Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Література до курсової роботи за темою:" Функції і види бюджетів на підприємстві "

1.
658.14/.17
Ф59
Фінанси підприємств [Текст] : підручник /  за ред. А.М. Поддєрогіна. – 5-е вид., переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 2004. – 546с.

2.


Барабаш, Ю.О. Необхідність бюджетування на підприємстві [Текст] / Ю. О. Барабаш // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 110-112. – [В даній статті викладені основні положення про бюджетування, необхідність його впровадження в процес управління підприємством та можливості й вигоди, які підприємство отримає від нього.].

3.


Безверхий, К. Бюджетування як дієвий інструмент управління непрямими витратами промислових підприємств [Текст] / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №4. – С. 31-47.

4.


Бень, Т.Г. Бюджетування як інструмент удосконалення системи фінансового менеджменту підприємств [Текст] / Т. Г. Бень, С. Б. Довбня // Фінанси України. – 2000. – С. 48-55.

5.


Берсуцький, А. Стратегічне бюджетування як ефективний інструмент управління людським капіталом промислового підприємства [Текст] / А. Берсуцький, О. Каменська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – №1. – С. 146-154.

6.


Бугас, Н.В. Бюджетування як спосіб управління розвитком підприємства [Текст] / Н. В. Бугас // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №5. – С. 292-298.

7.


Бутенко, К. Бюджет как инструмент управления финансами предприятия [Текст] / К. Бутенко // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – №5. – С. 60-71.

8.


Вербовецька, С. Управлінський облік і його роль у бюджетуванні підприємства [Текст] / С. Вербовецька // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2008. – №6. – С. 52-55.

9.


Вербовецька, С.Г. Формування центрів відповідальності в системі бюджетування підприємства [Текст] / С. Г. Вербовецька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 46-49.

10.


Герасименко, B.C. Застосування бюджетування для формування інформаційної бази управління підприємством [Текст] / B. C. Герасименко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №4. – С. 114-118.

11.


Головкова, Л.С. Ефективне використання бюджетування на підприємствах машинобудівної галузі Запорізького регіону [Текст] / Л. С. Головкова, О. М. Риженко // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 135-138.

12.


Гриценко, О.М. Бюджетування - основний інструмент управління фінансами підприємств в ринкових умовах господарювання [Текст] / О. М. Гриценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №6,Т.2. – С. 82-85. – [У статті розглянуто роль і місце бюджетування при складанні поточних фінансових планів. Обґрунтовано основне завдання бюджетування, яке полягає в підвищенні ефективності роботи підприємства на підставі цільової орієнтації й координації всіх подій. Охарактеризовано технологію бюджетування, що містить у собі формування й консолідацію бюджетів підприємства. Тому в статті розглядається фінансова структура підприємства, що представляє собою сукупність центрів відповідальності (ЦВ), де запропоновано схему формування й консолідації бюджетів підприємства, яка представлена двома варіантами.].

13.


Гуцаленко, Л. Прогностична функція обліку при формуванні буджету підприємства [Текст] / Л. Гуцаленко // Економіка АПК. – 2010. – №8. – С. 63-67.

14.


Дем`яненко, І.В. Фінансова стійкість підприємств та її бюджетно-податкове регулювання [Текст] / І. В. Дем`яненко // Фінанси України. – 2001. – №5. – С.127-129.

15.


Демчук, А.В. Бюджетування підприємства в умовах започаткування зовнішньоекономічної діяльності: сутність, технологія, проблеми [Текст] / А. В. Демчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №22(682). – С. 41-46.

16.


Заїнуддін, С. Участь у розробці бюджету організації та внутрішня і зовнішня мотивації співробітників [Текст] / С. Заїнуддін // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №5. – С. 261-267.

17.


Зятковський, І. Бюджетування як основа провадження контролінгу на підприємстві [Текст] / І. Зятковський // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №4. – С. 48-51.

18.


Зятковський, І.В. Бюджет підприємства як інструмент управління фінансовими ресурсами [Текст] / І. В. Зятковський // Фінанси України. – 2001. – №6. – С.75-79. – [Фінанси підприємств].

19.


Касич, А.О. Вплив бюджетно-податкової політики на інноваційно-інвестиційну активність підприємств [Текст] / А. О. Касич // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №11. – С. 144-151.

20.


Квасницька, Р.С. Бюджетування як важливий елемент планування діяльності підприємств [Текст] / Р. С. Квасницька, С. О. Джерелейко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5,Т.1. – С. 54-56. – [В статті розглянуто поняття та особливості бюджетування діяльності підприємств. Висвітлено етапи формування та методи забезпечення розробки бюджетів суб’єктів господарювання. Виокремлено деякі
особливості процесу бюджетування, які доцільно враховувати з метою підвищення ефективності даного процесу.].

21.


Квасницька, Р.С. Організаційно-економічний механізм забезпечення бюджетування діяльності промислових підприємств в Україні [Текст] / Р. С. Квасницька, С. О. Джерелейко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 66-70.

22.


Квасницька, Р.С. Концептуальні підходи до визначення поняття "бюджет підприємства" [Текст] / Р. С. Квасницька, С. О. Джерелейко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.1. – С. 30-33.

23.


Квасницька, Р.С. Теоретичні аспекти та принципи ефективного бюджетування на підприємствах [Текст] / Р. С. Квасницька, С. О. Джерелейко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 105-110. – [Розглянуто трактування поняття бюджетування як ефективного елементу управління діяльністю підприємства. Досліджено та систематизовано принципи побудови системи бюджетування, що забезпечують якість бюджетного процесу на вітчизняних підприємствах.
Interpretation of budget concept is considered as effective custom of enterprise activity control. The principles of construction of budget system which provide quality of budget process on domestic enterprises are explored and systematized in the article.].

24.


Коваленко, О.В. Роль бюджетів в антикризовому управлінні підприємством [Текст] / О. В. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 110-114. – [У статті розглядаються концептуальні засади побудови бюджетів на підприємствах, їх класифікація, методи побудови та роль в антикризовому управлінні підприємством.
In the paper there are considered the concept fundamentals of building the budgets at enterprises, their classification, the ways of building and the role in the anticrisis enterprises management.].

25.


Костін, Ю.Д. Стратегія бюджетування на підприємствах, які є регіональними природними монополіями [Текст] / Ю. Д. Костін, М. С. Масс // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.3. – С. 240-246.

26.


Котова, С.О. Бюджетування як один з інструментів підвищення якості управління сільськогосподарським підприємством [Текст] / С. О. Котова // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №11. – С. 152-158.

27.


Кузнецова, І.О. Основні вимоги до показників бюджетів підрозділів підприємства [Текст] / І. О. Кузнецова, Ю. В. Карпенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 35-38. – [Розглянуто основні вимоги до показників бюджетів підрозділів підприємства, що виділені на основі сформульованих принципів бюджетування.].

28.
658.14/.17
К89
Кузьмін, О.Є. Бюджетування на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – К. : Кондор, 2008. – 464с. – [ У навчальному посібнику розглядається сутність бюджетування, етапи його реалізації, участь в системі управління підприємством. Висвітлено передумови та причини впровадження бюджетування на підприємствах, розкрито проблеми, пов`язані із його застосуванням. Докладно охарактеризовано механізми здійснення основних етапів бюджетування як управлінської технології (бюджетного планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання) . Висвітлено зарубіжний досвід та виокремлено особливості здійснення бюджетування на вітчизняних підприємствах. Навчальний посібник містить також практикум з бюджетування на підприємствах, що дозволить повніше засвоїти теоретичну частину курсу.
Навчальний посібник рекомендується для студентів економічних спеціальностей напрямку " Економіка і підприємництво" при вивченні дисциплін "Управлінський облік" ("Контроллінг") та "Фінансова діяльність суб`єктів господарювання", для аспірантів, викладачів, науковців, підприємців, менеджерів, економістів, фінансистів та інших фахівців


Рекомендовано МОН України].

29.


Лаврик, О. Організаційно-методологічні проблеми бюджетування капіталу на промислових підприємствах [Текст] / О. Лаврик // Держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 162-166.

30.


Лепьохіна, І. Система бюджетування як інструмент антикризового управління на підприємстві [Текст] / І. Лепьохіна // Держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 170-175.

31.
658.14/.17
Л84
Лук`янова, В.В. Бюджетування витрат операційної діяльності [Текст] : монографія / В. В. Лук`янова, О. В. Яковенко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 224с. – [Існує електронна копія]. – [Розглянуто теоретичні положення та розроблено рекомендації з удосконалення бюджетування витрат операційної діяльності у рамках механізму формування бюджету машинобудівного підприємства. Уточнений понятійний апарат та доповнені методи розробки бюджетів, їх характеристики і етапи бюджетування як управлінської технології. Розглянуто використання ознак групування витрат у процесі бюджетування, розроблено класифікацію інших операційних витрат.
Для науковців, аспірантів, викладачів і студентів економічних спеціальностей ВНЗ, а також для практичного застосування економістами і фінансовими аналітиками, які займаються проблемами бюджетування на підприємствах.].

32.


Мамчур, Р. Впровадження сучасної системи бюджетування у вітчизняних підприємствах [Текст] / Р. Мамчур // Економіка АПК. – 2006. – №4. – С. 81-87.

33.


Маслак, О.І. Особливості механізму бюджетування на промислових підприємствах в умовах нестабільного середовища [Текст] / О. І. Маслак, О. О. Безручко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 134-137.

34.


Мачкур, А.Є. Ситуативний підхід до вибору моделі бюджетного управління підприємством [Текст] / А. Є. Мачкур, Л. А. Лещій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 494-501.

35.


Мельник, О.Г. Аналіз систем бюджетування на вітчизняних підприємствах [Текст] / О. Г. Мельник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2005. – №2 (547). – С. 61-69.

36.


Мілінчук, О.В. Переваги та недоліки впровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах [Текст] / О. В. Мілінчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 161-164. – [Розглянуто особливості бюджетування на вітчизняних підприємствах, обґрунтовано та запропоновано шляхи їх врахування в сучасних технологіях фінансового планування та визначено переваги і недоліки впровадження системи бюджетів на українських підприємствах.].

37.


Мішин, А. Методи бюджетування в системі управління фінансово-логістичними потоками підприємства [Текст] / А. Мішин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №4. – С. 121-127.

38.


Мортіков, В.В. Бюджетне обмеження підприємства та його кадрова політика [Текст] / В. В. Мортіков, А. М. Моклякова // Фінанси України. – 2010. – №7. – С. 109-117.

39.
658.14/.17
Н73
Новіков, Д.Г. Моделювання системи бюджетування підприємства в умовах трансформаційної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.03.02 - економіко-математичне моделювання / Д. Г. Новіков. – Донецьк : Донецьки національний ун-т, 2003. – 19с.

40.


Ноджак, Л.С. Бюджетне мотивування в системі менеджменту підприємства [Текст] / Л. С. Ноджак, О. Г. Мельник, О. В. Мукан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 77-81.

41.
658.14/.17
О-58
Онисько, С.М. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л. : Магнолія, 2010. – 367с. – [Підручник підготовлено відповідно з типовою програмою дисципліни „Фінанси підприємств". В ньому висвітлено особливості функціонування фінансів, показано організацію зберігання та використання грошових засобіт та проведення розрахунків, формування виручки та фінансових результатів господарської діяльності, взаємовідносини з податковими органами та фондами пенсійного забезпечення, соціального страхування, організації формування оборотних засобів та фінансування капітальних вкладень, кредитування, фінансового аналізу та планування, організації проведення фінгінсової санації та процедури банкрутства.
Для студентів економічних спеціальностей та працівників що займаються фінансовою роботою.


Затверджено МОН України].

42.


Онищенко, С. Бюджетування в системі фінансового управління підприємством [Текст] / С. Онищенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №6. – С. 42-51.

43.


Онищенко, С.В. Упровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах [Текст] / С. В. Онищенко // Фінанси України. – 2003. – №4. – С. 45-50.

44.


Орленко, С.С. Система бюджетування як інструмент ефективного управління фінансовою діяльністю підприємств [Текст] / С. С. Орленко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №10. – С. 62-65.

45.


Падерин, И. Основы бюджетирования на промышленном предприятии в условиях переходной экономики [Текст] / И. Падерин, Л. Полевая // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – №2. – С. 6-8.

46.
658.14/.17
П68
Пріб, К.А. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / К. А. Пріб. – К. : Університет "Україна", 2007. – 321с. – [Посібник створено з урахуванням досвіду аналогічних видань вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів. У ньому розкрито сутність фінансової діяльності суб`єктів господарювання, висвітлено порядок формування власного та позичкового капіталу підприємства, охарактеризовано особливості фінансових відносин у процесах реорганізації підприємств, наведено порядок здійснення фінансової діяльності у сфері фінансового інвестування та зовнішньоекономічних відносин.
Навчальний посібник орієнтований на студентів, викладачів, консультантів вищих навчальних закладів і може бути використаний не лише для дистанційної, а й інших форм навчання.].

