Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Тема курсової роботи- "Технологія міжнародного туризму"
>>> Зміст
>>> ВСТУП
>>> РОЗДІЛ І ТЕХНОЛОГІЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
>>> 1.1 Основні поняття та й управлінські категорії у туризмі
>>> 1.2 Міжнародне середовище туристичної діяльності
>>> 1.3 Основні міжнародні туристичні організації
>>> РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ РИНКУ НАДАННЯ ПОСЛУГ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
>>> 2.1 Аналіз тенденцій розвитку міжнародного туризму в Україні
>>> 2.2 Технологія міжнародного туризму
>>> 2.3 Перспективи розвитку технологічної складової міжнародного туризму
>>> РОЗДІЛ ІІІ РОЗРАХУНКОВО–АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА КУРСОВОЇ
>>> РОБОТИ
>>> 3.1 Завдання 1
>>> ВИСНОВКИ
>>> ЛІТЕРАТУРА
>>>
>>>
1. 338.48
А50 Алієва-Барановська, В.М. Міжнародний туризм [Текст] : навч. посіб.-довід. / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. – К. : ЦУЛ, 2013. – 344с.
2.
Білецька, І. Діловий туризм у контексті розвитку міжнародного туризму [Текст] / І. Білецька // Журнал Європейської економіки. – 2011. – : Т.10№2. – С. 178-187.

3.
Гарбера, О. Місце міжнародного туризму в системі світового ринку послуг [Текст] / О. Гарбера // Економіка та держава. – 2009. – №12. – С. 54-57.

4. 796.5
Д53 Дмитрук, С.В. Соціально-педагогічні технології в туризмі [Текст] : навч. посіб. / С. В. Дмитрук, О. Ю. Дмитрук. – К. : ЦУЛ, 2012. – 328с.

5.
Заячковська, Г. Міжнародний туризм в Україні: проблеми розвитку та шляхи вирішення [Текст] / Г. Заячковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №4. – С. 129-133.

6.
Заячковська, Г. Розвиток міжнародного туризму в аспекті формування нового світового економічного порядку [Текст] / Г. Заячковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – №5. – С. 71-76.

7.
Кобржицький, В.В. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму [Текст] / В. В. Кобржицький, С. І. Ткачук // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №9. – С. 50-54.

8.
Коляда, О.В. Розвиток міжнародного туризму як чинник формування середнього класу в Україні [Текст] / О. В. Коляда // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.3. – С. 209-212.

9. 338.48
К64 Кононыхин, С.В. Техника и технология услуг туристического бизнеса [Текст] : конспект лекций. Ч. 1 / С. В. Кононыхин. – Донецк : Донецкий ин-т бизнеса, 2002. – 229с.

10. 001
С56 Кравчук, О.А. Використання інформаційних технологій у міжнародному туризмі [Текст] / О. А. Кравчук // Современные достижения в науке и образовании. – 2007. – С. 177-184.

11.
Ліманський, А. Міжнародний туризм в епоху глобалізації [Текст] / А. Ліманський, Я. Ружковський // Журнал Європейської економіки. – 2005. – №3, Т.4. – С. 295-306.

12. 338.48
Л73 Лола, Ю.Ю. Логістика в міжнародному туризмі [Текст] : навч. посіб. / Ю. Ю. Лола. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 248с.

13. 338.48
М21 Мальська, М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо. – 2-ге вид, перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 368с.

14.
Олійник, Г.В. Становлення та розвиток міжнародного туризму [Текст] / Г. В. Олійник // Держава та регіони. – 2006. – №3. – С. 403-405.

15.
Побоченко, Л. Міжнародний туризм в Україні в системі глобального поділу праці [Текст] / Л. Побоченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №1,Вип.72. – С. 165-170.

16. 339.138
С44 Скопень, М.М. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі [Текст] : навч. посіб. / М. М. Скопень, М. К. Сукач. – К. : Каравела, 2010. – 336с.

17.
Тарасюк, О. Теорія та світовий досвід розвитку міжнародного туризму [Текст] / О. Тарасюк // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 327-330.

18. 796.5
Ч-84 Чудновский, А.Д. Управление индустрией туризма [Електронний ресурс] : учеб. пособие / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, В. С. Сенин. – 2-е изд.,. – М. : КНОРУС, 2005. – 448с.

19. 339.92
Ш67 Школа, І.М. Міжнародні економічні відносини [Текст] : підручник / І. М. Школа, В. М. Козменко, О. В. Бабінська за ред. І.М. Школи. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Чернівці : Книги-XXI, 2007. – 544с.

20. 338.48
Ш90 Штереверя, А.В. Організація туристичних послуг [Текст] : конспект лекцій / А. В. Штереверя, Н. А. Дехтяр. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 224с.

21. Толочко А.
Національна специфіка організації та регулювання міжнародного туризму [Електронний ресурс] / А. Толочко // Дослідження міжнародної економіки . - 2011. - Вип. 4. - С. 89-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpdme_2011_4_10.pdf

22. Шупік Б. В.
Шляхи вдосконалення державного регулювання міжнародного туризму в Україні [Електронний ресурс] / Б. В. Шупік // Держава та регіони. Сер. : Державне управління . - 2013. - № 3. - С. 47-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drdu_2013_3_11.pdf

23. Блах Н. В.
Економічний розвиток міжнародного туризму та місце України в його структурі [Електронний ресурс] / Н. В. Блах, В. Г. Кривенко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України . - 2012. - № 2. - С. 25-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpnudps_2012_2_4.pdf

24. Грянило А. В.
Міжнародний туризм: проблеми та перспективи розвитку в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Грянило, Н. І. Мацур // Фінансовий простір . - 2013. - № 4. - С. 144-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fin_pr_2013_4_18.pdf

25. Урбан О. А.
Теоретичні основи розвитку міжнародного туризму [Електронний ресурс] / О. А. Урбан // Економічні науки. Сер. : Економічна теорія та економічна історія . - 2013. - Вип. 10. - С. 242-250. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnet_2013_10_27.pdf

26. Сливенко В. А.
Тенденції та проблеми розвитку міжнародного туризму на сучасному етапі [Електронний ресурс] / В. А. Сливенко // Вісник Дніпропетровського університету . Сер. : Світове господарство і міжнародні економічні відносини . - 2014. - Т. 22, Вип. 6. - С. 80-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Sv_g_2014_22_6_13.pdf

27. Краснікова Н. О.
Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму [Електронний ресурс] / Н. О. Краснікова // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Економіка . - 2013. - Т. 21, вип. 7(3). - С. 257-262. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vdumov_2013_21_7(3)__36.pdf

28. Кучеренко К.
Глобалізаційні тенденції розвитку міжнародного туризму [Електронний ресурс] / К. Кучеренко // Галицький економічний вісник . - 2013. - № 4. - С. 21-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gev_2013_4_5.pdf

29. Горб К. М.
Використання системи паблік рилейшнз в управлінні міжнародним туризмом [Електронний ресурс] / К. М. Горб // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка . - 2013. - № 2. - С. 109-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamsue_2013_2_16.pdfДодатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “міжнародний туризм”, «технологія туризму».
Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Технологія та економіка туризму”. http://lib.khnu.km.ua/inf_res/res_internet/navigator_SHV.php