Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора!
>>> допоможіть знайти літературу для курсової на тему:" Взаємодія бізнесу та влади, як спосіб подолання кризових явищ?"

1.


Влада і бізнес: актуальні проблеми партнерства [Текст] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – №4. – С. 119-131.

2.


Безбах, Н.В. Формування інституційних засад розвитку державно-приватного партнерства в Україні [Текст] / Н. В. Безбах // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №12. – С. 75-78.

3.


Безбах, Н.В. Правові особливості здійснення державно-приватного партнерства в Україні [Текст] / Н. В. Безбах // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №18. – С. 117-120.

4.


Білоус, А.О. Світовий досвід впровадження системи державно-приватного партнерства в Україні [Текст] / А. О. Білоус // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – №2,Вип.112. – С. 299-306.

5.


Гостинна, Д. Наука, влада, промисловці та бізнес: спільно до енергоефективних технологій. В області розпочато створення першого в Україні енергетичного кластера з метою розвитку альтернативних джерел енергії та економії енергетичних ресурсів. [Текст] / Д. Гостинна // Подільські вісті. – 2012. – 22 листоп. (№175). – С. 2. – [Меморандум про співробітництво у цьому напрямку підписали голова Західного наукового центру НАН України і Міністерства освіти й науки, молоді та спорту України Зіновій Назарчук, голова обласної державної адміністрації Василь Ядуха, ректор ХНУ Микола Скиба.].

6.


Длугопольський, О.В. Державно-приватні партнерства: зарубіжний досвід і уроки для України [Текст] / О. В. Длугопольський, А. Ю. Жуковська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 43-49.

7.


Ємельянов, В.М. Роль кластерів як полюсів перетину інтересів органів влади та суб`єктів бізнесу в системі регіональної економіки [Текст] / В. М. Ємельянов // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №17. – С. 77-79.

8.


Жук, В.П. Організація державно-приватного партнерства в зарубіжних країнах [Текст] / В. П. Жук // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №11. – С. 111-113.

9.


Жук, В.П. Основні характеристики державно-приватного партнерства [Текст] / В. П. Жук // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №12. – С. 122-124.

10.


Жук, В.П. Форми функціонування державно-приватного партнерства [Текст] / В. П. Жук // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №13. – С. 109-.111.

11.


Запорожец, С.А. Щодо питання про концептуальні засади партнерства держави і приватного сектора як складової публічно-приватного партнерства [Текст] / С. А. Запорожец // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №15. – С. 112-116.

12.


Зробек-Розанська, А. Діяльність місцевих органів влади щодо залучення приватних інвестицій: чинники впливу бар`єри та можливості [Текст] / А. Зробек-Розанська, М. Троянек, С. Зробек // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №3. – С. 262-268.

13.


Іртищева, І.О. Державно-приватне партнерство як механізм підвищення міжнародної конкурентоспроможності в умовах глобальних викликів [Текст] / І. О. Іртищева, М. І. Стегней // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 272-274. – [Досліджено теоретичні аспекти функціонування державноприватного
партнерства як механізму підвищення міжнародної конкурентоспроможності в умовах глобальних викликів. Визначено сутність, принципи та значення державноприватного партнерства в умовах глобалізації. Охарактеризовано сучасний стан використання механізмів державноприватного
партнерства в Україні та світі. Сформульовано напрями активізації механізмів
державноприватного партнерства в умовах глобалізації.


14.


Козарезенко, Л.В. Державно-приватне партнерство як інструмент фінансового регулювання розвитку людського потенціалу [Текст] / Л. В. Козарезенко // Фінанси України. – 2014. – №2. – С. 79-93.

15.


Крутилко, О.І. Державно-приватне партнерство як форма прямого іноземного інвестування в інфраструктурний розвиток країн ЦСЄ [Текст] / О. І. Крутилко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №1. – С. 7-9.

16.


Лебеда, Т. Державно-приватне партнерство як фактор економічного зростання та проблеми його розвитку в Україні [Текст] / Т. Лебеда, І. Запатріна // Економіст. – 2011. – №3. – С. 52-58.

17.


Моісеєнко, О. Інституційні основи взаємодії бізнесу і влади як фактор виникнення корупційних відносин [Текст] / О. Моісеєнко // Економіка та держава. – 2013. – №3. – С. 84-86.

18.


Полуянов, В.П. Світова практика державно-приватного партнерства в інфраструктурному забезпеченні комунального господарства [Текст] / В. П. Полуянов // Економіка України. – 2012. – №9. – С. 78-88.

19.


Пономарьов, С.В. Розвиток механізмів спільного фінансування проектів з енергозбереження [Текст] / С. В. Пономарьов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 153-157.

20.


Посшніков, В.С. Соціальне партнерство як передумова ефективної взаємодії бізнесу і органів державної влади в питаннях регулювання якості життя населення [Текст] / В. С. Посшніков // Економіка та держава. – 2014. – №6. – С. 83-86.

21.


Ракіч, Б. Розвиток інфраструктури через державно-приватне партнерство [Текст] / Б. Ракіч, Т. Міленкович-Керкович, Т. Раденович // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №2. – С. 94-105.

22.


Сєріков, Р. Систематизація основних форм державно-приватного партнерства [Текст] / Р. Сєріков // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №9. – С. 492-496.

23.


Сментина, Н.В. Партнерство влади, бізнесу та громади як складова успішності місцевого соціально-економічного розвитку [Текст] / Н. В. Сментина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.3. – С. 259-262.

24.


Узунов, Ф.В. Необхідність партнерства бізнесу і влади на регіональному рівні [Текст] / Ф. В. Узунов // Економіка та держава. – 2013. – №11. – С.116-119.

25.


Федулова, Л.І. Фінансові аспекти державно-приватного партнерства [Текст] / Л. І. Федулова // Фінанси України. – 2012. – №12. – С. 79-92.

26.


Фещенко, О.М. Соціальна відповідальність бізнесу як ключовий фактор взаємодії між місцевим бізнесом, владою та громадою [Текст] / О. М. Фещенко, Ю. Г. Горященко // Регіональна економіка. – 2010. – №3. – С. 172-178.

27.


Хаиров, Б.Г. Концепции логистики и маркетинга в формировании отношений властных и предпринимательских структур [Текст] / Б. Г. Хаиров // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 13-20.

28.


Харута, Ф. Вдале поєднання намірів влади та бізнесу [Текст] / Ф. Харута // Діловий вісник. – 2010. – №9. – С. 14-15.

29.


Шабельникова, Є.А. Умови та критерії формування інноваційної моделі розвитку національної економіки [Текст] / Є. А. Шабельникова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.1. – С. 215-222. – [У статті проведено аналіз статистичних даних України щодо розвитку освіти та науково-практичної діяльності в області науки та інновацій. Розглянуто історичний досвід формування національної інноваційної системи у розвинутих
країнах світу. Проаналізовано існуючі умови та критерії функціонування національної інноваційної системи України.
Виявлено основні напрямки діяльності в інноваційній сфері.

30.


Шевченко, О.В. Взаємодія влади та бізнесу в країнах західної демократії в контексті інформаційної безпеки [Текст] / О. В. Шевченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №1,Вип.102. – С. 103-111.

31.


Шершньова, З.Є. Організаційне забезпечення партнерства держави та корпорацій у виконанні державних інноваційних програм [Текст] / З. Є. Шершньова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 152-155.

32.


Шестак, М. Формування державно-приватних партнерств у лісовому господарстві: пріоритети та механізми [Текст] / М. Шестак // Економіст. – 2014. – №4. – С. 25-27.

33.


Шилепницький, П.І. Характеристика типів державно-приватних партнерств [Текст] / П. І. Шилепницький // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №18. – С. 20-25.

34.


Шилепницький, П.І. Дослідження природи державно-приватного партнерства [Текст] / П. І. Шилепницький // Регіональна економіка. – 2010. – №3. – С. 187-194.

35.


Щеглюк, С.Д. Можливості державно-приватного партнерства при вирішенні проблем соціально-економічного розвитку малих міст [Текст] / С. Д. Щеглюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 186-191. – [Розкрито можливості державно-приватного партнерства для покращення умов регіонального й муніципального розвитку. Обґрунтовано перспективні сфери міської економіки для впровадження державно-приватного партнерства.
Окреслено проблеми впровадження основних форм державно-приватного партнерства у практиці малих міст Карпатського регіону. Запропоновано напрями удосконалення його інституційного забезпечення на рівні малих міст.


Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Основи бізнесу ”