47.
658.14/.17
С13
Савчук, В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций [Текст] : учеб. пособие / В. П. Савчук. – К. : Максимум, 2001. – 600с. – [+ дискета].

48.


Савчук, В.П. Особливості системи бюджетування підприємства [Текст] / В. П. Савчук, М. М. Віниченко // Фінанси України. – 2002. – №11. – С.55-60.

49.


Семенов, Г. Удосконалення управління підприємством за допомогою бюджетів [Текст] / Г. Семенов, А. Бондар // Економіка та держава. – 2006. – №1. – С. 49-53.

50.


Ступчук, С.М. Сучасні системи автоматизації бюджетування на промислових підприємствах [Текст] / С. М. Ступчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 212-217.

51.


Телин, М.В. Основы концепции разработки бюджета предприятия [Текст] / М. В. Телин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 131-133. – [У роботі відзначено, що сучасне внутрішньовиробниче планування й управління являють собою цілеспрямовані, послідовні принципи дій, що дозволяють розробляти збалансовані плани розвитку підприємства.].

52.


Терещенко, О.О. Теоритичні засади бюджетування на підприємстві [Текст] / О. О. Терещенко // Фінанси України. – 2001. – №11. – С. 17-23.

53.


Тимошенко, Д. Визначення розміру рекламного бюджету підприємства [Текст] / Д. Тимошенко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – №4. – С. 107-115.

54.


Ткаченко, А. Визначення, види бюджетів та їх роль в антикризовому управлінні підприємством [Текст] / А. Ткаченко // Вісник економічної науки України. – 2009. – №2. – С. 145-148.

55.


Ткаченко, С.А. Бюджетування в забезпеченні оптимальної інноваційної стратегії підприємства [Текст] / С. А. Ткаченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №2. – С. 10-18.

56.


Уткіна, Н. Метод нульового бюджетування як інструмент контролю фінансових результатів діяльності підприємства [Текст] / Н. Уткіна // Економіка та держава. – 2007. – №10. – С. 24-26.

57.


Федик, П. (Федик, О.. Заклекта О.) Людський фактор у впровадженні бюджетного планування вітчизняних підприємств [Текст] / П. Федик, О. З. Демчишин // Україна: аспекти праці. – 2005. – №5. – С. 47-51.

58.


Череп, А.В. Послідовність побудови бюджетів на підприємствах [Текст] / А. В. Череп, Н. В. Гулій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.1. – С. 170-172. – [Розглянуто причини та проблеми впровадження і застосування бюджетування на вітчизняних
підприємствах. Проаналізовано теоретичні, методичні й практичні засади формування бюджетів.
Запропоновано модель формування основних бюджетів на підприємствах.].

59.


Череп, А.В. Бюджетування як фактор посилення конкурентоспроможності підприємств [Текст] / А. В. Череп, С. О. Корінний // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.3. – С. 227-230.

60.


Чернікова, І.Б. Про бюджетне планування в інформаційній системі підприємств харчування [Текст] / І. Б. Чернікова, І. О. Хрипун // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 158-161. – [У статті представлено методику планування і прийняття управлінських рішень – комплексний нормативний метод обліку, заснований на складанні системи бюджетів в підприємствах харчування. Запропоновано функціональний ланцюжок класифікації відхилень бюджетних показників по стадіях фінансового циклу.].

61.


Шеремета, О.В. Бюджет підприємства. Види бюджетів [Текст] / О. В. Шеремета // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 658. – [В статті розглянуто і проаналізовано основні підходи вітчизняних та закордонних фахівців до терміну “бюджет”. Встановлено взаємозв’язок понять “бюджет” та “кошторис”. Виділено основні загальні характеристики бюджету та відокремлено види бюджетів підприємства за різними ознаками.].

62.


Шумило, Ю. Аналіз виробничих витрат у системі бюджетів підприємств [Текст] / Ю. Шумило // Економіка та держава. – 2009. – №2. – С. 32-35.

63.


Шумило, Ю.О. Аналіз операційних витрат у системі бюджетів підприємств [Текст] / Ю. О. Шумило // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №2. – С. 183-188.


Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка підприємства”