Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу на тему `Аудит розвитку посади` (дисципліна аудит персоналу).Дякую!
1.
331.108
У66
Управление персоналом организации [Текст] : учебник /  под ред. А.Я. Кибанова. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 638с.

2.


Повідомлення інформації найвищому управлінському персоналові. Міжнародний стандарт аудиту 260 (переглянутий й в новій редакції) [Текст] // Аудитор України. – 2009. – №5-6. – С. 37-55.

3.
331.108
О-17
Облік, аналіз і аудит персоналу [Текст] : навч. посіб. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 260с. 

4.


Аманова, Г.Д. Внутренний аудит и контроль: перспективы развития [Текст] / Г. Д. Аманова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – С. 245-250.

5.


Белоусова, Д.В. Кадровый аудит [Текст] / Д. В. Белоусова // Контроль. – 2010. – №3-4. – С. 57-64.

6.


Довганец, Е. Прислушайтесь к сотрудникам! [Текст] / Е. Довганец // Управление персоналом ( укр.). – 2010. – №9. – С. 61-64. – [Аудит удовлетворенности и лояльности персонала].

7.


Жуковська, В. Теоретико-методологічні засади кадрового аудиту [Текст] / В. Жуковська // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2010. – №4. – С. 48-56.

8.


Козин, Р.А. Типология, соционика и ролевая теория в практике кадрового аудита [Текст] / Р. А. Козин // Менеджмент и кадры: психология управления,соционика. – 2004. – №10. – С.12-20.

9.


Михайлова, Е. Аудит персонала (объективная, информативная процедура оценки кадрового ресурса компании) [Текст] / Е. Михайлова // Управление компанией ( рос.изд.)Управление компанией (рос.изд.). – 2003. – №10. – С. 38-43.

10.


Назарова, Г.В. Процедура аналізу функціонування системи аудиту персоналу на промислових підприємствах [Текст] / Г. В. Назарова, О. С. Лебединська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.2. – С. 70-74. – [Розглянуто окремі звітні показники діяльності підприємств промислового сектору Харківської області. Розроблено та запропоновано економетричну модель функціонування системи аудиту персоналу на промисловому підприємстві.

].

11.
657.63
Н50
Немченко, В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту [Текст] : підручник / В. В. Немченко, В. П. Хомутенко, А. В. Хомутенко за ред. В.В. Немченко. – К. : ЦНЛ, 2008. – 240с. – [Рекомендовано МОН України].

12.


Олехнович, М. Мотивационный аудит как технология повышения эффективности управления персоналом [Текст] / М. Олехнович, Т. Макарова // Управление персоналом. – 2006. – №2. – С. 46-53.

13.


Онуфрійчук, С. Робота з кадрами. Проблеми безпеки та процедури профвідбору [Текст] / С. Онуфрійчук // Контроль. – 2009. – №5. – С. 46-55. – [Захист бізнесу].

14.


Панова, Е. Аудит системы управления персоналом: проблемы и перспективы [Текст] / Е. Панова // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №7. – С. 84-88.

15.
331
Е45
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / С. М. Пилипенко, М. В. Горобинська, Л. І. Піддубна [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 296с. 

16.
331.108
О-75
Основы управления персоналом [Текст] : учебник / С. И. Самыгин, М. С. Зайналабидов, З. Г. Макиев, Д. В. Обухов под ред. Р.Г. Яновского. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 383с. – (Учебники и учебные пособия).

17.


Сартан, Г. Прием на работу и кадровий аудит [Текст] / Г. Сартан // Новый Персонал. – 2007. – №1. – С. 14-18.

18.


Суворова, С. Управленческий аудит в системе управления хозяйственной деятельностью организации [Текст] / С. Суворова, А. Ковалева // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – №3. – С. 39-46. – [Россия].

19.
331.108
С91
Сушко, Н.М. Менеджмент персоналу банку [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Сушко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 146с. – [Рекомендовано МОН України].

20.


Тавлуй, А. Рост рынка услуг и исследовательский аудит работы персонала [Текст] / А. Тавлуй // Маркетинговые исследования в Украине. – 2006. – №3. – С. 36-40.

21.


Ченаш, В.С. Форми організації внутрішнього аудиту - перспектива вдосконалення управління підприємством [Текст] / В. С. Ченаш // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.1. – С. 240-243.

22.


Ядранський, Д. Аудит вартості праці персоналу металургійного підприємства [Текст] / Д. Ядранський // Держава та регіони. – 2012. – №5. – С. 188-192.

23.

http://pidruchniki.com/15950210/menedzhment/sutnist_organizatsiyno-kadrovogo_auditu
Сутність організаційно-кадрового аудиту

24.

http://center-personal.info/audit.html Кадровий аудит

25.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Аудит персоналу=кадровий аудит.....”
26.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету