Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Макроекономічна нестабільність та методи її подолання
1.
330.101.541
І-24
Івашина, О.Ф. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / О. Ф. Івашина, Т. О. Дулік, Л. Ф. Новікова. – Дніпропетровськ : ДДФЕІ, 1999. – 124с.

2.
330.101.541
М16
Макроекономічна теорія [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Башнянин, Л. С. Томашик, А. Р. Середа, Г. Я. Аніловська за ред.: Г.І. Башнянина, Л.С. омашик. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий світ-2000, 2005. – 552с. 
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України].

3.
330.101.541
М16
Макроекономічна теорія [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Башнянин, Л. С. Томашик, А. Р. Середа, Г. Я. Аніловська за ред.: Г.І. Башнянина, Л.С. Томашик. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий світ-2000, 2006. – 552с. – (Вища освіта в Україні).
4.
330.101.541
Б17
Базилевич, В. Макроекономіка [Текст] : підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик за ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., випр. – К. : Знання, 2006. – 623с. – [

5.
330.101.541
Х21
Харкянен, Л.В. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Харкянен. – К. : Каравела, 2006. – 176с. –

6.
330
Е45
Економічна теорія: Політекономія [Текст] : підручник /  за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2006. – 631с. –

7.
330.101.541
Б17
Базилевич, В. Макроекономіка [Текст] : підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2007. – 703с. –

8.


Гондар, В.В. Світова фінансова нестабільність та її загрози для фінансової системи України [Текст] / В. В. Гондар // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №1,Т.2. – С. 32-35. – [У статті проаналізовано вплив коливань світових ринків та локальних економічних криз на економіку України, зокрема на розвиток та ризики українського ринку нерухомості.].

9.


Под макроскопом [Текст] // Бизнес. – 2008. – №31. – С. 22-23. – [Большая часть макроэкономических показателей украинской экономики продолжит неспешное падение и в 2009 г.].

10.
330.101.541
М16
Макроекономіка та макроекономічна політика [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк, О. В. Длугопольський, О. В. Панухник наук. ред. А.Ф. Мельник. – К. : Знання, 2008. – 699с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

11.
330.342.146
Б17
Базилевич, В.Д. Ринкова економіка: основні поняття і категорії [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 263с. – (Вища освіта ХХI століття).

12.


Сніжко, О.В. Структурні ризики фінансової нестабільності [Текст] / О. В. Сніжко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №2,Вип.71. – С. 179-185.

13.


Стильный подарок [Текст] // Бизнес. – 2009. – №21. – С. 15-18. – [Макропрогноз экономических показателей Украины на 2009 год.].

14.


Мігай, Н.Б. Управління виробничим потенціалом машинобудівних підприємств в умовах макроекономічної нестабільності [Текст] / Н. Б. Мігай // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №7. – С. 121-128.

15.
330.101.541
К90
Кулішов, В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кулішов. – 2-ге вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 256с. – (Вища освіта в Україні). 

16.
330
Е45
Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. /  за ред.: З. Ватаманюка, О. Ватаманюка. – Львів : Інтелект-Захід, 2008. – 540с.

17.


Сагадієв, Н. Перманентна нерівновага економічної системи [Текст] / Н. Сагадієв // Персонал. – 2010. – №3-4. – С. 12-21.

18.


Радіонова, І.Ф. Фінансова природа економічних коливань: зміст і моделювання [Текст] / І. Ф. Радіонова // Фінанси України. – 2011. – №3. – С. 19-34.

19.
330.101.541
Х21
Харкянен, Л.В. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Харкянен. – 3-є вид., доп. – К. : Каравела, 2011. – 248с. 

20.


Шахбаз, М. Чи послаблює фінансова нестабільність взаємозв`язок між фінансами та економічним зростанням? (на прикладі Пакистану) [Текст] / М. Шахбаз, Н. Малік // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №7. – С. 389-401.

21.


Луняков, О.В. Генезис понятий "финансовая нестабильность" и "финансовая хрупкость" в контексте мировых финансовых кризисов [Текст] / О. В. Луняков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 185-189. – [В статье проведен анализ и синтез экономических терминов «финансовая хрупкость» и «финансовая нестабильность» в контексте финансовых кризисов. Показан научный вклад Х. Мински в понимание причин циклического
развития современной капиталистической системы.


22.


Сунцова, О.О. Діагностика макроекономічної стабільності національного господарства як чинник попередження кризових явищ в економіці країни [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 44-57.

23.


Воробьева, Е.А. Анализ влияния макроэкономических дисбалансов на тенденции мировой торговли [Текст] / Е. А. Воробьева // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 37-42.

24.


Дем`янчук, І.А. Природа і особливості виникнення економічної турбулентності [Текст] / І. А. Дем`янчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №5. – С. 88-92.

25.


Степанов, В. Неустойчивое развитие страны как проблема национальной и всеобщей безопасности [Текст] / В. Степанов // Економіст. – 2012. – №3. – С. 12-14.

26.


Сунцова, О.О. Сучасні методології у сфері дослідження макрофінансової стабільності національного господарства [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №4. – С. 148-161.

27.


Радіонова, І. Теорія взаємодії економічних політик за умов макроекономічної нестабільності [Текст] / І. Радіонова, Є. Алімпієв // Економічна теорія. – 2011. – №4. – С. 32-44.

28.


Андрюхина, И.Ю. Экономика [Електронний ресурс] : учеб. пособие / И. Ю. Андрюхина. – Петропавловск-Камчатский : КамчатГТУ, 2006. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

29.


Старостіна, А. Економічний зміст поняття національної економіки та її структури в умовах економічної нестабільності [Текст] / А. Старостіна, Е. Прушківська // Економіст. – 2013. – №6. – С. 29-32.

30.


Малік, Є. Макрофінансові стабілізатори в системі регулювання економічного циклу (за підсумками Всеукраїнської міжвузівської наукової студентської конференції) [Текст] / Є. Малік, Т. Табакова // Ринок цінних паперів України. – 2013. – №3-4. – С. 9-14.

31.


Козюк, В.В. Макрофіскальні фактори глобальної нестабільності [Текст] / В. В. Козюк // Фінанси України. – 2014. – №3. – С. 8-22.

32.


Черкезюк, Д.В. Фінансова нестабільність та її взаємозв`язок з сучасним етапом розвитку глобальної економіки [Текст] / Д. В. Черкезюк // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №8. – С. 360-367.