічність економічних процесів : моделювання операційного циклу [Текст] / С. О. Іщук // Регіональна економіка. – 2007. – №3. – С. 211-218.

10.


Калінкова, І. Традиційний та гетеродоксний погляди на проблему економічної циклічності [Текст] / І. Калінкова // Економіка та держава. – 2012. – №6. – С. 81-84.

11.


Калінкова, І.Ю. Пояснення економічних шоків у поведінковій економічній теорії [Текст] / І. Ю. Калінкова // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №3. – С. 51-54.

12.
330.101.541
К90
Кулішов, В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кулішов. – 2-ге вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 256с. – (Вища освіта в Україні). 

13.


Кухарева, Л. Моделювання впливу людського потенціалут на циклічність розвитку соціально-економічних систем [Текст] / Л. Кухарева // Держава та регіони. – 2007. – №4. – С. 134-139. – [розроблено концепцію моделювання впливу інтелектуального та потенційного капіталів].

14.


Любченко, Н.Л. Економічні цикли в теорії стабільності [Текст] / Н. Л. Любченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 99-102.

15.


Малік, Є. Макрофінансові стабілізатори в системі регулювання економічного циклу (за підсумками Всеукраїнської міжвузівської наукової студентської конференції) [Текст] / Є. Малік, Т. Табакова // Ринок цінних паперів України. – 2013. – №3-4. – С. 9-14.

16.


Мягкий, М. Становлення теорії довгих хвиль [Текст] / М. Мягкий // Банківська справа. – 2010. – №1. – С. 59-68.

17.


Олефір, В.К. Економічні цикли і кризи: історія і сучасність [Текст] / В. К. Олефір // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – С. 23-35.

18.


Осецький, В. Теорії економічних циклів у перехідних економіках [Текст] / В. Осецький, О. Сльозко // Економіка та держава. – 2009. – №4. – С. 4-7.

19.


Рыжов, И.В. Большие циклы в мировом хозяйстве : взаимосвязь с формированием экономических моделей и их теоретическим обоснованием [Текст] / И. В. Рыжов // Финансы и кредит. – 2002. – №20. – С.28-37. – [Циклы технологических революций "длинные волны"].

20.


Серветник, Н. Аналіз основних індикаторів ділових циклів в Україні [Текст] / Н. Серветник // Держава та регіони. – 2013. – №1. – С. 21-25.

21.


Ставицький, А.В. Моделювання циклічності світової економіки [Текст] / А. В. Ставицький // Фінанси України. – 2008. – №9. – С. 94-102.

22.

http://posibnyky.vntu.edu.ua/makro_ek/32.htmМакроекономічні моделі сучасної теорії циклів

23.

http://slovopedia.org.ua/53/53397/363027.htmlЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ ТЕОРІЇ І МОДЕЛІ
24.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Економічні цикли.....”
25.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету