Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до такого питання як: Організація стратегічного обліку у структурі управління підприємством. Дякую`
1.
657
Г61
Голов, С.Ф. Управлінський облік [Текст] : підручник / С. Ф. Голов. – К. : Лібра, 2003. – 704с.

2.


Чебан, Т. Обліково-аналітична система як інструмент антикризового управління [Текст] / Т. Чебан, В. Яценко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №7. – С. 38-44. – [Управлінський облік].

3.


Благодєтєлєва-Вовк, С. Домінантні цілі та цінності банку в контексті визначення смислів його діяльності в глобалізованому світі [Текст] / С. Благодєтєлєва-Вовк // Журнал Європейської економіки. – 2005. – №2, Т.4. – С. 161-172.

4.


Джулій, Л.В. Стратегічний облік як основне джерело інформації для стратегічного управління підприємством [Текст] / Л. В. Джулій, О. В. Тарашевська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.3. – С. 23-25. – [Розглянуто передумови виникнення стратегічного обліку як складової управлінського обліку, об-ґрунтовано вимоги до формування інформації стратегічного обліку як інформаційної бази для стратегічного управління].

5.


Хмелевська, А.В. Стратегічний облік за умов дії національних стандартів бухгалтерського обліку [Текст] / А. В. Хмелевська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.3. – С. 44-47. – [Досліджено напрями розвитку стратегічного обліку шляхом його інтеграції з бухгалтерським обліком за умов використання вітчизняними підприємствами положень (стандартів) бухгалтерського обліку.].

6.


Гуцайлюк, З. Прогнозний (стратегічний) облік і сучасні проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку [Текст] / З. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №2. – С. 14-19.

7.


Труш, В.Є. Сучасна парадигма стратегічного обліку [Текст] / В. Є. Труш, Т. М. Чебан, В. Ф. Яценко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 379-384.

8.
657
П91
Пушкар, М.С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів) [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2006. – 334с.

9.
657
А92
Атамас, П.Й. Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – К. : ЦНЛ, 2006. – 440с. – [Рекомендовано МОН України].

10.


Джулій, Л.В. Передумови та організаційні аспекти стратегічного обліку сучасного банку [Текст] / Л. В. Джулій, О. В. Тарашевська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 138-141. – [Досліджуються передумови та напрямки організації стратегічного управлінського обліку банківських установ.].

11.
657
Р15
Радецька, Л.П. Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Радецька, Л. В. Овод. – К. : Академія, 2007. – 352с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

12.
657
А92
Атамас, П.Й. Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – 2-ге вид. – К. : ЦНЛ, 2009. – 440с. – [Рекомендовано МОН України].

13.


Клименко, О. Концептуальні підходи до формування стратегічної бухгалтерії [Текст] / О. Клименко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №5. – С. 86-91.

14.
657
Н27
Нападовська, Л.В. Управлінський облік [Текст] : практикум; навч. посіб. / Л. В. Нападовська, С. Я. Король, О. І. Мазіна за заг. ред. Л.В.Нападовської. – К. : КНТЕУ, 2008. – 300с. 

15.


Гуцаленко, Л. Стратегічний облік і контроль у формуванні фінансових результатів [Текст] / Л. Гуцаленко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №12. – С. 24-32.

16.


Пірог, Д. Грошові потоки банку як самостійний об`єкт стратегічного обліку і аналізу [Текст] / Д. Пірог // Економіка та держава. – 2011. – №7. – С. 86-89.

17.


Сторожук, Т. Контроль дебіторської заборгованості у системі стратегічного обліку [Текст] / Т. Сторожук // Фінансовий контроль. – 2011. – №8. – С. 48-50.

18.
657
С83
Стратегічний облік [Текст] : метод. вказівки до викон. контрольної роботи для студ. спец. "Облік і аудит" (заочна форма навчання) /  уклад.: Л.П. Радецька, Л.В. Овод. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 62с.

19.


Мошковська, О.А. Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку [Текст] / О. А. Мошковська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №12. – С. 151-159.

20.


Радецька, Л.П. Застосування SWOT-аналізу у системі стратегічного обліку [Текст] / Л. П. Радецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 191-196.

21.
657
С83
Стратегічний облік [Текст] : метод. вказівки до практ. занять та самостійної роботи для студ. спец. "Облік і аудит" (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр") /  уклад.: І.А. Білик, Л.В. Овод. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 48с.

22.
657
В65
Войнаренко, М.П. Управлінський облік [Текст] : підручник / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Л. В. Овод. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 363с.

23.


Криштопа, І.І. Досягнення ефекту синергії від інтегрованого використання інструментів стратегічного обліку на прикладі АВ-костингу [Текст] / І. І. Криштопа // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №5. – С. 465-469.

24.


Криштопа, І.І. Організація стратегічного обліку на промислових підприємствах [Текст] / І. І. Криштопа // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 397-402.

25.


Криштопа, І.І. Стратегічна звітність промислових підприємств: поняття, склад, структура [Текст] / І. І. Криштопа // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 449-453.

26.


Криштопа, І.І. Зовнішня та внутрішня стандартизація стратегічного обліку на промислових підприємствах [Текст] / І. І. Криштопа // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №8. – С. 380-384.

27.

http://buklib.net/books/28324/Характеристика ОСУ стратегічного типу

28.

http://ubooks.com.ua/books/000251/inx47.phpОблік та контроль у системі
стратегічного управління
29.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Стратегічний облік....”
30.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “.Бухгалтерський  облік і аудит ..”